Ktl-icon-tai-lieu

Bài 7. công thức nhân ba

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 7. Sử dụng công thức hạ bậc, góc nhân đôi, góc nhân ba

BÀI 3. SỬ DỤNG CÔNG THỨC HẠ BẬC, GÓC NHÂN ĐÔI
I. SỬ DỤNG CÔNG THỨC HẠ BẬC

sin 2 x = 1 − cos 2 x ; cos 2 x = 1 + cos 2 x ; sin x cos x = 1 sin 2 x ; tan 2 x = 1 − cos 2 x ;
2
2
2
1 + cos 2 x
sin 3 x = − sin 3x + 3sin x ; cos 3 x = cos 3 x + 3cos x ; tan 3 x = − sin 3x + 3sin x ;
4
4
cos 3 x + 3cos x
CÁC BÀI TẬP MẪU MINH HỌA

Bài 1. Giải phương trình: sin 2 3 x − cos 2 4 x = sin 2 5 x − cos 2 6 x (1)
Giải

(1) ⇔ 1 − cos 6 x − 1 + cos 8 x = 1 − cos10 x − 1 + cos12 x
2
2
2
2
⇔ cos 6 x + cos 8 x = cos10 x + cos12 x ⇔ 2 cos 7 x cos x = 2 cos11x cos x

 cos x = 0
⇔ x = k π ∨ x = k π ( k ∈ »)
⇔ cos x ( cos11x − cos 7 x ) = 0 ⇔ 
2
9
cos11
x
=
cos
7
x


Bài 2. a. Giải phương trình: cos 2 x + cos 2 2 x + cos 2 3 x + cos 2 4 x = 2 (1)
b. Giải phương trình: cos 2 x + cos 2 2 x + cos 2 3 x + cos 2 4 x = 3 (2)
2
Giải
a. (1) ⇔ 1 + cos 2 x + 1 + cos 4 x + 1 + cos 6 x + 1 + cos 8 x = 2
2
2
2
2
⇔ ( cos 2 x + cos 8 x ) + ( cos 4 x + cos 6 x ) = 0 ⇔ 2 cos 5 x cos 3x + 2 cos 5 x cos x = 0
⇔ 2 cos 5 x ( cos 3 x + cos x ) = 0 ⇔ 4 cos 5 x cos 2 x cos x = 0

{

⇔ cos x = 0 ∨ cos 2 x = 0 ∨ cos 5 x = 0 ⇔ x ∈ π + k π ; π + k π
4 2 10 5

} (k ∈ »)

b. ( 2 ) ⇔ 1 + cos 2 x + 1 + cos 4 x + 1 + cos 6 x + cos 2 4 x = 3
2
2
2
2
( cos 2 x + cos 6 x ) + cos 4 x
⇔
+ cos 2 4 x = 0 ⇔ 2 cos 4 x cos 2 x + cos 4 x + 2 cos 2 4 x = 0
2
⇔ cos 4 x ( 2 cos 4 x + 2 cos 2 x + 1) = 0 ⇔ cos 4 x ( 4 cos 2 2 x + 2 cos 2 x − 1) = 0

x = π + kπ
 cos 4 x = cos π
 cos 4 x = 0


8 4
2



−
1
+
5
2
π
⇔  cos 2 x =
⇔  cos 2 x = cos
⇔ x = ± π + kπ (k ∈ »)
4
5
5




 x = ± 2π + k π
 cos 2 x = cos 4π
 cos 2 x = −1 − 5

5
5


4

245

Chương VII. Phương trình lượng giác – Trần Phương

Bài 3. a. Giải phương trình: cos 2 x = cos 4 x (1)
3
b. Giải phương trình: 1 + 2 cos 2 3 x = 3cos 4 x (2)
5
5
Giải
a. (1) ⇔ 1 + cos 2 x = cos 4 x ⇔ 1 + cos 2 x = 2 cos 4 x . Đặt t = 2 x
2
3
3
3
Khi đó: 1 + cos 3t = 2 cos 2t ⇔ 1 + 4 cos 3 t − 3cos t = 2 ( 2 cos 2 t − 1)
⇔ 4 cos 3 t − 4 cos 2 t − 3cos t + 3 = 0 ⇔ ( cos t − 1) ( 4 cos 2 t − 3) = 0
t = 2 x = 2 k π
 cos t = 1
cos t = 1
 x = 3k π

