Ktl-icon-tai-lieu

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY LÁT MỎNG TẾBÀO ĐỂ NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN MỘT SỐGIỐNG CÂY ĂN QUẢ

Được đăng lên bởi anhthu108
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập các báo cáo NCCB trong KHTN

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY LÁT MỎNG TẾ BÀO ĐỂ
NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ
Mã số đề tài:

62

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. BÙI VĂN LỆ
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc:

227 Nguyễn Văn Cừ Q.5 Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại:

8353193

Email: bvanle@hcmuns.edu.vn

1. Tóm tắt mục đích, nội dung nghiên cứu
Để tìm các điều kiện nâng cao tần số tạo chồi trên một số giống cây ăn quả,
chúng tôi đã dùng phương pháp nuôi cấy lát mỏng tế bào cắt ngang (transverse thin
cell layer) và cắt dọc (longgitudinally thin cell layer) thực hiện trên các đối tượng cây
ăn quả như: điều, măng cụt, cam chanh và nhãn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tần số
chồi phát sinh cao từ các lớp mỏng cắt ngang và cắt dọc trên các loài cây điều, măng
cụt, cam chanh và nhãn.
2. Kết quả nghiên cứu, ý nghĩa khoa học đạt được
Đề tài thực hiện trên một số đối tượng cây ăn quả như cây măng cụt, cam
chanh, nhãn và điều. Mục đích của đề tài là thực hiện qui trình vi nhân giống với tần
số tạo chồi cao trên các loại cây ăn quả sử dụng kỹ thuật nuôi cấy cắt lát mỏng tế bào.
Phương pháp được thực hiện trên các lát mỏng cắt ngang và dọc các phần khác nhau
của cây thân gỗ. Kết quả nghiên cứu cho thấy qui trình thích hợp có tần số tạo chồi cao
được thực hiện thành công trên các đối tượng như sau:
- Lát cắt dọc trên chồi non cây cam (Poncirus trifoliate) một năm tuổi cho số
chồi cao nhất là 33 chồi/lát mỏng với các nồng độ BAP (3 mg/l), NAA (0,5 mg/l) và
hiệu suất là 90% (Hội nghị toàn quốc lần thứ hai, Nghiên Cứu Cơ Bản Trong Sinh
Học, Nông Nghiệp, Y Học. Huế, tháng 7/2003).
- Trên cây măng cụt (Garcinia mangostana), lát cắt dọc từ hạt và lóng thân
cây con cho thấy sự tạo chồi thích hợp ở 1-2 mg/l BAP với 8,4 chồi/lát mỏng cho hạt
và 17,3 chồi/lát mỏng cho lóng thân. Các tỉ lệ tạo chồi tương ứng là 91,6% cho hạt và
60% cho lóng thân ( Hội nghị toàn quốc 2004, Nghiên Cứu Cơ Bản Trong Khoa Học
Sự Sống. Thái Nguyên tháng 9/2004).
- Các kết quả tối ưu khác khi dùng phương pháp nuôi cấy lát mỏng tế bào
cũng được tìm thấy trên cây nhãn (Euphoria longan) (nồng độ 2,4-D 2 mg/l), cây sung
(Ficus carica) (nồng độ BAP 2 mg/l) và cây điều (Anacardium occidentale) (nồng độ
BAP 5 mg/l với 17,3 chồi/lát mỏng cắt dọc) (Hội nghị toàn quốc lần thứ hai, Nghiên
Cứu Cơ Bản Trong Sinh Học, Nông Nghiệp, Y Học. Huế tháng 7/2003).
3. Ý nghĩa thực tiễn và hiệu quả ứng dụng thực tiễn
Các kết quả này được triển khai trên các đề tài khác như k...
Tuyn tp các báo cáo NCCB trong KHTN
ÁP DNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CY LÁT MNG T BÀO ĐỂ
