Ktl-icon-tai-lieu

ANDEHIT – XETON – AXIT – ESTE

Được đăng lên bởi paladin269
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANDEHIT – XETON – AXIT – ESTE
 Dạng 1: viết phương trình phản ứng - hoàn thành sơ đồ chuyển hóa.
Để làm tốt dạng này cần phải nắm vững tính chất hóa học và phương pháp điều chế các chất đã học.
1. Cho các chất: CH3 CHO , CH3 COCH3 , CH3 COOH , HCOOH , CH2  CH  COOH , CH3 COOCH3 . Viết phương trình
phản ứng (nếu có) khi cho từng chất tác dụng với
a) H2 (Ni; t o )
b) dung dịch NaOH
c) Ag2 O (NH3 )
d) Cu(OH)2
2. Viết phương trình phản ứng để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
C2H6 (A)  C2H5 Cl(B)  C2H6 O(C)  C2H4 O(D)  C 2H4 O2 (E)

C

C 4H8O2 (F)

3. Viết phương trình phản ứng để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

X4

X3

X2

X1

X 7 (polime)

X6

X5

A
1.HCN

Y3

Y2

Y1

2.H3O

A

Y4

+

Y5

Biết CTPT của các chất X1 , X 2 , X 3 , X 4 , X5 , X 6 tương ứng là C3H6 O , C3H6 O2 , C3H5 O2Na , C3H5 ClO2 ,
C3H5 O3Na , C3H4 O2 . Công thức phân tử của A, Y1 , Y2 , Y3 tương ứng là C3H8 O , C3H6 , C3H8 O , C3H6 O .
Cùng kí hiệu chỉ cùng một chất. Các chất đều là sản phẩm chính của các quá trình.
4. Dùng công thức cấu tạo để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
CO2H2


A

CO
 2H5N

B



CO2HNa

D

Ag

5. Dùng công thức cấu tạo để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
NaOH;t o

 Cl ;as

2  
A
   
 
 
B 

C

 O2 ;t o

D

Ca(OH)2

E

Na2CO3

F

NaOH

CH4

6. Dùng công thức cấu tạo để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
to

H O;xt

 O ;xt

 A;xt

2
X    A 
   2 
B
C
D
7. Dùng CTCT để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

CH4

A

B

E

D

C

ddNaOH

E

B

8. Dùng CTCT để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
B
Cao su Buna
G

A
D
C
 Dạng 2: điều chế các chất.

E

poli metyl metacrylat

1. Từ nguyên liệu chính là rượu propylic, các chất vô cơ (không chứa C), các ch ất xúc tác và các đi ều ki ện kĩ thu ật
cần thiết khác, viết phương trình phản ứng điều chế:
a) etyl fomiat
b) metyl axetat
2. Từ nguyên liệu chính là rượu etylic, các chất vô cơ (không chứa C), các ch ất xúc tác và các đi ều ki ện kĩ thu ật c ần
thiết khác, viết phương trình phản ứng điều chế:
a) propyl propionat
b) isopropyl acrylat
3. Từ đá vôi, các chất xúc tác và các điều kiện kĩ thuật cần thiết khác, viết phương trình phản ứng điều chế:
a) Poli vinyl axetat
b) Rượu poli vinylic
4. Từ xenlulozơ, các chất vô cơ (không chứa C), các chất xúc tác và các đi ều ki ện kĩ thu ật c ần thi ết khác, vi ết
phương trình phản ứng điều chế:
a) Butyl axetat