3


(k ∈ »)
⇔ 2
⇔
⇔
⇔

4 x = ± π + 2k π
x = ± π + 3k π
 cos t = 3
cos 2t = 1

2
t
=


2

4
4
2

3
3


)

(

b. ( 2 ) ⇔ 1 + 1 + cos 6 x = 3cos 4 x . Đặt t = 2 x
5
5
5
Khi đó: 2 + cos 3t = 3cos 2t ⇔ 2 + cos 3 t − 3cos t = 3 ( 2 cos 2 t − 1)
⇔ 4 cos 3 t − 6 cos 2 t − 3cos t + 5 = 0 ⇔ ( cos t − 1) ( 4 cos 2 t − 2 cos t − 5 ) = 0
t =
 cos t = 1 = cos 0

...
i 7. S dng ng thc h bc, góc nn đôi, c nhân ba
245
I 3. S DNG CÔNG THC H BC, GÓC NN ĐÔI
I. S DNG CÔNG THC H BC
2
1 cos 2
sin ;
2
x
x
=
2
1 cos 2
cos
2
x
x
+
=
;
1
sin cos sin 2
2
x x x
=
;
2
1 cos 2
1 cos 2
x
x
x
=
+
3
sin 3 3sin
sin
4
x x
x
+
=
;
3
cos 3 3cos
cos
4
x x
x
+
=
;
3
sin 3 3sin
tan ;
cos 3 3cos
x x
x
x x
+
=
+
CÁC BÀI TP MU MINH HA
Bài 1.
Gii phương tnh:
2 2 2 2
sin 3 cos 4 sin 5 cos 6
x x x x
=
(1)
Gii
( )
1 cos 6 1 cos 8 1 cos10 1 cos12
1
2 2 2 2
x x x x
+ +
=
cos 6 cos8 cos10 cos12 2 cos 7 cos 2cos11 cos
x x x x x x x x
+ = + =
( )
cos 0
cos cos11 cos 7 0
cos11 cos 7
x
x x x
x x
=
=
=
( )
2 9
k k
x x k
π π
= =
»
Bài 2. a.
Gii phương tnh:
2 2 2 2
cos cos 2 cos 3 cos 4 2
x x x x
+ + + =
(1)
b.
Gii phương tnh:
2 2 2 2
3
cos cos 2 cos 3 cos 4
2
x x x x
+ + + =
(2)
Gii
a.
( )
1 cos 2 1 cos 4 1 cos 6 1 cos8
1 2
2 2 2 2
x x x x+ + + +
+ + + =
(
)
(
)
cos 2 cos8 cos 4 cos 6 0 2 cos 5 cos 3 2 cos 5 cos 0
x x x x x x x x
+ + + = + =
(
)
2 cos 5 cos 3 cos 0 4 cos 5 cos 2 cos 0
x x x x x x
+ = =
{
}
( )
cos 0 cos 2 0 cos 5 0 ;
4 2 10 5
k k
x x x x k
π π π π
= = = + +
»
b.
( )
2
1 cos 2 1 cos 4 1 cos 6 3
2 cos 4
2 2 2 2
x x x
x
+ + +
+ + + =
(
)
2 2
cos 2 cos 6 cos 4
cos 4 0 2 cos 4 cos 2 cos 4 2 cos 4 0
2
x x x
x x x x x
+ +
+ = + + =
( )
(
)
2
cos 4 2 cos 4 2 cos 2 1 0 cos 4 4 cos 2 2 cos 2 1 0
x x x x x x
+ + = + =
( )
cos 4 cos
cos 4 0
8 4
2
1 5
2
cos 2 cos 2 cos
4 5 5
4 2
1 5
cos 2 cos
cos 2
5 5
4
k
x
x
x
x x x k k
x x k
x
π π
π
= +
=
=
+
π π
= = = ± + π
π π
= = ± + π
=
»
Bài 7. công thức nhân ba - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 7. công thức nhân ba - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài 7. công thức nhân ba 9 10 13