Ktl-icon-tai-lieu

BÀI BÁO CÁO THIẾT BỊ LỌC BỤI

Được đăng lên bởi Jim Hawkins
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3920 lần   |   Lượt tải: 13 lần
NHÓM 2: THIẾT BỊ LỌC BỤI

GVHD: NGÔ PHƯƠNG LINH

BÀI BÁO CÁO
THIẾT BỊ LỌC BỤI
Nhóm 2

NHÓM 2: THIẾT BỊ LỌC BỤI
Page 1

NHÓM 2: THIẾT BỊ LỌC BỤI

GVHD: NGÔ PHƯƠNG LINH

MỤC LỤC
I.

MỞ ĐẦU...................................................................................................1
1. Đặt vấn đề....................................................................................................1

II.

TỔNG QUAN VỀ BỤI.............................................................................3
1. Định nghĩa......................................................................................................
2. Thực trạng ô nhiễm bụi..................................................................................

III.

THIẾT BỊ LỌC BỤI..................................................................................
1. Thiết bị lọc bụi là gì?.....................................................................................
2. Nguyên lý hoạt động chung của thiết bị lọc bụi............................................
3. Các loại thiết bị lọc bụi
1.

Thiết bị lọc bụi thùng quay.....................................................................

2.

Thiết bị lọc bụi túi vải. ...........................................................................

3.

Thiết bị lọc bụi tĩnh điện. .......................................................................

4.

Thiết bị lọc bụi màng lọc gốm................................................................

TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................

NHÓM 2: THIẾT BỊ LỌC BỤI
Page 2

NHÓM 2: THIẾT BỊ LỌC BỤI

I.

GVHD: NGÔ PHƯƠNG LINH

MỞ ĐẦU
1.......................................................................................ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, chúng ta không thể phủ nhận được sự phát triển vượt bậc
của nền kinh tế cũng như khoa học kỹ thuật của thế giới. Nền công nghiệp thế giới đã
đạt đến trình độ kỹ thuật cao, với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cùng với sự phát triển
ấy, mức sống của con người cũng được nâng cao và nhu cầu của con người cũng thay
đổi. Tuy nhiên, hệ quả của sự phát triển ấy là một loạt các vấn đề về môi trường như
trái đất nóng lên, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, mực nước biển dâng hay
biến đổi khí hậu … Trước thực trạng ấy con người đã có ý thức về bảo vệ môi trường, ý
thức về mối quan hệ giữa “phát triển kinh tế” và “bảo vệ môi trường”. Vấn đề “phát
triển bền vững” đã không còn xa lạ và đây là mố...
NHÓM 2: THIẾT BỊ LỌC BỤI GVHD: NGÔ PHƯƠNG LINH
BÀI BÁO CÁO
THIẾT BỊ LỌC BỤI
Nhóm 2
NHÓM 2: THIẾT BỊ LỌC BỤI
Page 1
BÀI BÁO CÁO THIẾT BỊ LỌC BỤI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI BÁO CÁO THIẾT BỊ LỌC BỤI - Người đăng: Jim Hawkins
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
BÀI BÁO CÁO THIẾT BỊ LỌC BỤI 9 10 337