Ktl-icon-tai-lieu

ANĐEHIT VÀ XETON

Được đăng lên bởi linh10101010
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Gv: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555

ANĐEHIT VÀ XETON
I - KHÁI NIỆM
1. Công thức phân tử
 Nhóm >C = O được gọi là nhóm cacbonyl.
 Anđehit là những hợp chất mà phân tử có nhóm –CH=O liên kết với gốc hiđrocacbon hoặc nguyên tử H.
Nhóm –CH=O là nhóm chức của anđehit, nó được gọi là nhóm cacbanđehit.
Công thức phân tử :
CnH2nO; RCHO; R(CHO)n
 Xeton là những hợp chất mà phân tử có nhóm >C=O liên kết với 2 gốc hiđrocacbon.
Liên kết đôi C=O gồm 1 liên kết  bền và một liên kết  kém bền.. Trong khi liên kết C=C hầu như không phân
cực, thì liên kết >C=O bị phân cực mạnh : nguyên tử O mang một phần điện tích âm, , nguyên tử C mang một phần
điện tích dương, +. .Chính vì vậy các phản ứng của nhóm >C=O có những điểm giống và những điểm khác biệt so
với nhóm >C=C<.
2. Danh pháp
 Anđehit : Theo IUPAC, tên thay thế của anđehit gồm tên của hiđrocacbon theo mạch chính ghép với đuôi al, mạch
chính chứa nhóm -CH=O, đánh số 1 từ nhóm đó.
Một số anđehit đơn giản hay được gọi theo tên thông thường có nguồn gốc lịch sử. Thí dụ :
Anđehit
Tên thay thế
Tên thông thường
HCH=O
metanal
fomanđehit
(anđehit fomic)
CH3CH=O
etanal
axetanđehit
(anđehit axetic)
CH3CH2CH=O
propanal
propionanđehit
(anđehit propionic)
(CH3)2CHCH2CH=O
3-metylbutanal
isovaleranđehit
(anđehit isovaleric)
CH3CH=CHCH=O
but-2-en-1-al
crotonanđehit
(anđehit crotonic)
 Xeton : Theo IUPAC, tên thay thế của xeton gồm tên của hiđrocacbon tương ứng ghép với đuôi on, mạch chính chứa nhóm >C=O, đánh số
1 từ đầu gần nhóm đó. Tên gốc - chức của xeton gồm tên hai gốc hiđrocacbon đính với nhóm >C=O và từ xeton. Thí dụ :

Tên thay thế :

CH3  C  CH 3
||
O

CH 3  C  CH 2  CH3
||
O

CH3  C  CH  CH 2
||
O

propan-2-on

butan-2-on

but-3-en-2-on

Tên gốc - chức : đimetyl xeton

etyl metyl xeton

metyl vinyl xeton

 Anđehit thơm đầu dãy, C6H5CH = O được gọi là benzanđehit (anđehit benzoic). Xeton thơm đầu dãy C 6H5COCH3
được gọi là axetophenol (metyl phenyl xeton)

II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Phản ứng cộng
a) Phản ứng cộng hiđro (phản ứng khử)
Đề-hóa.vn – trắc nghiệm hóa học online

-1-

Gv: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555
Ni,t o


CH3CH = O + H2 

CH3CH2OH
Ni,t o

CH3 CCH3  H 2


CH 3  CH CH 3

||

|

O

OH

b) Phản ứng cộng nước, cộng hiđro xianua

OH

H 2 C  O  HOH € H 2C

OH

(không bền)
CN
|

CH3  C  CH3H  CN  CH 3  C  CH 3
|
||
O
OH
(xianohiđrin)
2. Phản ứng oxi hoá
a) Tác dụng với brom và kali pemanganat
RCH = O + Br2 + H2O

 RCOOH + 2HBr

b) Tác dụng với ion bạc trong dung dịch amoniac
AgNO3 +...
Gv: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555
ANĐEHIT XETON
I - KI NIỆM
1. Công thức phân t
Nhóm >C = O được gọi là nhóm cacbonyl.
Anđehit là những hợp chất mà phân tử có nhóm –CH=O liên kết với gốc hiđrocacbon hoặc nguyên tử H.
Nhóm –CH=O là nhóm chức của anđehit, nó được gọi là nhóm cacbanđehit.
ng thức phân t:
C
n
H
2n
O; RCHO; R(CHO)
n
Xeton là những hợp chất mà phân tử có nhóm >C=O liên kết với 2 gốc hiđrocacbon.
Liên kết đôi C=O gồm 1 liên kết bền một liên kết kém bền.. Trong khi liên kết C=C hầu như không phân
cực, thì liên kết >C=O bị phân cực mạnh : nguyên tử O mang một phần điện tích âm,
, nguyên tử C mang một phần
điện tích dương,
+
.
.
Chính vậy các phản ng của nhóm >C=O những điểm giống những điểm khác biệt so
với nhóm >C=C<.
2. Danh pháp
Anđehit : Theo IUPAC, tên thay thế của anđehit gồm tên của hiđrocacbon theo mạch chính ghép với đuôi al, mạch
chính chứa nhóm -CH=O, đánh số 1 tnhóm đó.
Một số anđehit đơn giản hay được gọi theo tên thông thường nguồn gốc lịch sử. T dụ :
Anđehit Tên thay thế Tên thông thường
HCH=O metanal fomanđehit (anđehit fomic)
CH
3
CH=O etanal axetanđehit (anđehit axetic)
CH
3
CH
2
CH=O propanal propionanđehit (anđehit propionic)
(CH
3
)
2
CHCH
2
CH=O 3-metylbutanal isovaleranđehit (anđehit isovaleric)
CH
3
CH=CHCH=O but-2-en-1-al crotonanđehit (anđehit crotonic)
Xeton : Theo IUPAC, tên thay thế của xeton gồm tên của hiđrocacbon tương ứng ghép với đuôi on, mạch chính chứa nhóm >C=O, đánh số
1 từ đầu gần nhóm đó. Tên gốc - chức của xeton gồm tên hai gốc hiđrocacbon đính với nhóm >C=O và từ xeton. Thí dụ :
3 3
CH C CH
||
O
3 2 3
CH C CH CH
||
O
3 2
CH C CH CH
||
O
Tên thay thế : propan-2-on butan-2-on but-3-en-2-on
Tên gốc - chức : đimetyl xeton etyl metyl xeton metyl vinyl xeton
Anđehit thơm đầu dãy, C
6
H
5
CH = O được gọibenzaehit (aehit benzoic). Xeton thơm đầu y C
6
H
5
COCH
3
được gi là axetophenol (metyl phenyl xeton)
II - NH CHT HOÁ HỌC
1. Phảnng cộng
a) Phản ứng cộng hiđro (phản ứng khử)
Đề-hóa.vn – trắc nghiệm hóa học online - 1 -
ANĐEHIT VÀ XETON - Trang 2
ANĐEHIT VÀ XETON - Người đăng: linh10101010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ANĐEHIT VÀ XETON 9 10 24