Ktl-icon-tai-lieu

anken

Được đăng lên bởi Hồ Xuân Quang
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 3 lần
10/26/14

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH !!!

1

10/26/14

CHƯƠNG 6 : HIĐROCACBON KHÔNG NO
BÀI 29

ANKEN

2

Mục tiêu bài học

•Biết khái niệm, công thức chung của
dãy đồng đẳng anken, biết phân loại và gọi
tên một số anken đơn giản.
•Cấu tạo, tính chất hóa học đặc trưng
của anken, điều chế và một số ứng dụng
của anken.
•Cách phân biệt ankan với anken bằng
phương pháp hóa học.
•Hiểu nội dung qui tắc Mac-côp-nhicôp
3

10/26/14

10/26/14

BÀI 29

ANKEN

I – ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ
III –
TÍNH CHẤT HÓA
HỌC
IV – ĐIỀU CHẾ
V – ỨNG DỤNG

4

10/26/14

NHẮC LẠI CẤU TẠO CỦA ANKEN
mạch hở
Anken: là hiđrocacbon


C



C

có một liên kết đôi C = C
Liên kết  bền vững.
Liên kết  linh động
DỰ ĐOÁN
TÍNH CHẤT
HÓA HỌC

Phản ứng
cộng

Phản ứng
trùng hợp

Phản ứng
oxi hóa
5

10/26/14

Bµi 29. Anken (tiÕt 2)
I. ĐỒNG ĐẲNG,
ĐỒNG PHÂN,
DANH PHÁP
II. TÍNH CHẤT
VẬT LÝ
III. TÍNH CHẤT
HÓA HỌC
1. Phản ứng
cộng

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng cộng
a. Cộng hiđro
CH2

CH2 + H H

Ni
t

0

H

Anken

CH23

H

Etan

Etilen

CnH2n +

C H23

H2

Ni, t0

CnH2n+2
Ankan tương ứng

6

10/26/14

Bµi 29. Anken (tiÕt 2)
I. ĐỒNG ĐẲNG,
ĐỒNG PHÂN,
DANH PHÁP
II. TÍNH CHẤT
VẬT LÝ
III. TÍNH CHẤT
HÓA HỌC
1. Phản ứng
cộng

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng cộng
a. Cộng hiđro
b. Cộng halogen
CH2

CH2 + Br Br

CH2

CH2

1,2-đibrometan

CnH2n +

Br2

Màu nâu đỏ



CnH2nBr2
Không màu

 Dùng để phân biệt anken với anken
7

10/26/14

Bµi 29. Anken (tiÕt 2)
I. ĐỒNG ĐẲNG,
ĐỒNG PHÂN,
DANH PHÁP
II. TÍNH CHẤT
VẬT LÝ
III. TÍNH CHẤT
HÓA HỌC
1. Phản ứng
cộng

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng cộng

a. Cộng hiđro
b. Cộng halogen
c. Cộng HX (X là OH, Cl, Br,…)

CH2

CH2 + H Br

H

Etilen
CH2 = CH2 + H- OH
Etilen

C H23

CH2

Br

Brometan
H+

CH3-CH2 -OH
Ancol etylic

8

Bµi 29. Anken (tiÕt 2)

10/26/14

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng cộng

a. Cộng hiđro
b. Cộng halogen
c. Cộng HX (X là OH, Cl, Br,…)
CH3 –CH – CH2
|
|

CH3 –CH =CH2 + HBr
H Br

(SP chính)

2-brompropan
CH3 –CH –CH2
|
|

(SP phụ)

1-brompropan
9

Bµi 29. Anken (tiÕt 2)
I. ĐỒNG ĐẲNG,
ĐỒNG PHÂN,
DANH PHÁP
II. TÍNH CHẤT
VẬT LÝ
III. TÍNH CHẤT
HÓA HỌC
1. Phản ứng
cộng

10/26/14

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng cộng

a. Cộng hiđro
b. Cộng halogen
c. Cộng HX (X là OH, Cl, Br,…)
Quy tắc Mac-cốp-nhi-cốp:

Trong phản ứng cộng HX vào liên kết đôi, nguyên
tử H (hay phần mang điện dương) chủ yếu cộng vào
nguyên tử cacbon bậc thấp hơn (có nhiều H hơn), còn
nguyên tử hay nhóm nguyên tử X (phần mang điện
t...
10/26/14
1


anken - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
anken - Người đăng: Hồ Xuân Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
anken 9 10 33