NGHIÊN CU CI THIN MT S GING CÂY ĂN QU
Mã s đề tài: 62
Ch nhim đề tài: PGS.TS. BÙI VĂN L
Cơ quan công tác: Trường Đại Hc Khoa Hc T Nhiên Tp H Chí Minh
Địa ch liên lc: 227 Nguyn Văn C Q.5 Tp H Chí Minh
Đin thoi: 8353193 Email:
bvanle@hcmuns.edu.vn
1. Tóm tt mc đích, ni dung nghiên cu
Để tìm các điu kin nâng cao tn s to chi trên mt s ging cây ăn qu,
chúng tôi đã dùng phương pháp nuôi cy lát mng tế bào ct ngang (transverse thin
cell layer) và ct dc (longgitudinally thin cell layer) thc hin trên các đối tượng cây
ăn qu như: điu, măng ct, cam chanh và nhãn. Kết qu nghiên cu cho thy tn s
chi phát sinh cao t các lp m
ng ct ngang và ct dc trên các loài cây điu, măng
ct, cam chanh và nhãn.
2. Kết qu nghiên cu, ý nghĩa khoa hc đạt được
Đề tài thc hin trên mt s đối tượng cây ăn qu như cây măng ct, cam
chanh, nhãn và điu. Mc đích ca đề tài là thc hin qui trình vi nhân ging vi tn
s to chi cao trên các loi cây ăn qu s dng k thu
t nuôi cy ct lát mng tế bào.
Phương pháp được thc hin trên các lát mng ct ngang và dc các phn khác nhau
ca cây thân g. Kết qu nghiên cu cho thy qui trình thích hp có tn s to chi cao
được thc hin thành công trên các đối tượng như sau:
- Lát ct dc trên chi non cây cam (Poncirus trifoliate) mt năm tui cho s
chi cao nht là 33 chi/lát mng vi các nng độ BAP (3 mg/l), NAA (0,5 mg/l) và
hiu sut là 90% (H
i ngh toàn quc ln th hai, Nghiên Cu Cơ Bn Trong Sinh
Hc, Nông Nghip, Y Hc. Huế, tháng 7/2003).
- Trên cây măng ct (Garcinia mangostana), lát ct dc t ht và lóng thân
cây con cho thy s to chi thích hp 1-2 mg/l BAP vi 8,4 chi/lát mng cho ht
và 17,3 chi/lát mng cho lóng thân. Các t l to chi tương ng là 91,6% cho ht và
60% cho lóng thân ( Hi ngh toàn quc 2004, Nghiên Cu Cơ Bn Trong Khoa Hc
S S
ng. Thái Nguyên tháng 9/2004).
- Các kết qu ti ưu khác khi dùng phương pháp nuôi cy lát mng tế bào
cũng được tìm thy trên cây nhãn (Euphoria longan) (nng độ 2,4-D 2 mg/l), cây sung
(Ficus carica) (nng độ BAP 2 mg/l) và cây điu (Anacardium occidentale) (nng độ
BAP 5 mg/l vi 17,3 chi/lát mng ct dc) (Hi ngh toàn quc ln th hai, Nghiên
Cu Cơ Bn Trong Sinh Hc, Nông Nghip, Y Hc. Huế tháng 7/2003).
3. Ý nghĩa thc tin và hiu qu ng d
ng thc tin
Các kết qu này được trin khai trên các đề tài khác như kho sát quá trình vi
ghép in vitro cây h cam chanh và ng dng trong biến np gen để to cây chuyn
gen. Qui trình nhân ging cây măng ct được dùng để chn lc và phc tráng cây h
Trang 34
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY LÁT MỎNG TẾBÀO ĐỂ NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN MỘT SỐGIỐNG CÂY ĂN QUẢ - Trang 2
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY LÁT MỎNG TẾBÀO ĐỂ NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN MỘT SỐGIỐNG CÂY ĂN QUẢ - Người đăng: anhthu108
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY LÁT MỎNG TẾBÀO ĐỂ NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN MỘT SỐGIỐNG CÂY ĂN QUẢ 9 10 67