Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng phép biến đổi Laplace giải bài toán biên ban đầu hỗn hợp cho chương trình Paraolic

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1730 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Nguyễn Hữu Việt

ÁP DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
GIẢI BÀI TOÁN BIÊN-BAN ĐẦU HỖN HỢP
CHO PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC

Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH
Mã số: 60.46.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học
PGS.TS Hà Tiến Ngoạn

Thái Nguyên - 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Mục lục

Mở đầu

4

Chương 1. Phép biến đổi Laplace
1.1. Phép biến đổi Laplace đối với hàm số thông thường . . .
1.1.1. Định nghĩa hàm gốc . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2. Định nghĩa phép biến đổi Laplace . . . . . . . . .
1.1.3. Các tính chất của phép biến đổi Laplace . . . . .
1.1.4. Biến đổi Laplace của đạo hàm hàm gốc . . . . . .
1.1.5. Biến đổi Laplace của tích chập . . . . . . . . . . .
1.1.6. Phép biến đổi Laplace ngược . . . . . . . . . . . .
1.2. Hàm suy rộng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Định nghĩa hàm suy rộng . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Các ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3. Các phép tính trên không gian các hàm suy rộng
1.3. Hàm suy rộng nhận giá trị trong không gian Banach . .
1.4. Biến đổi Laplace với hàm suy rộng . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Biến đổi Laplace của hàm khả vi vô hạn có giá
compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Biến đổi Laplace trên không gian các hàm suy rộng
nhận giá trị trong không gian Banach . . . . . . .
1.4.3. Công thức nghịch đảo . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.4. Biến đổi Laplace của tích chập hai hàm suy rộng
1.4.5. Điều kiện của hàm ảnh . . . . . . . . . . . . . . .

5
5
5
6
8
12
14
17
18
18
19
20
20
21
21
22
24
25
27

Chương 2. Bài toán biên-ban đầu hỗn hợp cho phương trình
parabolic
30
2.1. Đặt bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2

2.1.1. Đặt bài toán tổng quát . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Trường hợp hệ số của phương trình không phụ
thuộc vào t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Áp dụng biến đổi Laplace giải bài toán biên-ban đầu hỗn
hợp cho phương trình parabolic . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Áp dụng biến đổi Laplace cho trường hợp g = 0 .
2.2.2. Trường hợp g = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Một vài ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Nghiệm cơ bản của phương trình truyền nhiệt
(Ω = Rn ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Bài toán phân bố nhiệt độ bên trong một thanh
kim loại . . ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM
Nguyễn Hữu Việt
ÁP DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
GIẢI BÀI TOÁN BIÊN-BAN ĐU HỖN HỢP
CHO PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC
Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH
số: 60.46.01
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học
PGS.TS Tiến Ngoạn
Thái Nguyên - 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Áp dụng phép biến đổi Laplace giải bài toán biên ban đầu hỗn hợp cho chương trình Paraolic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp dụng phép biến đổi Laplace giải bài toán biên ban đầu hỗn hợp cho chương trình Paraolic - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Áp dụng phép biến đổi Laplace giải bài toán biên ban đầu hỗn hợp cho chương trình Paraolic 9 10 675