Ktl-icon-tai-lieu

BÀI CA HOÁ TRỊ VÀ SỐ NGHUYÊN TỬ KHỐI

Được đăng lên bởi cohathanyeu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiđro số 1 khởi đi

Cacbon (C), Silic (Si) này đây

Liti số 7 ngại gì chí trai

Có hoá trị IV không ngày nào quên

Cacbon bến nước 12

Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền

Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên

II, III lên xuống nhớ liền ngay thôi

Oxi 16 khuôn viên

Nitơ (N) rắc rối nhất đời

Flo 19 lòng riêng vương sầu

I, II, III, IV khi thời lên V

Natri 23 xuân đầu

Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm

Magie 24 mong cầu mai sau

Xuống II lên VI khi nằm thứ IV

Nhôm thời 27 chí cao

Phot pho (P) nói đến không dư

Silic 28 lòng nào lại quên

Có ai hỏi đến thì ừ rằng V

Photpho 31 lập nên

Em ơi, cố gắng học chăm

32 nguyên tử khối tên Lưu huỳnh

Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng

Clo 35,5 tự mình
Kali 39 nhục vinh chẳng màn
Canxi 40 thẳng hàng
52 Crom chuỗi ngày tàn phải lo
Mangan song ngũ(55) so đo
Sắt thời 56 đừng cho trồng trềnh
Coban 59 cồng kềnh
Kẽm đồng 60 lập nền có dư
Đồng 63,6
Kẽm 65,4
Brom 80 chín thư riêng phần
Stronti 88 đồng cân
Bạc 108 tăng lần số sai
Catmi một bách mười hai(112)
Thiếc trăm mười chín(119) một mai cuộc đời
Iot 127 chẳng dời
Bari 137 sức thời bao lâm
Bạch kim 195
Vàng 197 tiếng tăng chẳng vừa
Thủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa(200,0)
Chì 2 linh 7(207) chẳng ưa lửa hồng
Rađi 226 mong
Bismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy mình(209)
Bài thơ nguyên tử phân minh
Lòng này đã quyết tự tin học hàn
Kali (K), Iot (I), Hidrô (H)
Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài
Là hoá trị I hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ Ngân
(Hg)
Oxi (O), Đồng (Cu), Thiếc(Sn) thêm phần
Bari (Ba) Cuối cùng thêm
chú Canxi (Ca)
Hoá trị II nhớ có gì khó khăn
Bác Nhôm (Al) hoá trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay

Hiđro (H) cùng với liti (Li)
Natri (Na) cùng với kali (K) chẳng rời
Ngoài ra còn bạc (Ag) sáng ngời
Chỉ mang hóa trị I thôi chớ nhầm.
Riêng đồng (Cu) cùng với thủy ngân (Hg)
Thường II, ít I chớ phân vân gì
Đổi thay II, IV là chì (Pb)
Điển hình hóa trị của chì là II
Bao giờ cũng hóa trị II
Là oxi (O), kẽm (Zn) chẳng sai chút gì
Ngoài ra còn có canxi (Ca)
Magie (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà
Bo (B), nhôm (Al) thì hóa trị III
Cacbon (C), silic (Si) thiếc (Sn) là IV thôi
Thế nhưng phải nói thêm lời
Hóa trị II vẫn là nơi đi về !
Sắt (Fe) II toan tính bộn bề
Không bền nên dễ biến liền sắt III
Photpho (P) III ít gặp mà
Photpho V chính người ta gặp nhiều
Nitơ (N) hóa trị bao nhiêu
I, II, III, IV phần nhiều tới V
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Khi II, lúc IV, VI tăng tột cùng
Clo (Cl), iot (I) lung tung
II, III, V, VII thường thì I thôi
Mangan (Mn) ...
Hi ro s 1 kh i iđ ở đ
Liti s 7 ng i gì chí trai
Cacbon b n n c 12ế ướ
Nit 14 tu i ngày hoa niênơ
Oxi 16 khuôn viên
Flo 19 lòng riêng v ng s uươ
Natri 23 xuân uđầ
Magie 24 mong c u mai sau
Nhôm th i 27 chí cao
Silic 28 lòng nào l i quên
Photpho 31 l p nên
32 nguyên t kh i tên L u hu nh ư
Clo 35,5 t mình
Kali 39 nh c vinh ch ng màn
Canxi 40 th ng hàng
52 Crom chu i ngày tàn ph i lo
Mangan song ng (55) so oũ đ
S t th i 56 ng cho tr ng tr nh đừ
Coban 59 c ng k nh
K m ng 60 l p n n có d đồ ư
ng 63,6Đồ
K m 65,4
Brom 80 chín th riêng ph nư
Stronti 88 ng cânđồ
B c 108 t ng l n s sai ă
Catmi m t bách m i hai(112) ườ
Thi c tr m m i chín(119) m t mai cu c iế ă ườ đờ
Iot 127 ch ng d i
Bari 137 s c th i bao lâm
B ch kim 195
Vàng 197 ti ng t ng ch ng v aế ă
Th y ngân 2 bách ph y 0 th a(200,0)
Chì 2 linh 7(207) ch ng a l a h ng ư
Ra i 226 mongđ
Bismut 2 tr m linh 9 c trông c y mình(209)ă
Bài th nguyên t phân minhơ
Lòng này ã quy t t tin h c hànđ ế
Kali (K), Iot (I), Hidrô (H)
Natri (Na) v i B c (Ag), Clo (Cl) m t loài
Là hoá tr I h i ai
Nh ghi cho k kh i hoài phân vân
Magiê (Mg), K m (Zn) v i Thu Ngân
(Hg)
Oxi (O), ng (Cu), Thi c(Sn) thêm ph nĐồ ế
Bari (Ba) Cu i cùng thêm
chú Canxi (Ca)
Hoá tr II nh có gì khó kh n ă
Bác Nhôm (Al) hoá tr III l n
In sâu trí nh khi c n có ngay
Cacbon (C), Silic (Si) này âyđ
Có hoá tr IV không ngày nào quên
S t (Fe) kia l m lúc hay phi n
II, III lên xu ng nh li n ngay thôi
Nit (N) r c r i nh t iơ đờ
I, II, III, IV khi th i lên V
L u hu nh (S) l m lúc ch i kh mư ơ ă
Xu ng II lên VI khi n m th IV
Phot pho (P) nói n không dđế ư
Có ai h i n thì r ng Vỏ đế
Em i, c g ng h c ch mơ ă
Bài ca hoá tr su t n m c n dùng ă
Hi ro (H) cùng v i liti (Li)đ
Natri (Na) cùng v i kali (K) ch ng r i
Ngoài ra còn b c (Ag) sáng ng i
Ch mang hóa tr I thôi ch nh m.
Riêng ng (Cu) cùng v i th y ngân (Hg)đồ
Th ng II, ít I ch phân vân gìườ
i thay II, IV là chì (Pb)Đổ
i n hình hóa tr c a chì là IIĐ
Bao gi c ng hóa tr II ũ
Là oxi (O), k m (Zn) ch ng sai chút gì
Ngoài ra còn có canxi (Ca)
Magie (Mg) cùng v i bari (Ba) m t nhà
Bo (B), nhôm (Al) thì hóa tr III
Cacbon (C), silic (Si) thi c (Sn) là IV thôiế
Th nh ng ph i nói thêm l iế ư
Hóa tr II v n là n i i v ! ơ đ
S t (Fe) II toan tính b n b
Không b n nên d bi n li n s t III ế
Photpho (P) III ít g p mà
Photpho V chính ng i ta g p nhi uườ
Nit (N) hóa tr bao nhiêuơ
I, II, III, IV ph n nhi u t i V
L u hu nh l m lúc ch i kh mư ơ ă
Khi II, lúc IV, VI t ng t t cùngă
Clo (Cl), iot (I) lung tung
II, III, V, VII th ng thì I thôiườ
Mangan (Mn) r c r i nh t i đờ
i t I n VII th i m i yênĐổ đế
Hóa tr II dùng r t nhi u
Hóa tr VII c ng c yêu hay c n ũ đượ
Bài ca hóa tr thu c lòng
Vi t thông công th c, phòng lãng quênế đề
H c hành c g ng c n chuyên
Siêng ôn, n ng luy n t t nhiên nh nhi u.ă
BÀI CA HOÁ TRỊ VÀ SỐ NGHUYÊN TỬ KHỐI - Trang 2
BÀI CA HOÁ TRỊ VÀ SỐ NGHUYÊN TỬ KHỐI - Người đăng: cohathanyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI CA HOÁ TRỊ VÀ SỐ NGHUYÊN TỬ KHỐI 9 10 777