Ktl-icon-tai-lieu

Bài 2: Nước

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Nhào rửa nguyên liệu
 Vận chuyển và xử lý
nguyên liệu

 Nước giữ vai trò quan
trọng trong đời sống.
 Là thành phần chính
của cơ thể và của sản
phẩm thực phẩm
 Là môi trường cũng là
một thành phần của
các phản ứng hoá
sinh

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước

1

Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước

3

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước

4

 Ở thể rắn, trong nước đá, các phân tử
nước được sắp xếp thành mạng lưới tinh
thể và mỗi phân tử nước được bao quanh
bỡi 4 phân tử nước khác, với liên kết hydro

 Ở thể hơi nước ở dạng đơn phân (monomer)

Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước

2

2.1. Cấu trúc phân tử nước
2.2. Tính chất của nước
2.3. Trạng thái của nước trong thực phẩm
2.4. Hoạt độ của nước và đường đẳng nhiệt hấp
thụ
2.5. Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến thực phẩm

2.1 Cấu tạo của nước

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước

Bài 2: NƯỚC

 Đảm bảo giá trị cảm quan của
sản phẩm
 Tăng cường các quá trình
sinh học như hô hấp, lên men
 Tham gia vào quá trình làm
lạnh hoặc gia nhiệt

ThS. Phạm Hồng Hiếu

ThS. Phạm Hồng Hiếu

5

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước

6

1

2.2. TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC
 Ở trạng thái lỏng, cấu trúc tứ diện vẫn được
duy trì cục bộ và tồn tại đồng thời với nước
dạng phân tử có mật độ lớn

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước

7

2.2. TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC

Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước

9

2.2.2. PHẢN ỨNG GIỮA NƯỚC VỚI CÁC PHÂN TỬ
LƯỠNG CỰC:
 Tóm lại, khi đưa vào nước các chất khác nhau dưới
dạng dung dịch hay dung dịch keo sẽ tạo ra các
thuôc tính kết hợp, tuỳ thuộc vào số lượng phân tử
có mặt mà làm thay đổi : giảm áp suất hơi bão hoà,
tăng điểm sôi, giảm điểm đóng băng…

Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước

Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước

8

2.2. TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC

2.2. TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC

ThS. Phạm Hồng Hiếu

ThS. Phạm Hồng Hiếu

2.2.2 PHẢN ỨNG GIỮA NƯỚC VỚI CÁC PHÂN TỬ LƯỠNG CỰC:

Một số dẫn suất của lipid : xà phòng, phospholipid, muối mật…là
chất lưỡng cực, trong phân tử có đồng thời nhóm kỵ nước
(hydrophobe) và nhóm háo nước(hydrophile)

Ví dụ: Natri stearate ( CH3- (CH2)16 – COO-Na+).Cho vào nước,
các iôn không tạo thành dung dịch mà tạo thành hệ keo phân tán,
mổi mixen có thể tập hợp từ 20 – 1000 gốc ( đơn vị). Các nhóm
cacboxylate (anion) nằm ở mặt ngoài các mixen, bao bọc bỡi lớp
vỏ hydrat, giống như Na+. Vùng trung tâm của các mixen có thể
hấp phụ các phân tử kỵ nước như chất béo

2.2.1 PHẢN ỨNG GIỮA NƯỚC VỚI CHẤT
TAN:
 Ion hoá các ion:
Ví dụ: ion hoá acid hữu cơ:
H-O-H + H-O-C-R
 Nhiệt hoà tan: ho...
1
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước 1
Nước giữ vai trò quan
trọng trong đời sống.
Là thành phần chính
của cơ thể và của sản
phẩm thực phẩm
Là môi trường cũng là
một thành phần của
các phản ứng hoá
sinh
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước 2
Nhào rửa nguyên liệu
Vận chuyển và xử lý
nguyên liệu
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước 3
Đảm bảo giá trị cảm quan của
sản phẩm
Tăng cường các quá trình
sinh học như hô hấp, lên men
Tham gia o quá trình làm
lạnh hoặc gia nhiệt
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước 4
Bài 2: NƯỚC
2.1. Cấu trúc phân tử nước
2.2. Tính chất ca nước
2.3. Trạng thái của nước trong thực phẩm
2.4. Hoạt độ của nước và đường đẳng nhiệt hấp
thụ
2.5. Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến thực phẩm
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước 5
Ở thể hơi nước ở dạng đơn phân (monomer)
2.1 Cấu tạo của nưc
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 2: Nước 6
Ở thể rắn, trong nước đá, các phân tử
nước được sắp xếp thành mạng lưới tinh
thể và mỗi phân tử nước được bao quanh
bỡi 4 phân tử nước khác, với liên kết hydro
Bài 2: Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 2: Nước - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 2: Nước 9 10 230