Ktl-icon-tai-lieu

Appendix A Physical Properties of Fluids

Được đăng lên bởi Huu Son Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
whi38447_app_814-843.qxd

9/12/06

5:05 PM

Page 814

CONFIRMING PAGES

Appendix A
Physical Properties of
Fluids
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Castor oil

SAE 10 oil

0.06

Glycerin

0.04
0.03

SAE 30 oil

Crude oil (SG 0.86)

0.02

Absolute viscosity ␮, N ⋅ s / m2

0.01
6
4
3

Kerosene
Aniline

2
1 × 10 – 3

Mercury

Carb

on t

etra

chlo

ride

6
Ethyl alcohol

4
3

Benzene

Water
Gasoline (SG 0.68)

2
1 × 10 – 4
6
4
3

Helium

2
Carbon dioxide
Air

1 × 10 – 5

Fig. A.1 Absolute viscosity of
common fluids at 1 atm.
814

5
– 20

Hydrogen
0

20

40
60
Temperature, °C

80

100

120

whi38447_app_814-843.qxd

9/12/06

5:05 PM

Page 815

CONFIRMING PAGES

Physical Properties of Fluids 815
1 × 10 – 3
8
6
4
3
2

Glycerin
Helium
SAE 10 oil
Hydrogen

Kinematic viscosity ␯, m2 / s

1 × 10 – 4
8
6

SAE 30 oil

4
3

Air and oxygen

2
Carbon dioxide

1 × 10 – 5
8
6

Crude oil (SG 0.86)

4
3
2
1 × 10 – 6
8
6

Kerosene
Benzene
Ethyl alcohol
Water

4
3

Gasoline (SG 0.68)

2

Carbon
tetrachloride

Mercury

Fig. A.2 Kinematic viscosity of
common fluids at 1 atm.

1 × 10 – 7
–20

0

20

40
60
Temperature, °C

80

100

120

whi38447_app_814-843.qxd

816

9/12/06

5:05 PM

Page 816

CONFIRMING PAGES

Appendix A

Table A.1 Viscosity and Density of
Water at 1 atm

T, °C

␳, kg/m3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

1000
1000
998
996
992
988
983
978
972
965
958

␮, N и s/m2
1.788
1.307
1.003
0.799
0.657
0.548
0.467
0.405
0.355
0.316
0.283

EϪ3
EϪ3
EϪ3
EϪ3
EϪ3
EϪ3
EϪ3
EϪ3
EϪ3
EϪ3
EϪ3

␯, m2/s
1.788
1.307
1.005
0.802
0.662
0.555
0.475
0.414
0.365
0.327
0.295

EϪ6
EϪ6
EϪ6
EϪ6
EϪ6
EϪ6
EϪ6
EϪ6
EϪ6
EϪ6
EϪ6

T, °F

␳, slug/ft3

32
50
68
86
104
122
140
158
176
194
212

1.940
1.940
1.937
1.932
1.925
1.917
1.908
1.897
1.886
1.873
1.859

␮, lb и s/ft2
3.73
2.73
2.09
1.67
1.37
1.14
0.975
0.846
0.741
0.660
0.591

EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5

␯, ft2/s
1.925
1.407
1.082
0.864
0.713
0.597
0.511
0.446
0.393
0.352
0.318

EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5

Suggested curve fits for water in the range 0 Յ T Յ 100°C:
␳(kg/m3) Ϸ 1000 Ϫ 0.0178 Η T°C Ϫ 4°C Η 1.7 Ϯ 0.2%
ln
zϭ

Table A.2 Viscosity and Density of
Air at 1 atm

T, °C

␳, kg/m3

Ϫ40
0
20
50
100
150
200
250
300
400
500

1.52
1.29
1.20
1.09
0.946
0.835
0.746
0.675
0.616
0.525
0.457

␮
Ϸ Ϫ1.704 Ϫ 5.306z ϩ 7.003z2
␮0

273 K
TK

␮, N и s/m2
1.51
1.71
1.80
1.95
2.17
2.38
2.57
2.75
2.93
3.25
3.55

EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5
EϪ5

␮0 ϭ 1.788 EϪ3 kg/(m ؒ s)

␯, m2/s
0.99
1.33
1.50
1.79
2.30
2.85
3.45
4.08
4.75
6.20
7....
814
Appendix A
Physical Properties of
Fluids
Fig. A.1 Absolute viscosity of
common fluids at 1 atm.
Absolute viscosity , N s / m
2
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.06
0.04
0.03
0.02
0.01
6
4
3
2
1 × 10
3
1 × 10
4
1 × 10
5
5
20 0 20 40 60 80 100 120
Temperature, °C
Aniline
Mercury
Kerosene
Air
6
4
3
2
6
4
3
2
Hydrogen
Carbon dioxide
Helium
Benzene
Gasoline (SG 0.68)
Water
Ethyl alcohol
Carbon tetrachloride
Crude oil (SG 0.86)
Castor oil
SAE 30 oil
Glycerin
SAE 10 oil
whi38447_app_814-843.qxd 9/12/06 5:05 PM Page 814
CONFIRMING PAGES
Appendix A Physical Properties of Fluids - Trang 2
Appendix A Physical Properties of Fluids - Người đăng: Huu Son Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Appendix A Physical Properties of Fluids 9 10 299