Ktl-icon-tai-lieu

bài 35: benzen

Được đăng lên bởi Hoàng Quốc Bình
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hidrocacbon th¬m

Nguån hidrocacbon thiªn nhiªn
HÖ thèng ho¸ vÒ hidrocacbon

Bµi 35:
Benzen vµ ®ång ®¼ng
mét sè Hidrocacbon th¬m kh¸c

August KeKuLe
( 1829-

A. Benzen vµ ®ång ®¼ng
I. §ång ®¼ng, ®ång ph©n, danh ph¸p, cÊu t¹o
1. CÊu t¹o benzen (C6H6)

+ Benzen có cấu trúc phẳng và có hình lục giác đều.
+ Góc liên kết: 1200

Mô hình phân tử Benzen

Mô hình rỗng

Mô hình đặc

A. Benzen vµ ®ång ®¼ng
I. §ång ®¼ng, ®ång ph©n, danh ph¸p, cÊu t¹o
1. CÊu t¹o benzen (C6H6)

+ Benzen có cấu trúc phẳng và có hình lục giác đều.
+ Góc liên kết: 1200

I. §ång ®¼ng, ®ång ph©n, danh ph¸p, cÊu t¹o
2. D·y ®ång ®¼ng cña benzen
H

C6H6
+ Công thức chung:

CH3

C7H8

CH2CH3

C8H10

CnH2n – 6 (n  6).

CH2CH2CH3

C9H12

I. §ång ®¼ng, ®ång ph©n, danh ph¸p, cÊu t¹o
3. §ång ph©n
VD: ViÕt c¸c ®ång ph©n hidrocacbon th¬m cã CTPT C8H10
CH3
CH2CH
CH3
CH3
CH3
3

CH3

+ Có 2 loại đồng phân:

CH3

- Đồng phân cấu tạo mạch cacbon của nhánh.
- Đồng phân về vị trí tương đối các nhóm ankyl xung quanh
vòng benzen

I. §ång ®¼ng, ®ång ph©n, danh ph¸p, cÊu t¹o
4. Danh ph¸p
- chọn mạch chính là nhân benzen hoặc mạch C hở dài
nhất
Gọi tên:
nhánh ankyl + benzen
Hoặc:
phenyl + tên mạch chính
CH3
CH2CH
CH2CH2CH3
3

metylbenz
phenylme
en
toluen
tan

etylbenze
n
phenyleta
n

propylbenz
phenylprop
en
an

I. §ång ®¼ng, ®ång ph©n, danh ph¸p, cÊu t¹o
4. Danh ph¸p
CH3
1
6
5

CH3
2
3

4

1,2dietylbenzen

CH3

CH3
1
6
5

4

1
2
3 CH
3

1,3dietylbenzen

6
5

2
3

4

CH3
1,4dietylbenzen

I. §ång ®¼ng, ®ång ph©n, danh ph¸p, cÊu t¹o
4. Danh ph¸p
Chú ý: Khi chỉ có 2 nhóm thế

(o)

R

11

6

(m)

5

2

3

Or

)
o
(
tho

)
m
a(
t
e
M

4

Para(p-)

I. §ång ®¼ng, ®ång ph©n, danh ph¸p, cÊu t¹o
4. Danh ph¸p
CH3

CH3

CH3

CH3

CH3
1,2dietylbenzen
odietylbenzen
o-xilen

1,3dietylbenzen
mdietylbenzen
m-xilen

CH3
1,4dietylbenzen
pdietylbenzen
p-xilen

II. TÝnh chÊt vËt lý
- Là chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện
thường.
- tso tăng theo chiều tăng phân tử
khối, có sự bất bình thường ở oxilen, m-xilen, p-xilen.
- Có mùi thơm đặc trưng. Độc.
- Nhẹ hơn nước và không tan trong
nước, tan tốt trong dung môi hữu
cơ.
- Benzen là dung môi tốt hòa tan
nhiều chất khác.

Benze
n

III. TÝnh chÊt ho¸ häc
1. Ph¶n øng thÕ
a) ThÕ nguyªn tö H cña vßng benzen
Ph¶n øng víi halogen

C6H6
Br2

H2O

Bột
Fe

C6H6(l) + Br2(l)

Quì tím
to
Fe

C6H5Br(l) + HBr(k)
brombenzen

III. TÝnh chÊt ho¸ häc
1. Ph¶n øng thÕ
a) ThÕ nguyªn tö H cña vßng benzen
Ph¶n øng víi halogen
+ Br2
benze
n 3
CH
+ Br2
tolue

Br
Bột Fe

t0

Bột Fe

t0

+ HBr
brombenz
e...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài 35: benzen - Người đăng: Hoàng Quốc Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
bài 35: benzen 9 10 695