Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Được đăng lên bởi hoangsuper26
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

Bài giảng sô 4:

ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
Định lí là một khẳng định đúng, thông thường có dạng ∀x ∈ X , P ( x ) ⇒ Q ( x )
Có hai phương pháp chứng minh định lí cơ bản:
+) Phương pháp trực tiếp: Từ x ∈ X, P(x) đúng rồi lần lượt suy ra Q(x) đúng.
+) Phương pháp gián tiếp: Dùng phương pháp phản chứng. Ta biết rằng mệnh đề ∀x ∈ X , P ( x ) ⇒ Q ( x ) sai khi P(x)
đúng và Q(x) sai. Để chứng minh phản chứng ta thực hiện như sau
- giả sử tồn tại xo thuộc X sao cho P(xo) đúng và Q(xo) sai. Khi đó mệnh đề ban đầu sai.
- Dùng các phép lập luận đề dẫn đến điều giả sử trên bị mâu thuẫn.
Chú ý:
+) Biến đổi tương đương là một cách chứng minh khác quen thuộc của định lí thay vì chứng minh khẳng định P đúng,
ta biến đổi tương đương về một khẳng định Q đúng, do đó P đúng.
+) Dạng số nguyên thường gặp:
- số n là số chẵn khi n = 2k, (tức là n chia hết cho 2).
- số n là số lẻ khi n = 2k + 1.
- số n chia hết cho 3 khi n = 3k. Tổng quát, n chia hết cho a khi n = a.k
- số n không chia hết cho 3 khi n = 3k + 1 hoặc 3k + 2, viết gọn là n = 3k ± 1.
- số n không chia hết cho 5 được viết gọn là n = 5k ± 1; n = 5k ± 2.
II. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
Các ví dụ chứng minh trực tiếp:
Ví dụ 1: [ĐVH]. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta có
a) Nếu n là số lẻ thì n3 lẻ.
b) Nếu n chia hết cho 3 thì n(n + 1) chia hết cho 6.
Hướng dẫn giải:
a) Do n là số lẻ nên n = 2k + 1.

Khi đó n3 = ( 2k + 1) = 8k 3 + 12k 3 + 6k + 1 = 2 ( 4k 3 + 6k 2 + 3k ) + 1 = 2k ′ + 1
3

k′

Vậy n3 là số lẻ.
b) Do n chia hết cho 3 nên n = 3k với k là một số nguyên. Do ta chưa thể xác định được k chẵn hay lẻ, nên có hai khả
năng xảy ra.
TH1: k là số chẵn, tức là k = 2m 
→ n = 3k = 3.2m = 6m
Khi đó n ( n + 1) = 6m. ( 6m + 1) = 6. ( 6m 2 + m ) 
→n⋮ 6

TH2: k là số lẻ, tức là k = 2m + 1 
→ n = 3k = 3.( 2m + 1) = 6m + 3

Khi đó n ( n + 1) = ( 6m + 3) .( 6m + 3 + 1) = ( 6m + 3) .( 6m + 4 ) = 3( 2m + 1) .2.( 3m + 2 ) = 6 ( 2m + 1)( 3m + 2 ) 
→n⋮ 6
Ví dụ 2: [ĐVH]. Chứng minh rằng với mọi số chính phương luôn được biểu diễn dạng 4k hoặc 4k + 1.
Hướng dẫn giải:
Gọi n là số chính phương. Khi đó n có thể là số chẵn hoặc số lẻ.
- Nếu n chẵn, giả sử n = ( 2m ) = 4m 2 = 4k
2

- Nếu n lẻ, giả sử n = ( 2m + 1) = 4m 2 + 4m + 1 = 4 ( m 2 + m ) + 1 = 4k + 1
2

Vậy ta được điều phải chứng minh.
Ví dụ 3: [ĐVH]. Chứng minh rằng với mọi x, y ta luôn có
a) x 2 − xy + y 2 + 1 > 0

