Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đại số

Được đăng lên bởi hoanghuy310895
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 3704 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đại học Quốc gia TP.HCM
Trường Đại học Bách Khoa
Bộ môn Toán Ứng dụng

.

Bài Giảng Đại Số Tuyến Tính
TS. Đặng Văn Vinh
E-mail: dangvvinh@hcmut.edu.vn
Website: 

Ngày 14 tháng 8 năm 2013

Mục tiêu môn học
Môn học cung cấp kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính. Sinh viên cần nắm vững kiến thức nền tảng và
biết giải các bài toán cơ bản: số phức, tính định thức, làm việc với ma trận, giải hệ phương trình tuyến
tính, không gian véc tơ, không gian euclide, ánh xạ tuyến tính, tìm trị riêng - véc tơ riêng, đưa dạng toàn
phương về dạng chính tắc.

Tài liệu tham khảo
1) Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng. Đại số tuyến tính. NXB Đại học quốc gia.
2) Đỗ Công Khanh. Đại số tuyến tính. NXB Đại học quốc gia.
3) Trần Lưu Cường. Đại số tuyến tính.NXB Đại học quốc gia.

Ghi chú:
Tài liệu này chỉ tóm tắc lại bài giảng của Thầy Đặng Văn Vinh. Để hiểu bài tốt, các em cần đi học trên lớp
lý thuyết và bài tập.
Sinh viên tạo tài khoảng trên website  , làm thêm bài tập trắc nghiệm
trên đó.
Vì nội dung mới được soạn lại nên không thể tránh sai sót. Mọi góp ý, sinh viên có thể liên hệ trên diễn
đàn website hoặc qua mail: nguyenhuuhiep47@gmail.com.

1

Mục lục
0.1
0.2
1 Ma
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Dạng đại số của số phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dạng lượng giác của số phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trận
Các khái niệm cơ bản . .
Các phép biến đổi sơ cấp
Các phép toán ma trận .
Hạng của ma trận . . . .
Ma trận nghịch đảo . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

4
6
11
11
13
14
15
16

2 Định thức
18
2.1 Định nghĩa định thức và ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2 Tính chất định thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3 Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp định thức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3 Hệ phương trình
23
3.1 Hệ Cramer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Đại học Quốc gia TP.HCM
Trường Đại học Bách Khoa
Bộ môn Toán Ứng dụng
.
Bài Giảng Đại Số Tuyến Tính
TS. Đặng Văn Vinh
E-mail: dangvvinh@hcmut.edu.vn
Website: www.tanbachkhoa.edu.vn/dangvanvinh
Ngày 14 tháng 8 năm 2013
Bài giảng đại số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đại số - Người đăng: hoanghuy310895
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Bài giảng đại số 9 10 338