Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯƠNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Được đăng lên bởi thainguyen260795
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 60 lần   |   Lượt tải: 0 lần
. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí: 6.1 Đối với sinh vật: - Ô nhiễm không khí có ảnh hưởng tai
hại đối với tất cả sinh vật. - Thực vật rất nhạy cảm với ô nhiễm không khí. - SO2, NO2, ozon, F,
Pb,.., gây tác hại trực tiếp cho thực vật khi đi vào khí khổng, làm hư hại hệ thống giảm thoát
nước và giảm khả năng kháng bệnh. - Ngăn cản sự quang hợp và tăng trưởng của thực vật;
giảm sự hấp thụ thức ăn, làm lá vàng rụng sớm. 6.2 Đối với tài sản: - Làm hoen gỉ kim loại. - Ăn
mòn bê tông. - Mài mòn, phân hủy chất sơn trên bề mặt sản phẩm. - Làm mất màu, hư hại
tranh. - Làm giảm độ bền dẻo, mất màu sợi vải. - Giảm độ bền của giấy, cao su, thuộc da. 6.3
Đối với con người: - OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí taùc ñoäng ñoái vôùi cô theå con
ngöôøi vaø ñoäng vaät tröôùc heát laø qua ñöôøng hoâ haáp, cuõng nhö laø taùc ñoäng tröïc
tieáp leân maét vaø leân da cuûa cô theå. Chuùng gaây ra caùc beänh nhö ngaït thôû, vieâm
phuø phoåi, moät soá chaát oâ nhieãm gaây kích thích ñoái vôùi caùc beänh ho, hen suyeãn,
lao phoåi, umg thö phoåi, gaây cay chaûy nöôùc maét, gaây beänh dò öùng, ngöùa treân da,
meà ñay,… Buïi ñaù vaø buïi amiaêng gaây ra beänh buïi phoåi. Nguy hieåm nhaát laø moät
soá chaát oâ nhieãm khoâng khí gaây beänh ung thö. Taùc ñoäng cuûa caùc chaát oâ nhieãm
vaøo ñöôøng hoâ haáp maïnh hay yeáu, moät phaàn coøn phuï thuoäc vaøosöï hoøa tan cuûa
chuùng trong nöôùc. Neáu caùc chaát oâ nhieãm coù tính hoøa tan trong nöôùc thì khi ta hít
thôû khoâng khí, chuùng seõ hoøa tan vôùi dung dòch loûng treân ñöôøng hoâ haáp vaø gaây
taùc ñoäng leân cô quan naøy. Tính chaát xaâm nhaäp vaøo phoåi cuûa nhieàu loaïi chaát oâ
nhieãm coøn lieân quan ñeán söï coù maët cuûa caùc khí dung trong khoâng khí. Bình thöôøng
caùc chaát oâ nhieãm naøy khoâng thaâm nhaäp saâu vaøo trong khí quaûn vaø pheá quaûn,
nhöng nhôø coù caùc khí dung haáp thuï maø coù khaû naêng thaâm nhaäp saâu hôn vaøo
trong phoåi vaø cho ñeán taän cuøng caùc pheá nang. - Taïo nhieät ñoù laø oâxy hoùa caùc
chaát dinh döôõng taïo thaønh trong cô theå. Protit cho 3,35Kcalo/g, Lipit cho 9,12Kcalo/g vaø
gluxit cho 4,12 Kcalo/g. Thaûi nhieät cô theå coù nhieät ñoä oån ñònh 37oC ( nhieät ñoä trung
taâm) vaø nhieät ñoä da 32oC ( nhieät ñoä ngoaïi vi). Khi lao ñoäng nhieät sinh ra taêng ñeán
60 – 70%. Soá nhieät naøy moät phaàn bieán thaønh cô naêng, moät phaàn ñöôc thaûi ra
ngoaøi theo 4 con ñöôøng: böùc xaï, ñoái löu, daãn truyeàn vaø bay hôi. - Laøm vieäc ôû
nhieät ñoä cao gaây chaûy moâ hoâi, maát muoái, maát nöôùc aûnh ...
. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí: 6.1 Đối với sinh vật: - Ô nhiễm không khí có ảnh hưởng tai
hại đối với tất cả sinh vật. - Thực vật rất nhạy cảm với ô nhiễm không khí. - SO2, NO2, ozon, F,
Pb,.., gây tác hại trực tiếp cho thực vật khi đi vào khí khổng, làm hư hại hệ thống giảm thoát
nước và giảm khả năng kháng bệnh. - Ngăn cản sự quang hợp và tăng trưởng của thực vật;
giảm sự hấp thụ thức ăn, làm lá vàng rụng sớm. 6.2 Đối với tài sản: - Làm hoen gỉ kim loại. - Ăn
mòn bê tông. - Mài mòn, phân hủy chất sơn trên bề mặt sản phẩm. - Làm mất màu, hư hại
tranh. - Làm giảm độ bền dẻo, mất màu sợi vải. - Giảm độ bền của giấy, cao su, thuộc da. 6.3
Đối với con người: - OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí taùc ñoäng ñoái vôùi cô theå con
ngöôøi vaø ñoäng vaät tröôùc heát laø qua ñöôøng hoâ haáp, cuõng nhö laø taùc ñoäng tröïc
tieáp leân maét vaø leân da cuûa cô theå. Chuùng gaây ra caùc beänh nhö ngaït thôû, vieâm
phuø phoåi, moät soá chaát oâ nhieãm gaây kích thích ñoái vôùi caùc beänh ho, hen suyeãn,
lao phoåi, umg thö phoåi, gaây cay chaûy nöôùc maét, gaây beänh dò öùng, ngöùa treân da,
meà ñay,… Buïi ñaù vaø buïi amiaêng gaây ra beänh buïi phoåi. Nguy hieåm nhaát laø moät
soá chaát oâ nhieãm khoâng khí gaây beänh ung thö. Taùc ñoäng cuûa caùc chaát oâ nhieãm
vaøo ñöôøng hoâ haáp maïnh hay yeáu, moät phaàn coøn phuï thuoäc vaøosöï hoøa tan cuûa
chuùng trong nöôùc. Neáu caùc chaát oâ nhieãm coù tính hoøa tan trong nöôùc thì khi ta hít
thôû khoâng khí, chuùng seõ hoøa tan vôùi dung dòch loûng treân ñöôøng hoâ haáp vaø gaây
taùc ñoäng leân cô quan naøy. Tính chaát xaâm nhaäp vaøo phoåi cuûa nhieàu loaïi chaát oâ
nhieãm coøn lieân quan ñeán söï coù maët cuûa caùc khí dung trong khoâng khí. Bình thöôøng
caùc chaát oâ nhieãm naøy khoâng thaâm nhaäp saâu vaøo trong khí quaûn vaø pheá quaûn,
nhöng nhôø coù caùc khí dung haáp thuï maø coù khaû naêng thaâm nhaäp saâu hôn vaøo
trong phoåi vaø cho ñeán taän cuøng caùc pheá nang. - Taïo nhieät ñoù laø oâxy hoùa caùc
chaát dinh döôõng taïo thaønh trong cô theå. Protit cho 3,35Kcalo/g, Lipit cho 9,12Kcalo/g vaø
gluxit cho 4,12 Kcalo/g. Thaûi nhieät cô theå coù nhieät ñoä oån ñònh 37oC ( nhieät ñoä trung
taâm) vaø nhieät ñoä da 32oC ( nhieät ñoä ngoaïi vi). Khi lao ñoäng nhieät sinh ra taêng ñeán
60 – 70%. Soá nhieät naøy moät phaàn bieán thaønh cô naêng, moät phaàn ñöôc thaûi ra
ngoaøi theo 4 con ñöôøng: böùc xaï, ñoái löu, daãn truyeàn vaø bay hôi. - Laøm vieäc ôû
nhieät ñoä cao gaây chaûy moâ hoâi, maát muoái, maát nöôùc aûnh höôûng tôùi cô theå.
Laøm vieäc ôû nhieät ñoä laïnh seõ co maïch ngoaïi vi ñeå giaûm thoaùt nhieät vaø reùt ruøng
mình khi cô taêng saûn nhieät. Baøn chaân, tay bò laïnh coùng daãn ñeán toån. - Lao ñoäng ôû
ñieàu kieän khí haäu noùng aåm giaûm khaû naêng bay hôi moà hoâi, roái loaïn caân baèng
nhieät, choùng meät moûi. Khi nhieät löôïng maát thaêng baèng seõ sinh chöùng nhieät ñ
cao hoaëc soát, co giaät maát caân baêng veà muoái vaø nöôùc. Phaûn öùng maïnh nhaát
cuûa cô theå ñoái vôùi böùc xaï nhieät laø beänh say naéng, noùng vaø neáu böùc xaï nhieät
taùc duïng laâu seõ gaây ñuïc nhaân maét. - Lao ñoäng nhieät ñoä cao gaây theâm beänh
thaàn kinh tim maïch vaø ngoaøi da. Lao ñoäng ôø nhieät ñoä thaáp seõ gaây thaáp khôùp,
vieâm ñöôøng hoâ haáp, vieâm nieâm maïc, da nöùc neû. 6.3.1 Tác hại của bụi: - Thành phần
hóa học, thời gian tiếp xúc là các yếu tố ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng. - Mức độ bụi
trong bộ máy hô hấp phụ thuốc vào kích thước, hình dạng, mật độ hạt bụi và cá nhân từng
người. - Bụi vào phổi gây kích thích cơ học, xơ hóa phổi dẫn đến các bệnh về hô hấp như khó
thở, ho và khạc đờm, ho ra máu, đau ngực,…. 6.3.2.Tác hại của SO2 và NOx: - SO2, NOx là
chất kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành acid (HNO3, H2SO3, H2SO4). Các
chất khí trên vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hóa,
sau đó phân tán vào tuần hoàn máu. - Kết hợp với bụi thành bụi lơ lửng có tính acid, kích
thước nhỏ hơn 2-3mm sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống
bạch huyết. - SO2 nhiễm độc qua da làm giảm dự trữ kiềm trong máu, đào thải amoniac ra
nước tiểu và kềm ra nước bọt. - Độc tính chung của SO2 thể hiện ở rối loạn chuyển hóa protein
và đường, thiếu vitamin B và C, ức chế enzym oxydaza. 6.3.3 Tác hại của HF: - HF sinh ra do
quá trình sản xuất hóa chất (HF) và là một tác nhân ô nhiễm quan trọng khi nung gạch ngói,
gốm sứ. - Không khí bị ô nhiễm bởi HF và các hợp chất fuorua gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời
sống sinh vật và sức khỏe con người. Các hợp chất fluorua gây ra bệnh fluorosis trên hệ xương
ẢNH HƯƠNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ - Trang 2
ẢNH HƯƠNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ - Người đăng: thainguyen260795
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ẢNH HƯƠNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 9 10 294