Ktl-icon-tai-lieu

Bài 4: Enzyme

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 4: Enzyme

1. Khái niệm chung

4.1. Khái niệm chung
4.2. Cấu tạo hóa học của enzyme
4.3. Tính chất của enzyme
4.4. Cơ chế tác dụng của enzyme
4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc
phản ứng enzyme
4.6. Cách gọi tên và phân loại enzyme
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4

Enzyme = chất xúc tác sinh học có bản
chất protein, có khả năng xúc tác đặc hiệu
cho các phản ứng hóa học nhất định

1

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4

2

Bản chất protein của enzyme

2. Cấu tạo hóa học của enzyme

 M = 20000 – 1000000  không đi qua các
màng bán thấm
 Hòa tan trong nước, dd muối loãng, dd hữu cơ
có cực, không hòa tan trong các dung môi
không phân cực
 Enzyme bị biến tính và mất khả năng xúc tác do
t0 cao, acid / kiềm mạnh, muối kim loại nặng
 Điện ly lưỡng cực  phân tách bằng pp điện di
 Bản chất hóa học của enzyme là protein.

 Enzyme được chia thành 2 loại:
– Enzyme 1 cấu tử: protein đơn giản.
– Enzyme 2 cấu tử:
• Phần protein (feron,apoenzyme): qđ tính
đặc hiệu và  hoạt tính xúc tác của enzyme
• Phần phi protein (nhóm ngoại agon,
prostetic): qđ kiểu phản ứng enzyme xúc
tác Khi nhóm ngoại tồn tại và xúc tác độc
lập  gọi là coenzyme.

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4

3

Trung tâm hoạt động của
enzyme

Trung tâm hoạt động của enzyme =
phần phân tử trong cấu trúc của enzyme
mà tại đó enzyme + cơ chất  sản
phẩm
– Ở enzyme 1 cấu tử: trung tâm hoạt
động = các nhóm định chức của
acidamin (SH của Cys, OH của
Ser, Tyr, nhóm -NH2 của Lys,
COOH của Glu, Asp, vòng
imidazol của His, indol của Trp)
– Ở enzyme 2 cấu tử, trung tâm hoạt
động = nhóm ngoại (vitamin, ion
kim loại) + các nhóm định chức
ThS. Phạm
Hồng apoenzyme
Hiếu
Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4
trong

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4

4

Mô hình “Chìa và khóa” của Fisher
về sự ăn khớp của enzyme và cơ
chất (Năm 1894)
Cơ chất
Cơ chất
TT
hoạt
động
Enzyme

5

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4

Enzy
me

6

1

Mô hình “Khớp cảm ứng” của
Koshland về sự ăn khớp của
Enzyme và cơ chất (Năm 1958)

3. Tính chất của enzyme

Cơ chất
Cơ chất

TT
hoạt
động
Enzym
e

ThS. Phạm Hồng Hiếu

 Cường lực xúc tác
 Tính đặc hiệu của
enzyme

Enzy
me

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4

7

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4

8

Cường lực xúc tác
 Enzyme có cường lực xúc tác mạnh hơn nhiều so vơi
xúc tác thông thường:
– Trong 1 phút:
• 1mol Fe3+ xúc tác phân ly 10-6 mol H2O2
• 1 phân tử catalaza có 1 nguyên tử Fe xúc tác phân
ly 5.10 -...
1
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4 1
Bài 4: Enzyme
4.1. Khái niệm chung
4.2. Cu to hóa hc ca enzyme
4.3. Tính cht ca enzyme
4.4. Cơ chế tác dng ca enzyme
4.5. Các yếu t nh hưởng đến vn tc
phn ng enzyme
4.6. Cách gi tên và phân loi enzyme
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4 2
1. Khái niệm chung
Enzyme = chất xúc tác sinh học có bản
chất protein, có khả năng xúc tác đặc hiệu
cho các phản ứng hóa học nhất định
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4 3
Bản chất protein của enzyme
M = 20000 – 1000000 không đi qua các
màng bán thm
Hòa tan trong nước, dd muối loãng, dd hữu cơ
có cực, không hòa tan trong các dung môi
không phân cực
Enzyme bị biến tính và mất khả năng xúc tác do
t
0
cao, acid / kiềm mạnh, muối kim loại nặng
Đin ly lưỡng cực phân tách bằng pp điện di
Bản chất hóa học của enzyme là protein.
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4 4
2. Cấu tạo hóa học của enzyme
Enzyme được chia thành 2 loại:
Enzyme 1 cấu tử: protein đơn giản.
Enzyme 2 cấu tử:
• Phần protein (feron,apoenzyme): qđ tính
đặc hiệu và hoạt tính xúc tác của enzyme
• Phần phi protein (nhóm ngoại agon,
prostetic): qđ kiu phản ứng enzyme xúc
tác Khi nhóm ngoại tồn tại và xúc tác độc
lập
gọi là coenzyme.
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4 5
Trung tâm hoạt động của
enzyme
Trung tâm hoạt động của enzyme =
phần phân tử trong cấu trúc của enzyme
mà tại đó enzyme + cơ chất sn
phẩm
Ở enzyme 1 cấu tử: trung tâm hoạt
động = các nhóm định chức của
acidamin (SH ca Cys, OH của
Ser, Tyr, nhóm -NH
2
ca Lys,
COOH ca Glu, Asp, vòng
imidazol ca His, indol của Trp)
Ở enzyme 2 cấu tử, trung tâm hoạt
động = nhóm ngoại (vitamin, ion
kim loại) + các nhóm định chức
trong apoenzyme
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 4 6
Mô hình “Chìa và khóa” của Fisher
về sự ăn khớp của enzyme và cơ
chất (Năm 1894)
TT
hoạt
động
Cơ chất
Enzyme
Enzy
me
Cơ chất
Bài 4: Enzyme - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 4: Enzyme - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 4: Enzyme 9 10 452