b) Poli metyl acrylat
 Dạng 3: Phân biệt và tách các chất
1. Trình bày cách phân biệt các hóa chất sau đây: HCOOH; HO  CH2  CH2  OH ;...
ANDEHIT – XETON – AXIT – ESTE
D ng 1: vi t ph ng trình ph n ng - hoàn thành s đ chuy n hóa. ế ươ ơ
Đ làm t t d ng này c n ph i n m v ng tính ch t hóa h c và ph ng pháp đi u ch các ch t đã h c. ươ ế
1. Cho các ch t:
3
CH CHO
,
3 3
CH COCH
,
3
CH COOH
,
HCOOH
,
2
CH CH COOH
,
3 3
CH COOCH
. Vi t ph ng trình ế ươ
ph n ng (n u có) khi cho t ng ch t tác d ng v i ế
a)
o
2
H (Ni; t )
b) dung d ch NaOH
c)
2 3
Ag O (NH )
d)
2. Vi t ph ng trình ph n ng đ hoàn thành s đ chuy n hóa sau: ế ươ ơ
C
2 6 2 5 2 6 2 4 2 4 2 4 8 2
C H (A) C H Cl(B) C H O(C) C H O(D) C H O (E) C H O (F)

3. Vi t ph ng trình ph n ng đ hoàn thành s đ chuy n hóa sau: ế ươ ơ
A
X
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
Y
1
Y
2
Y
3
Y
4
Y
5
1.HCN
2.H
3
O
+
A
(polime)
Bi t CTPT c a các ch t ế
1
X
,
2
X
,
3
X
,
4
X
,
5
X
,
6
X
t ng ng ươ
3 6
C H O
,
3 6 2
C H O
,
3 5 2
C H O Na
,
3 5 2
C H ClO
,
3 5 3
C H O Na
,
3 4 2
C H O
. Công th c phân t c a A,
1
Y
,
2
Y
,
3
Y
t ng ng là ươ
3 8
C H O
,
3 6
C H
,
3 8
C H O
,
3 6
C H O
.
Cùng kí hi u ch cùng m t ch t. Các ch t đ u là s n ph m chính c a các quá trình.
4. Dùng công th c c u t o đ hoàn thành s đ chuy n hóa sau: ơ
A B D
2 2 2 5 2
CO H CO H N CO HNa Ag
  
5. Dùng công th c c u t o đ hoàn thành s đ chuy n hóa sau: ơ
o
o
2 3
2 2 2
Na CO
Cl ;as O ;t Ca(OH)
NaOH;t NaOH
4
A B C D E F CH
   
6. Dùng công th c c u t o đ hoàn thành s đ chuy n hóa sau: ơ
o
2 2
H O;xt O ;xt
t A;xt ddNaOH
X A B C D E B
    
7. Dùng CTCT đ hoàn thành s đ chuy n hóa sau: ơ
CH
4
A
B
CD
E
8. Dùng CTCT đ hoàn thành s đ chuy n hóa sau: ơ
A
B
C
G
D
E
Cao su Buna
poli metyl metacrylat
D ng 2: đi u ch các ch t. ế
1. T nguyên li u chính r u propylic, các ch t c (không ch a C), các ch t xúc táccác đi u ki n thu t ư ơ
c n thi t khác, vi t ph ng trình ph n ng đi u ch : ế ế ươ ế
a) etyl fomiat
b) metyl axetat
2. T nguyên li u chính là r u etylic, các ch t vô c (không ch a C), các ch t xúc tác và các đi u ki n kĩ thu t c n ượ ơ
thi t khác, vi t ph ng trình ph n ng đi u ch :ế ế ươ ế
a) propyl propionat
b) isopropyl acrylat
3. T đá vôi, các ch t xúc tác và các đi u ki n kĩ thu t c n thi t khác, vi t ph ng trình ph n ng đi u ch : ế ế ươ ế
a) Poli vinyl axetat
b) R u poli vinylicượ
4. T xenluloz , các ch t vô c (không ch a C), các ch t xúc tác các đi u ki n kĩ thu t c n thi t khác, vi t ơ ơ ế ế
ph ng trình ph n ng đi u ch :ươ ế
a) Butyl axetat
ANDEHIT – XETON – AXIT – ESTE - Trang 2
ANDEHIT – XETON – AXIT – ESTE - Người đăng: paladin269
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ANDEHIT – XETON – AXIT – ESTE 9 10 381