Ktl-icon-tai-lieu

Axit nuclêic - ARN

Được đăng lên bởi buithaiphi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Axit nuclêic - ARN
Ở các sinh vật như: thực khuẩn thể, virus của động vật, virus của thực vật... thì vật liệu di
truyền là RNA. Ở các sinh vật bậc cao có RNA là bản sao mã của DNA.
RNA có cấu tạo từ các đơn phân là các ribonucleotide. Giống với nucleotide, mỗi
ribonucleotide gồm ba thành phần: đường ribose, H3PO4, bazơnitric (T được thay bằng U).
Trong tế bào có ba loại RNA:

1. RNA riboxom (ribosomal RNA-rRNA)
rRNA cùng với protein cấu tạo nên ribosome. rRNA chiếm tỷ lệ cao trong tế bào có thể đến 75% của
tổng RNA. Ở các ribosome khác nhau có các rRNA khác nhau, chúng được đặc trưng bởi hằng số
lắng S:
- Eukaryote : ribosome có hệ số lắng khi ly tâm là 80S, gồm hai đơn vị:
+ Đơn vị lớn ( 60S) có rRNA 28S; 5,8S; 5S
+ Đơn vị nhỏ (40S) có rRNA 18S
- Prokaryote và lục lạp, ty thể có hệ số lắng khi ly tâm là 70S, gồm 2
+ Đơn vị lớn (50S): có loại rRNA 23S; 5S
+ Đơn vị nhỏ (30S): có rRNA 16S
RNA ribosom có cấu trúc bậc I (mạch thẳng) và cấu trúc bậc hai. Trong ribosome, các rRNA tồn
tại ở dạng cấu trúc bậc hai. RNA ribosom có cấu tạo là một sợi xoắn có nhiều vùng liên kết đôi theo

nguyên tắc bổ sung A liên kết với U, G liên kết với X và có khi G liên kết với U. Trong tế bào rRNA
chiếm tỷ lệ cao có thể lên đến 75-80% tổng số RNA

2. RNA vận chuyển (Transfer RNA - tRNA)
Mỗi tRNA gắn với một phân tử amino acid, mang đến ribosome để tham gia tổng hợp protein. Mỗi
tRNA đặc hiệu cho một loại amino acid. Có hơn 20 loại tRNA khác nhau tương ứng với hơn 20 loại
amino acid. Trong thực tế, người ta thấy số lượng tRNA lớn hơn rất nhiều so với số lượng
amino acid vì một amino acid có nhiều bộ ba mã hóa. Đồng thời cùng một
bộ ba mã hóa, vẫn có thể có nhiều tRNA do hiện tượng biến đổi của các nucleotide trong tRNA tạo
nên các loại tRNA mới và trong quá trình tổng hợp tRNA, sau khi hình thành chuỗi polynucleotide
còn chịu sự tác động của các yếu tố của môi trường nội và ngoại bào làm các nucleotide bị biến đổi,
tạo ra các tRNA mới.
Các tRNA cùng tham gia vận chuyển một acid amin là các izoaceptor. Số lượng
izoaceptor thay đổi tùy acid amin.
Cấu trúc bậc I của tRNA: tRNA vận chuyển có phân tử lượng nhỏ:
25.000-30.000, gồm 75-90 nucleotide, có hằng số lắng 4S. Trong thành phần cấu trúc của
tRNA có khoảng 10% các nucleotide hiếm với khoảng 30 loại khác nhau. Mọi cấu trúc của tRNA đều
có 2 đầu 5' và 3' giống nhau: đầu 5' luôn chứa G với gốc P tự do, còn đầu 3' luôn có 3 nucleotide là
CCA

3'-OH. Nhóm 3'-OH của A có thể liên kết với acid amin để tạo phức hợp tRNA-aminoacyl.
Chuỗ...
Axit nuclêic - ARN
Ở các sinh vật như: thực khuẩn thể, virus của động vật, virus của thực vật... thì vật liệu di
truyền là RNA. Ở các sinh vật bậc cao có RNA là bản sao mã của DNA.
RNA có cấu tạo từ các đơn phân là các ribonucleotide. Giống với nucleotide, mỗi
ribonucleotide gồm ba thành phần: đường ribose, H3PO4, bazơnitric (T được thay bằng U).
Trong tế bào có ba loại RNA:
1. RNA riboxom (ribosomal RNA-rRNA)
rRNA cùng với protein cấu tạo nên ribosome. rRNA chiếm tỷ lệ cao trong tế bào có thể đến 75% của
tổng RNA. Ở các ribosome khác nhau có các rRNA khác nhau, chúng được đặc trưng bởi hằng số
lắng S:
- Eukaryote : ribosome có hệ số lắng khi ly tâm là 80S, gồm hai đơn vị:
+ Đơn vị lớn ( 60S) có rRNA 28S; 5,8S; 5S
+ Đơn vị nhỏ (40S) có rRNA 18S
- Prokaryote và lục lạp, ty thể có hệ số lắng khi ly tâm là 70S, gồm 2
+ Đơn vị lớn (50S): có loại rRNA 23S; 5S
+ Đơn vị nhỏ (30S): có rRNA 16S
RNA ribosom có cấu trúc bậc I (mạch thẳng) và cấu trúc bậc hai. Trong ribosome, các rRNA tồn
tại ở dạng cấu trúc bậc hai. RNA ribosom có cấu tạo là một sợi xoắn có nhiều vùng liên kết đôi theo
Axit nuclêic - ARN - Trang 2
Axit nuclêic - ARN - Người đăng: buithaiphi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Axit nuclêic - ARN 9 10 302