Ktl-icon-tai-lieu

Bài cân bằng hóa học

Được đăng lên bởi Chu Yến
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kieåm tra baøi cuõ :
Moãi hoïc sinh traû lôøi 2 caâu hoûi traéc
nghieäm vôùi thôøi gian 30 giaây cho 1
caâu, sau ñoù giaûi thích vì sao choïn ñaùp
aùn ñuùng.
Vieát phöông trình phản ứng (neáu coù).

Caâu hoûi 1 : Cho 5,6 gam saét taùc duïng vôùi dung
dòch H2SO4 4M ôû nhieät ñoä thöôøng. YÙ naøo sau ñaây
ñuùng ? Toác ñoä phaûn öùng taêng khi :
A. Duøng dung dòch H2SO4 2M thay dung dòch
H2SO4 4M
B. Taêng theå tích dung dòch H2SO4 4M leân gaáp ñoâi.
C. Giaûm theå tích dung dòch H2SO4 4M xuoáng moät
nöûa.
D. Taêng nhieät ñoä phaûn öùng laø 50oC.

Caâu B

Caâu hoûi 2 : Moät phaûn öùng hoùa hoïc ñöôïc bieåu dieãn
nhö sau ; Chaát phaûn öùng  saûn phaåm phaûn öùng.
Yeáu toá naøo sau ñaây khoâng aûnh höôûng ñeán toác ñoä
phaûn öùng ?
A. Noàng ñoä caùc chaát phaûn öùng.
B. Noàng ñoä caùc saûn phaåm.
C. Chaát xuùc taùc.
D. Nhieät ñoä.

Caâu B

GV gi¶ng d¹y: V¬ng ThÞ Ph¬ng Th¶o

NỘI DUNG BÀI HỌC
I/ PHAÛN ÖÙNG MOÄT CHIEÀU, PHAÛN ÖÙNG THUAÄN
NGHÒCH VAØ CAÂN BAÈNG HOÙA HOÏC
II/ SÖÏ CHUYEÅN DÒCH CAÂN BAÈNG HOÙA HOÏC
III/ CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CAÂN BAÈNG HOÙA HOÏC
IV/ YÙ NGHÓA CUÛA TOÁC ÑOÄ PHAÛN ÖÙNG VAØ CAÂN BAÈNG
HOÙA HOÏC TRONG SAÛN XUAÁT HOÙA HOÏC

I/ PHAÛN ÖÙNG MOÄT CHIEÀU, PHAÛN ÖÙNG
THUAÄN NGHÒCH VAØ CAÂN BAÈNG HOÙA HOÏC
1/ Phaûn öùng moät chieàu
2/ Phaûn öùng thuaän nghòch
3/ caân baèng hoùa hoïc

I/ PHAÛN ÖÙNG MOÄT CHIEÀU, PHAÛN ÖÙNG THUAÄN NGHÒCH VAØ
CAÂN BAÈNG HOÙA HOÏC
1. Phaûn öùng moät chieàu

Ví duï1 : Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
Trong cuøng ñieàu kieän H2 khoâng phaûn öùng vôùi FeCl2.
Ví duï 2 : Nhieät phaân KClO3 coù maët chaát xuùc taùc MnO2
2KClO3

to, MnO2



2KCl + 3O2

Trong cuøng ñieàu kieän (t0, MnO2 ) KCl khoâng phaûn
öùng ñöôïc vôùi O2 ñeå taïo laïi KClO3.

Phaûn öùng moät chieàu: laø
phaû
n 2öùphản
ng chæ
y
Như
vậy
ứngxaû
trên
xẩy ra
theo
mộtuchiều
ra theo moät chieàu töø traùchỉ
i sang
phaû
i, bieå
thò
từ trái sang phải. Những
baèng 1 muõi teân chæ chieàu
phaûứng
n öùnhư
ng.vậy gọi là
phản
phản ứng một chiều.

I/ PHAÛN ÖÙNG MOÄT CHIEÀU, PHAÛN ÖÙNG THUAÄN
NGHÒCH VAØ CAÂN BAÈNG HOÙA HOÏC
2. Phaûn öùng thuaän nghòch
Xeùt phaûn öùng:

Cl2 + H2O

 
 

puthuan
punghich

HClO + HCl

ÔÛ ñieàu kieän thöôøng Cl2 phaûn öùng vôùi H2O taïo thaønh HClO vaø
HCl, ñoàng thôøi HCl vaø HClO cuõng phaûn öùng vôùi nhau taïo ra
Cl2 vaø H2O.
Phaûn öùng thuaän nghòch: laø phaûn öùng xaûy ra theo hai chieàu traùi
ngöôïc nhau ôû cuøng ñieàu kieän. phản ứng như vậy
- PTHH ñöôïc bieåu thò baèng hai muõi teân ngöôïc chieàu nhau
gọi là phản ứng
€(
...
Kieåm tra baøi cuõ :
Moãi hoïc sinh traû lôøi 2 caâu hoûi traéc
nghieäm vôùi thôøi gian 30 giaây cho 1
caâu, sau ñoù giaûi thích vì sao choïn ñaùp
aùn ñuùng.
Vieát phöông trình ph n ng (neáu coù).
Bài cân bằng hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài cân bằng hóa học - Người đăng: Chu Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài cân bằng hóa học 9 10 416