b) 4 x 2 + 4 y 2 + 6 x + 3 ≥ 4 xy
Hướng dẫn giải:
2

y  3y

a) Ta có...
Khóa hc TOÁN 10 – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa TOÁN 10 ti www.Moon.vn để có s chun b tt nht cho kì thi TSĐH!
I. KIN THC CƠ BN
Định lí là mt khng định đúng, thông thường có dng
(
)
(
)
,
x X P x Q x
Có hai ph
ươ
ng pháp ch
ng minh
đị
nh lí c
ơ
b
n:
+) Ph
ươ
ng pháp tr
c ti
ế
p: T
x
X
,
P
(
x
)
đ
úng r
i l
n l
ượ
t suy ra
Q
(
x
)
đ
úng.
+) Ph
ươ
ng pháp gián ti
ế
p: Dùng ph
ươ
ng pháp ph
n ch
ng. Ta bi
ế
t r
ng m
nh
đề
(
)
(
)
,
x X P x Q x
sai khi
P
(
x
)
đ
úng và
Q
(
x
) sai.
Để
ch
ng minh ph
n ch
ng ta th
c hi
n nh
ư
sau
- gi
s
t
n t
i
x
o
thu
c
X
sao cho
P
(
x
o
)
đ
úng và
Q
(
x
o
) sai. Khi
đ
ó m
nh
đề
ban
đầ
u sai.
- Dùng các phép l
p lu
n
đề
d
n
đế
n
đ
i
u gi
s
trên b
mâu thu
n.
Chú ý:
+) Bi
ế
n
đổ
i t
ươ
ng
đươ
ng là m
t cách ch
ng minh khác quen thu
c c
a
đị
nh lí thay vì ch
ng minh kh
ng
đị
nh
P
đ
úng,
ta bi
ế
n
đổ
i t
ươ
ng
đươ
ng v
m
t kh
ng
đị
nh
Q
đ
úng, do
đ
ó
P
đ
úng.
+) D
ng s
nguyên th
ườ
ng g
p:
- s
n
là s
ch
n khi
n
= 2
k
, (t
c là
n
chia h
ế
t cho 2).
- s
n
là s
l
khi
n
= 2
k
+ 1.
- s
n
chia h
ế
t cho 3 khi
n
= 3
k
. T
ng quát,
n
chia h
ế
t cho a khi
n
=
a.k
- s
n
không
chia h
ế
t cho 3 khi
n
= 3
k
+ 1 ho
c 3
k
+ 2, vi
ế
t g
n là
n
= 3
k
±
1.
- s
n
không
chia h
ế
t cho 5
đượ
c vi
ế
t g
n là
n
= 5
k
±
1;
n
= 5
k
±
2.
II. CÁC VÍ D ĐIN HÌNH
Các ví d chng minh trc tiếp:
Ví d 1:
[ĐVH].
Chng minh rng vi mi s t nhiên n ta
a) Nếu n là s l thì n
3
l.
b) Nếu n chia hết cho 3 thì n(n + 1) chia hết cho 6.
Hướng dn gii:
a)
Do
n
là s
l
nên
n
= 2
k
+ 1.
Khi
đ
ó
( )
(
)
3
3 3 3 3 2
2 1 8 12 6 1 2 4 6 3 1 2 1
k
n k k k k k k k k
= + = + + + = + + + = +
V
y n
3
là s
l
.
b)
Do n chia h
ế
t cho 3 nên n = 3k v
i k là m
t s
nguyên. Do ta ch
ư
a th
xác
đị
nh
đượ
c k ch
n hay l
, nên có hai kh
n
ă
ng x
y ra.
TH1:
k là s
ch
n, t
c là
2 3 3.2 6
k m n k m m
=  = = =
Khi
đ
ó
(
)
(
)
(
)
2
n n m m m m n
+ = + = + 
TH2:
k là s
l
, t
c là
(
)
2 1 3 3. 2 1 6 3
k m n k m m
= + = = + = +
Khi
đ
ó
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
1 6 3 . 6 3 1 6 3 . 6 4 3 2 1 .2. 3 2 6 2 1 3 2 6
n n m m m m m m m m n
+ = + + + = + + = + + = + + 
Ví d 2:
[ĐVH].
Chng minh rng vi mi s chính phương luôn được biu din dng 4k hoc 4k + 1.
H
ướ
ng d
n gi
i:
G
i n là s
chính ph
ươ
ng. Khi
đ
ó n có th
là s
ch
n ho
c s
l
.
- N
ế
u n ch
n, gi
s
( )
2
2
2 4 4
n m m k
= = =
- N
ế
u n l
, gi
s
( )
(
)
2
2 2
2 1 4 4 1 4 1 4 1
n m m m m m k
= + = + + = + + = +
V
y ta
đượ
c
đ
i
u ph
i ch
ng minh.
Ví d 3:
[ĐVH].
Chng minh rng vi mi x, y ta luôn có
a)
+ + >
2 2
1 0
x xy y
b) + + +
2 2
4 4 6 3 4
x y x xy
H
ướ
ng d
n gi
i:
a)
Ta có
2
2
2 2
3
1 1 0, , .
2 4
y y
x xy y x x y R
+ + = + + >
b)
Ta có
(
)
( ) ( )
2 2
2 2 2 2 2
4 4 6 3 4 4 4 3 6 3 2 3 1 0, ,
x y x xy x xy y x x x y x x y R
+ + + = + + + + = + +
Bài gi
ng sô 4:
ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC
Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học - Trang 2
Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học - Người đăng: hoangsuper26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học 9 10 7