Ktl-icon-tai-lieu

Bài dịch nhiên liệu sạch

Được đăng lên bởi Tin Bui Van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Về dầu chiên rán.
là một chất gì đó có thể tận dụng được nguồn năng lượng.
nằm khuất trong hầm với mục tiêu giảm 100% mùi khó chịu.
Khoáng dầu mỡ New York.
Hầu như tất cả mọi người đã biết về năng lượng trong xe hơi với nhiên liệu diesel từ mỡ rán.
Quá khứ.
Nó đã xảy đến trong 20 năm gần đây.
Nhưng ít người có thể nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì với rác này.
Nhìn khoáng dầu mỡ đó không ai tưởng tượng được có thể sử dụng nó.
Phần lớn có nhu cầu bây giờ.
Chúng ta lấy việc phát triển các loại dầu mỡ nhanh chóng và có cơ sở để kiểm tra bạn.
Nhiên liệu phản lực cũng được chúng tôi làm với đồ thừa.
Với quá trình này có thể gây ra santia.
Thậm chí đáng sợ nhất Hy lạp có thể sử dụng để bay máy bay.
Sửa chữa 1 lỗ thủng trên quãng đường bay.
Cynthia là viết tắt của yep 10 crisper từ đó có thể có nghĩa là năng lượng xanh hay có thể là một phương
pháp tối ưu để tìm kiếm sự thay thế màu xanh của lá cây với nhiên liệu quan trọng của mình.
Chuyến bay từ bờ biển này đến bờ biển kia tạo thành hàng tấn CO 2.
Không khí cho mỗi hành khách đi là có khá nhiều CO 2 bạn thở vào không khí.
Xe củ bạn trong ba tháng là nhân tố chính.
Biodiesel thường là ở trạng thái dung dịch.
Trước kia nó không được sử dụng ở trạng thái rắn do nhiệt độ thấp và áp lực cao ở độ bay.
May mắn các nhà khoa học đã tìm được câu trả lời ở trong chảo rán vì vậy chúng tôi bắt đầu với ý tưởng.
Chúng tôi sẽ sản xuất 1 loại nhiên liệu cho động cơ các quan điểm không thể phân biệt.
Nguồn gốc từ dầu mỏ để sản xuất nhiên liệu phản lực thì là bình thường nhưng làm thế nào để nó từ
cống rãnh.
Để các máy bay bay được.
Vâng tại tầng hầm ba.
Thăm dò năng lượng của đô thị này là đứa con tinh thần.
New York trên 100 và 80 triệu Gallons vàng vào khoảng 60 triệu $.

Mỗi năm tôi làm nghiên cứu trên trang web này đã đến xem xét nó Manhattan của thành phố New York
bị bắt như thể nó là người khổng lồ.
Kế hoạch của chiến dịch là giếng dầu Geagre MacDonald.
Môi trường xanh còn thông qua các nhóm phi lợi nhuận mà làm tốt
Ông ta là người sáng lập.
Mang lại hiệu quả không tốt.
Không những chúng ta có thể biến chúng thành nhiên liệu mà còn có thể làm không khí sạch hơn.
Xử lý góp chuyển đổi các thùng .
Bất cứ điều gì phức tạp cũng trờ thành dễ dàng.
Có 1 số họ làm cuộc thử nghiệm trong 7 năm.
Với bằng kĩ sư hóa học giờ ông đưa vào thách thức lớn nhất cho mình.
Sau đó trộn 1 cách chính xác nhiên liệu vào dầu chiên rán thừa.
Nhưng điều này có 1 chút phức tạp hơn.
Các loại dầu thải và mỡ thải đã bị ô nhiễm với nhiều loại.
Găng...


 !"#$%&'(()*!+
,"-./01"!
2&34567#"8/9#$:/;/<-
=!>
.58&?7"@(A?
.B4C 6D6>#$?
.!"-!EFG;H
I$6A?4
JKF?#:L"D-F#9;G!F6D
.:L&MNKE#$<F
$O?A?F;F%F
PB;2?DL;H6F??6F?
QHFRF'STO546F?
J?F#7UTF?/L'(;L/<CF8FF?L9
LLVW!7;MF?78FTFA?#$:OF3TF
J?76F?<646?7646!FD"JX
@
,E!B"S!!JX
@
6DG#"!E!B
Y/T6D"6FAVB
Z"/;/4GD+
P$!F!E;HGDU":L#LMF"G6F?
[F?U!"F35WA&4G"&"##?KE6U#$\G
JKE;];&8'"D:"9OF!ELA6:
.V<^;&8:L&M647"<
V5
_?6F?6F?
AD6F
P`TFE+?>F"%
./01"!'((#a(:bF";##"!"&c(:d
Bài dịch nhiên liệu sạch - Trang 2
Bài dịch nhiên liệu sạch - Người đăng: Tin Bui Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài dịch nhiên liệu sạch 9 10 744