Ktl-icon-tai-lieu

arcgis

Được đăng lên bởi hanhlespdn
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2900 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRẦN QUỐC BÌNH

BÀI GIẢNG

ESRI ArcGIS 8.1
(Dùng cho sinh viên ngành Địa lý - Địa chính )

HÀ NỘI - 2004

Mục lục
PHẦN I. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN
BÀI 1. Giới thiệu về phần mềm ArcGIS 8.1

1

BÀI 2. Quản lý dữ liệu bằng ArcCatalog

8

BÀI 3. Giới thiệu chung về ArcMap

13

BÀI 4. Tạo dữ liệu

17

BÀI 5. Các phương pháp hiển thị dữ liệu

25

BÀI 6. Trình bày bản đồ (layout a map)

32

PHẦN II. MỘT SỐ KIẾN THỨC NÂNG CAO
BÀI 7. Chuyển đổi giữa các định dạng dữ liệu

39

BÀI 8. Lệnh truy vấn hỏi - đáp (queries)

44

BÀI 9. Tìm kiếm không gian

47

BÀI 10. Geoprocessing wizards

52

BÀI 11. 3D Analyst

56

BÀI 12. Spatial Analyst

62

Bài 1. Giới thiệu về phần mềm ArcGIS 8.1

¾
¾
¾

Trong bài này chúng ta sẽ học về:
•
•
•
•
•
•
•

Giao diện người dùng (ArcCatalogue, ArcMap, ArcToolbox)
File bản đồ (có đuôi là *.mxd)
Lớp thông tin (Data layers) và các đối tượng (data features)
Các chức năng cơ bản về bản đồ
Các bảng thuộc tính (Attribute Tables)
Các chức năng cơ bản để làm việc với các bảng
Các trang và các nhóm thông tin (Layouts/data frames)

ArcMap để xây dựng, hiển thị, xử lý và phân tích các bản đồ
ArcCatalog để quản lý, theo dõi các dữ liệu đã có hoặc tạo mới và mô tả
các dữ liệu mới
ArcToolbox cung cấp các công cụ để xử lý, xuất - nhập dữ liệu từ
ArcView sang các định dạng khác như MapInfo, MicroStation, AutoCAD,
...

ArcMap là ứng dụng dùng để tạo ra các bản đồ. Mỗi một bản đồ trong ArcMap
được gọi là Map document, một bản đồ có thể có một hay nhiều data frames.
Data Frame là một nhóm các lớp (Data layer) cùng được hiển thị trong một hệ
qui chiếu. Thông thường, một bản đồ đơn giản chỉ có 1 Data Frame và bạn cần
sử dụng nhiều Data Frame khi cần in thêm một số bản đồ phụ trên 1 mảnh bản
đồ chính (xem bài hiển thị dữ liệu). Bản đồ (Map document) được ghi trong file có
đuôi là .mxd.
Scale

Kiến thức nền:
Phần mềm ArcView bao gồm 3 ứng dụng (application) chính sau:
Data
Frames

View control
tools
Select
tools

Data
Layers

Data
View

TOC

Help Text
line

1

Data / Layout
View switch

Bài giảng ArcGIS 8x.  2004. Trần Quốc Bình

Coordinates display

Trong hình vẽ trên, một bản đồ có tên là "Exercise.mxd" có 2 data frame là
"Layers" và "New Data Frame". Về phần mình "New Data Frame" gồm 3 lớp
(layer) là "Grid", "81.pgn" và "awscntry". Tất cả các thông tin trên ta nhìn thấy
trong ô phía bên trái màn hình, được gọi là TOC (table of contents - mục lục).
Bản thân nội dung bản đồ được hiển thị trong ô lớn bên ...
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
TRN QUC BÌNH
BÀI GING
ESRI
ArcGIS 8.1
(Dùng cho sinh viên ngành Địa lý - Địa chính )
NI - 2004
arcgis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
arcgis - Người đăng: hanhlespdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
arcgis 9 10 585