Ktl-icon-tai-lieu

Bài 40 các định luật kêler

Được đăng lên bởi nguyensang07051992
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 40 CÁC ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE
CHUYỂN ĐỘNG CỦA VỆ TINH

Họ và tên: Nguyễn Tấn Sang
MSSV: B1200495

1.
2.
3.
4.

Mở đầu
Các định luật Kê-ple
Bài tập vận dụng
Vệ tinh nhân tạo.Tốc
độ vũ trụ

1. Mỡ đầu
- Thiên văn học là một ngành khoa học
nghiên cứu những vật thể, hiện tượng
trong vũ trụ.
- Các quan điển: Hệ địa tâm của Pto-lêmê, hệ nhật tâm của Cô-péc-nic
- Kê-ple đã tìm ra ba định luật mô tả
chuyển động của hành tinh.

2. CÁ ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE
- Định luật I: Mọi hành tinh đều chuyển động
theo các quỹ đạo elip mà Mặt Trời là một
tiêu điểm.

2. CÁC ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE
- Định luật II: Đoạn thẳng nối Mặt Trời và
một hành tinh bất kì quét những diện tích
bằng nhau trong những khoãng thời gian
bằng nhau.

2. CÁC ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE
- Định luật III: Tỉ số giữa lập phương bán
trục lớn và bình phương chu kì quay là
giống nhau cho mọi hành tinh quay quanh
Mặt Trời.

3. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Khoãng cách R1 từ hỏa tinh tới Mặt Trời
lớn hơn 52% khoãng cách R2 giữa Trái Đất và
Mặt Trời. Hỏi một năm trên Hỏa tinh bằng bao
nhiêu so với một năm trên Trái Đất?

Bài giải
Một năm là thời gian để hành tinh quay
được một vòng quanh MT. Gọi T1 là năm
trên Hỏa tinh, T2 là năm trên TĐ, ta có:

Bài 2
Tìm khối lượng MT của Mặt Trời từ các dữ kiện
của Trái Đất: khoãng cách tới Mặt Trời r =
1,5.1011 m, chu kì quay T = 365.24.3600 =
3,15.107 s. Cho hằng số hấp dẫn G = 6,67.10 -11
Nm2/kg2.
Bài giải

4. VỆ TINH NHÂN TẠO. TỐC ĐỘ VŨ TRỤ
Khi một vật bị ném với vận tốc có giá trị đủ lớn,
vật sẽ không trở lại mặt đất mà sẽ quay quanh
Trái Đất, khi đó vật được gọi là vệ tinh nhân tạo
của Trái Đất.
- Xét vệ tinh nhân tạo khối lượng m chuyển động
trên quỹ đạo tròn rất gần Trái Đất (khối lượng
M). Lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hướng tâm:

...
BÀI 40 CÁC ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE
CHUYỂN ĐỘNG CỦA VỆ TINH
Họ và tên: Nguyễn Tấn Sang
MSSV: B1200495
Bài 40 các định luật kêler - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 40 các định luật kêler - Người đăng: nguyensang07051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài 40 các định luật kêler 9 10 140