Ktl-icon-tai-lieu

Bài 3 THOÁT HƠI NƯỚC

Được đăng lên bởi Ngot Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 7801 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tuần 2
Tiết 3

Ngày soạn: 23/08/2011
Ngày dạy: 27/08/2011

GIÁO ÁN
Bài 3- THOÁT HƠI NƯỚC
I- Mục tiêu
1- Kiến thức
- Nêu được ý nghĩa của thoát hơi nước đối với đời sống thực vật.
- Mô tả được cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước.
- Trình bày được các con đường thoát hơi nước ở thực vật.
- Trình bày được cơ chế điều tiết độ mở khí khổng và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình
thoát hơi nước.
2- Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và so sánh.
- Rèn luyện kỹ năng tự tin trước nhóm, tổ, lớp.
- Rèn luyện kỹ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, trình bày ý kiến.
- Rèn luyện kỹ năng thu thập, xử lý thông tin về “các con đường thoát hơi nước ở thực vật”
3- Thái độ
- Giải thích được cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lý cho cây trồng nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình thoát hơi nước.
- Có biện pháp vận dụng hợp lý, đảm bảo cân bằng nước cho cây.
- Có ý thức trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường.

II- Phương tiện dạy học
-

Tranh hoặc hình vẽ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 phóng to sách giáo khoa.

III- Phương pháp – kỹ thuật dạy học
-

Phương pháp chủ yếu: vấn đáp – tìm tòi.
Kỹ thuật dạy học:
 Kỹ thuật trả lời nhanh.
 Kỹ thuật viết tích cực.
 Kỹ thuật tấn công não.

IV- Tiến trình hoạt động dạy học
1- Kiểm tra bài cũ: 3'
Câu hỏi: - Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá?
- Giải thích hiện tượng ứ giọt ở các loài thân thảo, thân bụi thấp?
2- Tiến trình bài mới:
Mở đầu: Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng vận chuyển nước và các ion khoáng từ
rễ lên lá. Bài này chúng ta nghiên cứu sâu hơn về quá trình thoát hơi nước ở lá.
HOẠT ĐỘNG 1: VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC (7’)
Mục tiêu: Trình bày được vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với đời sống thực vật.

Hoạt động Giáo viên
- GV nêu vấn đề: trong tổng
lượng nước mà cây hấp thu
được chỉ có 2% lượng nước
cây sử dụng để trao đổi chất
và tạo chất hữu cơ, 98% lượng
nước mất đi do quá trình thoát
hơi nước. Qua đó, em có nhận
xét gì về ảnh hưởng của quá
trình thoát hơi nước đến đời
sống của cây?
- GV: gợi ý, hướng dẫn học
sinh đi đến kết luận “thoát hơi
nước là tất yếu trong đời sống
của cây vì có thoát hơi nước
thì cây mới hút được nước,
đồng thời thoát hơi nước cũng
gây khó khăn cho cây do nhu
cầu nước hấp thụ quá lớn
trong khi môi trường luôn
biến đổi.”
- GV: nhấn mạnh mối quan hệ
giữa thoát hơi nước với trao
đổi khí ở thực vật thông qua
hình 3.1 SGK.
GV nêu vấn đề: Tại sao khi
trồng cây nguòi ta thường
ngắt bớt lá?
GV: vậy lá có cấu t...
Tuần 2 Ngày soạn: 23/08/2011
Tiết 3 Ngày dạy: 27/08/2011
GIÁO ÁN
Bài 3- THOÁT HƠI NƯỚC
I- Mục tiêu
1- Kiến thức
- Nêu được ý nghĩa của thoát hơi nước đối với đời sống thực vật.
- Mô tả được cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước.
- Trình bày được các con đường thoát hơi nước ở thực vật.
- Trình bày được chế điều tiết độ mở khí khổng các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình
thoát hơi nước.
2- Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và so sánh.
- Rèn luyện kỹ năng tự tin trước nhóm, tổ, lớp.
- Rèn luyện kỹ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, trình bày ý kiến.
- Rèn luyện kỹ năng thu thập, xử lý thông tin về “các con đường thoát hơi nước ở thực vật”
3- Thái độ
- Giải thích được cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lý cho cây trồng nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình thoát hơi nước.
- Có biện pháp vận dụng hợp lý, đảm bảo cân bằng nước cho cây.
- Có ý thức trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường.
II- Phương tiện dạy học
- Tranh hoặc hình vẽ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 phóng to sách giáo khoa.
III- Phương pháp – kỹ thuật dạy học
- Phương pháp chủ yếu: vấn đáp – tìm tòi.
- Kỹ thuật dạy học:
Kỹ thuật trả lời nhanh.
Kỹ thuật viết tích cực.
Kỹ thuật tấn công não.
IV- Tiến trình hoạt động dạy học
1- Kiểm tra bài cũ: 3'
Câu hỏi: - Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá?
- Giải thích hiện tượng ứ giọt ở các loài thân thảo, thân bụi thấp?
2- Tiến trình bài mới:
Mở đầu: Thoát i nước động lực đầu trên của dòng vận chuyển nước các ion khoáng từ
rễ lên lá. Bài này chúng ta nghiên cứu sâu hơn về quá trình thoát hơi nước ở lá.
HOẠT ĐỘNG 1: VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC (7’)
Mục tiêu: Trình bày được vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với đời sống thực vật.
Bài 3 THOÁT HƠI NƯỚC - Trang 2
Bài 3 THOÁT HƠI NƯỚC - Người đăng: Ngot Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài 3 THOÁT HƠI NƯỚC 9 10 214