Ktl-icon-tai-lieu

ÁP DỤNG CẤP SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ

Được đăng lên bởi SHED
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6756 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ÁP DỤNG CẤP SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ .
GV : CHÂU CHÍ TRUNG.

Một trong các nội dung thường gặp trong các bài toán về DÃY SỐ là xác định số hạng tổng
quát của các dãy số được cho bởi công thức truy hồi và có nhiều phương pháp để giải quyết
yêu cầu đó. Nội dung của trọng tâm của chuyên đề này là giới thiệu kỹ thuật biến đổi để qui
về dãy số quen thuộc trong chương trình Toán cấp trung học : CẤP SỐ CỘNG , CẤP SỐ
NHÂN để giải quyết yêu cầu đặt ra.
Nội dung của chuyên đề được trình bày dưới dạng các BÀI TOÁN TỔNG QUÁT , theo trình
tự từ đơn giản đến phức tạp , có ví dụ để minh họa và một số bài tập áp dụng .

BÀI TOÁN 1:
u  c
Xác định số hạng tổng quát của dãy số ( un ) với  1
và a, b, c  R .
un 1  a.un  b

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:
Trường hợp 1 : Nếu a = 1 thì dãy ( un ) là một cấp số cộng , công sai b .
Trường hợp 2 :Nếu a ≠ 1 , ta qui dãy (u n) thành dãy (vn) là một cấp số nhân , công bội a như
sau:
b
Đặt vn = u n +
khi đó vn là một cấp số nhân .
a 1
b 
b
b

Thật vậy : vn+1 = un+1 +
= aun + b +
= a  un 
 = a.vn .
a 1
a 1
a 1 

b
Nên : vn+1 = a.vn là một cấp số nhân công bội a và v1 = u1 +
.
a 1
b
b
Từ đó số hạng vn = v1.an – 1 . Suy ra : un = vn –
= v1.a n – 1 –
.
a 1
a 1
b
b
Vậy số hạng tổng quát dãy số là : u n = v1.an – 1 –
với v1 = c +
.
a 1
a 1

VÍ DỤ 1:
un

un 1  2u  3 , n  1, n  N

n
Tìm số hạng tổng quát của dãy số un xác định bởi : 
.
u  1
 1 2

GIẢI :
Ta có u 1 > 0 , qui nạp ta được u n > 0 .
1
3
Từ giả thiết suy ra :
 2 .
un1
un
1
Đặt vn =
, khi đó ta được : vn+1 = 3vn + 2 với v1 = 2 (*)
un

Download tài liệu học tập tại : 

1

Đặt zn = vn + 1 , (*) trở thành : zn+1 = 3zn với z1 = 3.
Như vậy (zn) là một cấp số nhân có công bội bằng 3 và z1 = 3 nên zn = z1.3 n – 1 = 3 n .
Suy ra : vn = zn – 1 = 3 n – 1 .
1
Vậy dãy số (un) có un = n
, n * .
3 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG:
1.Xác định số hạng tổng quát của các dãy số được cho bởi
u1  2
u1  3


a. 
b. 
u n
un
un 1 
;n 1

un 1  2u  1 ; n  1
un  1


n
u  2
2.Cho dãy số (u n) xác định bởi :  1
.
un 1  3un  1 , n  1
n

Tình tổng S   ui .
i 1

3.Cho n vòng tròn trong đó cứ hai vòng tròn thì giao nhau tại 2 điểm và không có ba vòng
tròn nào giao nhau tại 1 điểm .
Hỏi n vòng tròn đã cho chia mặt phẳng làm bao nhiêu phần?

BÀI TOÁN 2:
u  c
Xác định số hạng tổng quát của dãy số ( un ) với  1
và a, b, c  R và f(n) là
un 1  a.un  f (n )
một đa thức theo n .

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:
Trường hợp 1: a = 1 ta có un+1 = u...
Download tài liệu học tập tại : http://aotrangtb.com 1
ÁP DỤNG CẤP SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY S .
GV : CU CHÍ TRUNG.
Một trong các nội dung thường gặp trong các bài toán về DÃY SỐ là xác định số hạng tổng
quát của các dãy số được cho bởing thức truy hồi và có nhiều phương pháp đgii quyết
yêu cầu đó. Nội dung của trọng tâm của chuyên đề này là giới thiệu kỹ thuật biến đổi để qui
về dãy số quen thuộc trong chương trình Tn cấp trung học : CẤP SỐ CỘNG , CẤP S
NHÂN đgiải quyết yêu cầu đặt ra.
Nội dung ca chuyên đề được trình y dưới dạng các BÀI TOÁN TỔNG QUÁT , theo trình
tự từ đơn giản đến phức tạp , có ví dụ để minh ha và mt số bài tập áp dụng .
BÀI TOÁN 1:
Xác định số hạng tổng quát của dãy s(
n
u
) với
1
1
.
n n
u c
u a u b
và a, b, c R .
PHƯƠNG PHÁP GII:
Trường hợp 1 : Nếu a = 1 thì dãy (
n
u
) là mt cấp số cộng , ng sai b .
Trường hợp 2 :Nếu a ≠ 1 , ta qui dãy (u
n
) thành dãy (v
n
) là mt cấp số nhân , công bội a như
sau:
Đặt v
n
= u
n
+
1
b
a
khi đó v
n
là một cấp số nhân .
Thật vậy : v
n+1
= u
n+1
+
1
b
a
= au
n
+ b +
1
b
a
=
1
n
b
a u
a
= a.v
n
.
Nên : v
n+1
= a.v
n
là một cấp số nhân ng bội a và v
1
= u
1
+
1
b
a
.
Từ đó số hạng v
n
= v
1
.a
n – 1
. Suy ra : u
n
= v
n
1
b
a
= v
1
.a
n – 1
1
b
a
.
Vậy số hạng tổng quát dãy slà : u
n
= v
1
.a
n – 1
1
b
a
với v
1
= c +
1
b
a
.
VÍ DỤ 1:
Tìm shạng tổng quát của dãy su
n
xác định bởi :
1
1
, 1,
2 3
1
2
n
n
n
u
u n n N
u
u
.
GIẢI :
Ta có u
1
> 0 , qui nạp ta đưc u
n
> 0 .
Tgiả thiết suy ra :
1
1 3
2
n n
u u
.
Đặt v
n
=
1
n
u
, khi đó ta được : v
n+1
= 3v
n
+ 2 với v
1
= 2 (*)
ÁP DỤNG CẤP SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÁP DỤNG CẤP SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ - Người đăng: SHED
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ÁP DỤNG CẤP SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ 9 10 250