Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ lưu chất

Được đăng lên bởi thienthien8000
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
Tấm phẳng

t

V

y

u

Một tấm phẳng diện tích A,chuyển động với vận tocó đều V trên một mặt nằm ngang,giữa tấm phẳng và
mặt nằm ngnag có một lớp dầu bôi trơn có tỷ trọng 0,8 và có độ nhớt động học v,dày t.Phông bố vận tốc
của lớp dầu là

u
y
y
 2  ( ) 2 .Biết A=0,5m2,V=2,4m/s,v=9.10^-5m^2/s,t=20mm.Lực ma sáttrên mặt
V
t
t

nằm ngang là:

Fms   . A.

du
2
2y
  . . AV
. .(  2 )
dy
t
t

Fms trên mặt nằm ngang nên y=0=>Fms=8.64

Câu 2:

R

Nước

Cửa cống có dạng ¼ hình trụ tròn với bán kính R và chiều dài L (chiều vuông góc với mặt phẳng
giấy),có thể quay quanh trục điểm O và được giữ bằng lực P.Biết R-2m,L=1m bỏ qua trọng lực của cửa
van tính lực P.
Giải:

Tính Fx,Fy,F

1
Fx   .hc . A  9810.( .2).(1.2)  9810.2
2
Chú ý S là diện tích của hình chiếu miệng cống.

.R 2
Fy   .W  9810.
.L  9810
4
W là thể tích của ¼ miệng cống.

F 

Fx 2  Fy 2

P.1m  F .R.sin(arctan(

Fx
2
))  F .2.sin(arctan( )  39240 N
Fy


Câu 3:

Kín khí Po

δdầu=0,8

h1

h5
δ=13,6

Nước
H3

h4
P

α=45

Một cửa van hình chữ nhật có chiều dài b=2m,nghiêng với mặt phẳng nằm ngang 1 góc α.
Ống chữ U chứa thủy ngân.δ=13,6.
Cho h1=1m,h3=2m,h4=1m,h5=0.5m
Tính lực do áp xuất tác dụng lên cửa van.
Giải:
Áp xuất

Po   hg .h5  9810.13, 6.0,5  66708
Pd   d .h1  9810.0,8.1  7848
Pnc   n .(h4 

1
(h3  h4))  9810.1,5  14715
2

(Tính áp xuất ở điểm hc)
Lực tác dụng lên van.

F   P.S  ( Po  Pd  Pnc).(b.(

Câu 4:

h3  h4
)  252496, 5 N
sin 45o

Pa
Po
Nước

Dầu δ=0.8

H

Một bình gồm hai phần,phần bên trái hở chưa nước,phần bên phải kín,chứa dầu (δ=0.8) vơi khí nén bên
trên có áp xuất dư Po.Trên vách ngăn có một cửa van hình chữ nhật có chiều cao H.Van có thể quay
quanh A.Cho H=2.4m.Để của van ở trạng thái như hình vẽ thì áp xuất Po phải bằng:
Giải:
Do diện tích của cửa van hai bên bằng nhau,điểm đặt lực của cách tay đòn là vị trí Yd (không phải
yc=1/2).Đối với hình chữ nhật thì yd=(4/3)yc hay yd=(2/3)H

 .hnc .

2
2
 P0   .hd .  Po  3139, 2
3
3

Câu 5:

H
R

Tính thành phần thẳng đứng áp lực thủy tĩnh của nước tác dụng trên mặt nón úp trên thùng,biêt các kích
thươc R=1m,h=2,4m,H=2,4m
Giải.
Chọn chiều dương là hướng lên.F1 là lực tác dụng vào nửa mặt nón trên.
Tính lực tác dụng thì tính ở điểm giữa yc.

F  P.S
R
R
). .S  (( H  R)  ). .S  (1, 4  0,5).9810.S
2
2
R
F2  ( H  ). .S  (2, 4  0,5).9810.S
2
1 1
  F  ( F1  F2 ).S  (9810).( . .2..R.h)  24655 N .
2 3
F1  ( H1 

Câu 6:

Z0

M

20cm

30cm

Một ống chữ U chứa nươc (p=1000...
Câu 1:
Tm phng V
t y u
Mt tm phng din tích A,chuyển động vi vận tocó đều V trên mt mt nm ngang,gia tm phng và
mt nm ngnag có mt lp dầu bôi trơn có tỷ trọng 0,8 và có độ nhớt động hc v,dày t.Phông b vn tc
ca lp du là
2
2 ( )
u y y
V t t

.Biết A=0,5m2,V=2,4m/s,v=9.10^-5m^2/s,t=20mm.Lc ma sáttrên mt
nm ngang là:
2
22
s . . . . . .( )
du y
Fm A AV
dy t t
Fms trên mt nm ngang nên y=0=>Fms=8.64
Câu 2:
R Nước
Ca cng có dng ¼ hình tr tròn vi bán kính R và chiu dài L (chiu vuông góc vi mt phng
giy),có th quay quanh trục điểm O và được gi bng lc P.Biết R-2m,L=1m b qua trng lc ca ca
van tính lc P.
Gii:
Bài giảng cơ lưu chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ lưu chất - Người đăng: thienthien8000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng cơ lưu chất 9 10 847