Ktl-icon-tai-lieu

Ảo thuật hoá học

Được đăng lên bởi Mai Ngọc An
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Name: Văn Lĩnh) (Nick
Nick YM: Rock_Skid_R
Rock_Skid_Row) (Phone:
Phone: 0905.585.606)
0905.585.606

Tên sách: ẢO THUẬT HÓA HỌC
Nhà xuất
ất bản: NHÀ XUẤT
ẤT BẢN GIÁO DỤC
Biên tập:
ập: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Mục lục:
Ebook Ảo thuật hóa học

Mở đầu

Bìa
Mục lục

(Name: Văn Lĩnh) (Nick
Nick YM: Rock_Skid_R
Rock_Skid_Row) (Phone:
Phone: 0905.585.606)
0905.585.606
Giới thiệu

Nội dung

A. Một số thí nghiệm
ệm với khí Amoniac
B. Một số thí nghiệm
m vvới muối Coban (II)
C. Một số thí nghiệm
m vvới Natri
D. Những dung dịch
ch phát sáng
Một số thí nghiệm với các chấtt khác

Từ 01 – 21
01. 01. Mực bí mật
02. 02. Những chiếcc ccốc “thần”
03. 03. Đài phun nướ
ớc
04. 04. Đốt cháy bằng
ng khí cacbonic
05. 05. Đốt cháy nướ
ớc đá
06. 06. “Sao băng” trong ống nghiệm
07. 07. Dùng đường
ng làm thu
thuốc súng
08. 08. Nhuộm mộtt llần thành cờ đỏ sao vàng
09. 09. Đốt cháy đườ
ờng
10. 10. Làm nướcc sôi b
bằng sợi dây kim loại
11. 11. Chất “chế ngự
ự” phản ứng
12. 12. Ngọn lửaa xanh llục
13. 13. Dung dịch
ch muôn màu
14. 14. Quấy “nướcc lã” thành “r
“rượu mùi”
15. 15. Lắc “nướcc lã” thành “màu đỏ”

(Name: Văn Lĩnh) (Nick
Nick YM: Rock_Skid_R
Rock_Skid_Row) (Phone:
Phone: 0905.585.606)
0905.585.606
16. 16. Thuốc hiện
n hình
17. 17. Cắt chảyy máu tay
18. 18. Lộtt da bàn tay
19. 19. Đốtt cháy bàn tay
20. 20. Đốtt khăn không cháy
21. 21. Phát hiện dấu
u tay
Từ 22 – 41
22. 22. Tấm thảm
m bay
23. 23. Núi lửa phun
24. 24. Giấy... biếtt ch
chạy
25. 25. Phong cảnh
nh mùa đông xứ lạnh
26. 26. Cây Diana
27. 27. Pháo dây đơn
n gi
giản
28. 28. Pháo hoa
29. 29. Pháo hoa từ mi
miệng ống nghiệm
30. 30. Pin bút chì
31. 31. Làm thay đổii màu b
bức kí họa
32. 32. Cây phủ tuyếtt
33. 33. Chiếc đũa tạo
o llửa
34. 34. Chấtt làm sôi dung d
dịch
35. 35. Bong bóng xà phòng bay llơ lửng
36. 36. Lắc cũng làm
àm đổi màu dung dịch
37. 37. Dung dịch
ch làm n
nước đóng băng
38. 38. Dập tắt rồii th
thắp lại ngọn nến bằng khí
39. 39. Phát hỏa bằng
ng n
nước

(Name: Văn Lĩnh) (Nick
Nick YM: Rock_Skid_R
Rock_Skid_Row) (Phone:
Phone: 0905.585.606)
0905.585.606
40. 40. Bức vẽ bằng
ng llửa
41. 41. Ăn “lửa”
42. 42. Tiếng nổ dướ
ới chân

Gi
Giới thiệu Ebook

Ảo thuật hóa học
Thí nghiệm vui và ảo thuật hóa học ngo
ngoài việc đào sâu và mở
ở rộng kiến thức còn
c có tác
dụng
ụng gây hứng thú học tập bộ môn.
Những hiện tượng
ợng xảy ra nh
như có phép lạ đều có thể giải thích trên
ên cơ sở
s kiến thức hóa
học.
ọc. Chúng ta có thể sử dụng những thí nghiệm nnày trong dạy học, đặc biệt làà biểu
bi diễn trong các
ngày kỉỉ niệm,...
(Name: Văn Lĩnh) (
Nick YM: Rock_Skid_R
Tên sách:
Nhà xu
ất bản:
Biên t
ập:
Ebook o thut hóa hc
M đu
Bìa
Mc lc
Nick YM: Rock_Skid_R
ow) (
Phone: 0905.585.606
Tên sách:
ẢO THUẬT HÓA HỌC
ất bản:
NHÀ XU
ập:
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Mục lục:
Phone: 0905.585.606
)
ẤT BẢN GIÁO DỤC
Ảo thuật hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảo thuật hoá học - Người đăng: Mai Ngọc An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ảo thuật hoá học 9 10 6