Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Axit sunfuric

Được đăng lên bởi bichxiteen
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Ngô Gia Tự

GV: Võ Thị Ngọc Bích
Líp: 10A1

KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu tính chất hóa học của axit clohidric?
Viết phương trình minh họa ?

ĐÁP ÁN:

Axit clohidric có tính axit mạnh: làm quỳ tím
chuyển sang màu đỏ, tác dụng với kim loại
mạnh, oxit bazo, bazo và dung dịch muối:
2HCl + Zn  ZnCl2 + H2
2HCl + CuO  CuCl2 + H2O
HCl + NaOH  NaCl + H2O
HCl + AgNO3  AgCl + HNO3

Bài 33 – Tiết 58, 59

NỘI DUNG :
A. Axit sunfuric (Tiết 1)
I. TÝnh chÊt vËt lý
II. TÝnh chÊt ho¸ häc.
III. Ứng dông
IV. S¶n xuÊt H2SO4.
B. Muèi cña axit sunfuric(muối sunfat)
I. Ph©n lo¹i.
II. NhËn biÕt axit sunfuric, muèi sunfat.

A. AXIT SUNFURIC
Tiết 58, tiết 1 của bài

I. TÝnh chÊt vËt lÝ.
- ChÊt láng kh«ng mµu, kh«ng mïi, s¸nh.
-Axit sunfuric kh«ng bay h¬i, nÆng gÊp 2 lÇn n
íc (H2SO4 ®Æc cã D = 1.84 g/cm3)
Quan sát lọ đựng
- Axit sunfuric ®Æc hót níc m¹nh
vµ to¶
nhiÖt
H2SO
đặc
và kết
4
lín. V× thÕ ®Ó pha lo·ng dung
dÞch axit
hợp SGK
cho biết
sunfuric ®Æc, cho tõ tõ axit vµotính
níc.chất vật lí của
axit H2SO4?

TN

CÁCH PHA LOÃNG AXIT

Cách pha loãng không an toàn

Cách pha loãng an toàn

CÇn hÕt søc cÈn thËn khi lµm viÖc víi
axit sunfuric ®Æc.

II. TÝnh chÊt ho¸ häc



II. TÝnh chÊt ho¸ häc
- Có 2 nguyên tử H linh động  Axit 2
nấc (axit mạnh : thể hiện với axit loãng ).

+6

- S có số oxi hóa +6 (số oxi hóa cao nhất
của S) Tính oxi hóa: thể hiện với axit đặc

PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Axit sunfuaric loãng tác dụng
được với những chất nào viết
phương trình minh họa?
Câu 2: Axit sunfuaric đặc thể hiện
những tính chất gì ?

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính chất của axit sunfuaric loãng

Có đầy đủ tính chất của axit mạnh.
- Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
- Tác dụng với kim loại mạnh (trước H) .

H2SO4 + Zn  ZnSO4 + H2

- Tác dụng với oxit bazơ

H2SO4 + CuO  CuSO4 + H2O.
- Tác dụng với bazơ

H2SO4 + Cu(OH)2  CuSO4 + H2O.
- Tác dụng với muối

H2SO4 + CaCO3  CaSO4 + CO2 + H2O.

II. TÝnh chÊt ho¸ häc.
2. Tính chất của axit sunfuaric đặc

Ngoài tÝnh chÊt cña axit, H2SO4 ®Æc cßn cã
mét sè tÝnh chÊt kh¸c:
* TÝnh oxi ho¸ m¹nh:
- H2SO4 đặc nóng tác dụng được với
hầu hết kim loại, trừ Au, Pt. Kim loại bị oxi
hóa đến mức oxi hóa cao nhất.
2H2SO4(®Æc) + Cu 
CuSO4 + SO2 + 2H2O.
to

Chú ý: Al, Fe, Cr… thụ động với H2SO4 đặc nguội
TN

- H2SO4 ®Æc nãng t¸c dông ®îc víi
nhiÒu phi kim vµ hîp chÊt.
2 H2SO4 ®Æc + C  t CO2 +2SO2+ 2H2O.
o

2 H2SO4 ®Æc + 2KBr 

Br2 + SO2 +2H2O + K2SO4.

to

* TÝnh h¸o níc.
C12H22O11 

H 2 SO4 dac
to

2H2SO4(®¨c) + C 

to

12C + 11H2O.

CO2 + 2...
Trường THPT Ngô Gia Tự
GV: Võ Thị Ngọc Bích
Líp: 10A1
Bài giảng Axit sunfuric - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Axit sunfuric - Người đăng: bichxiteen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng Axit sunfuric 9 10 136