Ktl-icon-tai-lieu

andehitxeton

Được đăng lên bởi banglangnomuon2907-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giảng viên : Đinh Thị Xuân Thảo
Môn

: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

Sinh viên

: Lê Thị Thúy Ngân

Lớp

: Sư phạm hóa K10

Chương 9:

Bài giảng: lớp 11

ANĐEHIT-XETON
AXIT CACBOXYLIC

Bài 58: ANĐEHIT-XETON
I. MỤC TIÊU

(Ban nâng cao)

1) Kiến thức:
a, HS biết:
-Định nghĩa, đặc điểm,cấu trúc phân tử ,phân loại, danh pháp của anđehit-xeton.
-Tính chất vật lý và hiểu tính chất hóa học của anđehit-xeton.
-Phương pháp điều chế anđehit từ ancol bậc 1,điều chế trực tiếp anđehit fomic từ
metan,anđehit axetic từ etilen,axetilen.
-Một số ứng dụng của fomanđehit,axetanđehit và xeton
a, HS hểu:
-Tính chất hóa học đặc trưng của anđehit: phản ứng cộng, phản ứng oxi hóa, phản ứng ở
gốc hiđrocacbon.
-Tính chất hóa học đặc trưng của xeton:phản ứng cộng với hiđro, phản ứng ở gốc
hiđrocacbon.
2) Kĩ năng:
-Dựa vào cấu trúc để định nghĩa,phân loại anđehit-xeton.
-Đọc đúng tên anđehit,xetontheo IUPAC và theo danh pháp thông thường.
-Dựa trên đặc điểm cấu trúc,quan sát thí nghiệm (hoặc mô tả thí nghiệm)để hiểu tính chất
của chất.
3) Thái độ tình cảm
-Học sinh cảm nhận một cách tự nhiên mối quan hệ biện chứng giữa cấu tạo và tính chất,
ảnh hưởng qua lại của các nguyên tử trong phân tử.
-Giúp học sinh tự xác định được cách sống tốt trong cộng đồng.

-Thông qua việc học các chất này, học sinh thấy rõ phải có kiến thức về chúng để sử
dụng con người một cách an toàn đồng thời bảo vệ môi trường.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
-Máy tính ,máy chiếu:
Hóa chất:

Dụng cụ:

+Dd fomandehit

+ Xeton

+Dd AgNO3, 1%

+ Dd NH3, 1%

+Ống nghiệm

+ Ống hút nhỏ giọt

+ Đèn cồn

2.Học sinh
-Ôn tập Kiến thức và chuẩn bị bài mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1.Ổn định lớp
2.Bài mới
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Hoạt động 1:

I. Định nghĩa,cấu trúc,phân loại,danh pháp,và tính chất vật lí.
1, Định nghĩa và cấu trúc.
a, Định nghĩa
-Gv chiếu một số anđehit và xeton -Hs quan sát và thảo luận
lên màn hình cho Hs quan sát:
HCH=O,CH3CH=O

CH3COCH3, CH3COC6H5
Hs nhận xét:
-yêu cầu Hs nhận xét:
+Đặc điểm đều có nhóm cacbonyl. >C=O
+Đặc điểm chung về cấu tạo.
+ Dựa vào cấu tạo có thể chia thành hai nhóm:
+Dựa vào cấu tạo có thể chia thành Nhóm 1 gồm:
mấy nhóm?
HCH=O,CH3CH=O
Nhóm 2 gồm:
CH3

C CH3 CH3

C C6H5

O

O

-HS thảo luận và trả lời:
+Anđehit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có

-Gv cho biết nhóm 1 là anđehit,nhóm
nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử C
2 là xeton, và yêu cầu Hs định nghĩa
về anđehit,xeton
hay nguyên tử H .
+ Là hợp chất hữu cơ có chứa nhóm >C=O liên
kết trực tiếp với 2 Cacbon.
b, Cấu ...
Giảng viên : Đinh Thị Xuân Thảo
Môn : Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Sinh viên : Lê Thị Thúy Ngân Bài giảng: lớp 11
Lớp : Sư phạm hóa K10
Chương 9: ANĐEHIT-XETON
AXIT CACBOXYLIC
Bài 58: ANĐEHIT-XETON
I. MỤC TIÊU (Ban nâng cao)
1) Kiến thức:
a, HS biết:
-Định nghĩa, đặc điểm,cấu trúc phân tử ,phân loại, danh pháp của anđehit-xeton.
-Tính chất vật lý và hiểu tính chất hóa học của anđehit-xeton.
-Phương pháp điều chế anđehit t ancol bậc 1,điều chế trực tiếp anđehit fomic từ
metan,anđehit axetic từ etilen,axetilen.
-Một số ứng dụng của fomanđehit,axetanđehit và xeton
a, HS hểu:
-Tính chất hóa học đặc trưng của anđehit: phản ứng cộng, phản ứng oxi hóa, phản ng
gốc hiđrocacbon.
-Tính chất hóa học đặc trưng của xeton:phản ứng cộng với hiđro, phản ứng gốc
hiđrocacbon.
2) Kĩ năng:
-Dựa vào cấu trúc để định nghĩa,phân loại anđehit-xeton.
-Đọc đúng tên anđehit,xetontheo IUPAC và theo danh pháp thông thường.
-Dựa trên đặc điểm cấu trúc,quan sát thí nghiệm (hoặc mô tả thí nghiệm)để hiểu tính chất
của chất.
3) Thái độ tình cảm
-Học sinh cảm nhận một cách tự nhiên mối quan hệ biện chứng giữa cấu tạo tính chất,
ảnh hưởng qua lại của các nguyên tử trong phân tử.
-Giúp học sinh tự xác định được cách sống tốt trong cộng đồng.
andehitxeton - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
andehitxeton - Người đăng: banglangnomuon2907-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
andehitxeton 9 10 529