Ktl-icon-tai-lieu

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Được đăng lên bởi Phạm Đa
Số trang: 183 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Trịnh Xuân Sén

NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006.
Từ khoá: Ăn mòn kim loại, Phản ứng ăn mòn, Faraday, Pin điện hóa, Bình điện phân, Độ dẫn
điện, Linh độ ion, Số vận tải, Dung dịch chất điện ly, Đo độ dẫn điện, Ăn mòn và bảo vệ kim
loại, Thế điện cực, Sức điện động của bin điện, Điện cực, Lớp điện kép, Sức điện động. Ăn

mòn, Kim loại, Tốc độ ăn mòn.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 1 Phần mở đầu ......................................................................................................... 5
1.1

Định nghĩa về sự ăn mòn kim loại ............................................................................. 5

1.2

Tầm quan trọng về mặt kinh tế của vấn đề ăn mòn kim loại ..................................... 6

1.3

Những khái niệm cơ bản ............................................................................................ 7

1.3.1

Các phản ứng ăn mòn kim loại............................................................................... 7

1.3.2

Định luật Faraday ................................................................................................... 8

1.3.3

Pin điện hóa và bình điện phân .............................................................................. 8

Chương 2 Sự đẫn điện của dung dịch chất điện li............................................................. 14
1.4

Mở đầu ..................................................................................................................... 14

1.5

Độ dẫn điện riêng và độ dẫn điện đương lượng ....................................................... 14

2.2.1

Độ dẫn điện riêng ................................................................................................. 14

2.2.2

Độ dẫn điện đương lượng..................................................................................... 15

1.6

Quan hệ giữa độ dẫn điện riêng và tốc độ chuyển động của ion.............................. 16

2

1.7

Linh độ ion ............................................................................................................... 17

1.8

Sự phụ thuộc của độ dẫn điện vào nồng độ dung dịch chất điện li .......................... 19

1.9

Số vận tải...........................................................................
1
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2006.
T khoá: Ăn mòn kim loi, Phn ng ăn mòn, Faraday, Pin đin hóa, Bình đin phân, Độ dn
đin, Linh độ ion, S vn ti, Dung dch cht đin ly, Đo độ dn đin, Ăn mòn và bo v kim
loi, Thế đin cc, Sc đin động ca bin đin, Đin cc, Lp đin kép, Sc đin động. Ăn
mòn, Kim loi, Tc độ ăn mòn.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 1 Phn m đầu ......................................................................................................... 5
1.1 Định nghĩa v s ăn mòn kim loi ............................................................................. 5
1.2 Tm quan trng v mt kinh tế ca vn đề ăn mòn kim loi ..................................... 6
1.3 Nhng khái nim cơ bn ............................................................................................ 7
1.3.1 Các phn ng ăn mòn kim loi............................................................................... 7
1.3.2 Định lut Faraday................................................................................................... 8
1.3.3 Pin đin hóa và bình đin phân .............................................................................. 8
Chương 2 S đẫn đin ca dung dch cht đin li............................................................. 14
1.4 M đầu ..................................................................................................................... 14
1.5 Độ dn đin riêng và độ dn đin đương lượng.......................................................14
2.2.1 Độ dn đin riêng ................................................................................................. 14
2.2.2 Độ dn đin đương lượng..................................................................................... 15
1.6 Quan h gia độ dn đin riêng và tc độ chuyn động ca ion.............................. 16
Ăn mòn và bo v kim loi
Trnh Xuân Sén
Ăn mòn và bảo vệ kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ăn mòn và bảo vệ kim loại - Người đăng: Phạm Đa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
183 Vietnamese
Ăn mòn và bảo vệ kim loại 9 10 463