Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

Được đăng lên bởi Nhật Hoàng Nguyễn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 89 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4:
AÛNH HÖÔÛNG CUÛA NHIEÄT ÑOÄ
ÑEÁN TOÁC ÑOÄ PHAÛN ÖÙNG
4.1. Quy tắc Vant’ Hoff
4.2. Phương trình Arrhénius
4.3. Thuyết va chạm
4.4. Thuyết phức chất hoạt
động

4. 1. Quy taéc Vant’ Hoff
•Khi nhieät ñoä taêng 10oC
thì toác ñoä phaûn öùng taêng
……………………. laàn.
• Soá laàn taêng naøy ñöôïc
goïi laø heä soá nhieät ñoä
cuûa toác ñoä, kyù hieäu 

k t 10

24
kt
10/27/2014

2

k t 10

24
kt

kt n.10
n

kt

v t 2 k t2

γ
v t1 k t1

(t 2 t1 )
10

: heä soá Vant’ Hoff = heä soá nhieät ñoä cuûa toác
ñoä
n: coù theå döông hay aâm

Baøi taäp aùp duïng
Baøi 1. Cho phaûn öùng coù heä soá nhieät ñoä  = 3,5.
Ở 15oC haèng soá toác ñoä baèng 0,2 s–1. Tính haèng
soá toác ñoä p/ứ ở 40oC.

10/27/2014

4

Baøi 2. Cho phaûn öùng coù heä soá nhieät ñoä  = 2,5.
Taêng nhieät ñoä phaûn öùng leân 1000C, phaûn öùng
taêng bao nhieâu laàn?
- P/öù keát thuùc sau thôøi gian bao laâu ôû 2000C,
bieát ôû 1500C p/ö keát thuùc sau 16 phuùt.

Baøi 3. Haèng soá toác ñoä cuûa p/öù phaân huûy
CO(CH2COOH)2 trong dung dòch nöôùc ôû 100
vaø 600C baèng 1,08.10-4 vaø 5,484.10–2s–1. Tính
heä soá nhieät ñoä cuûa toác ñoä phaûn öùng , haèng soá
toác ñoä k ôû 300C, vaø soá laàn taêng toác ñoä phaûn
öùng khi taêng nhieät ñoä töø 100 leân 1000C.
10/27/2014

5

Baøi 4. Moät phaûn öùng coù haèng soá toác ñoä k ôû 60
vaø 1000C töông öùng la`1,25.10–2 vaø 0,488 s–1.

a) Tính heä soá nhieät ñoä cuûa toác ñoä phaûn öùng 
cuûa phaûn öùng.
b) Toác ñoä phaûn öùng thay đổi như thế nao khi
giảm nhieät ñoä xuống 500C
c) Tính thôøi gian phaûn öùng keát thuùc neáu tieán
haønh phaûn öùng ôû 1500 C, bieát ôû 800C phaûn öùng
keát thuùc sau 163 giôø.

4.2. Phöông trình Arrheùnius
• Xeùt 1 phaûn öùng thuaän nghòch:
k1
d ln K H

vôùi K 
2
dT
RT
k2
d ln k1 d ln k2



dT
dT

d ln k1 d ln k2 H



dT
dT
RT 2
d ln k


dT

 Ea
Ea
ln k  
 ln ko k  k e RT
o
RT

Vôùi ko:
Ea:
10/27/2014

..................................... ............. cuûa

phaûn öùng.
7

Naêng löôïng hoaït hoùa
• Laø phaàn naêng löôïng theâm vaøo cho caùc phaân töû
ñeå caùc phaân töû coù theå tham gia phaûn öùng

Theo THUYEÁT VA CHAÏM:

10/27/2014

8

• Khi nhieät ñoä taêng, ñoäng naêng cuûa caùc tieåu phaân
taêng, xaùc suaát ............. ............. ............. ............. ............. taêng
•  vaän toác phaûn öùng taêng.

Tröôùc va chaïm

10/27/2014

Va chaïm

Sau va chaïm

9

Theo THUYEÁT PHÖÙC CHAÁT HOAÏT ÑOÄNG:
NLHH laø naêng löôïng toái thieåu ñeå ñaït tôùi traïng
thaùi chuyeån tieáp.

10/27/2014
...
Chương 4:
AÛNH HÖÔÛNG CUÛA NHIEÄT ÑOÄ
ÑEÁN TOÁC ÑOÄ PHAÛN ÖÙNG
4.1. Quy tắc Vant’ Hoff
4.2. Phương trình Arrhénius
4.3. Thuyết va chạm
4.4. Thuyết phức chất hoạt
động
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng - Người đăng: Nhật Hoàng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 9 10 445