Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đại số lớp 8

Được đăng lên bởi vuthithem81
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu hỏi:
•
•

C
A
Khi nào hai phân thức
và
được gọi là bằng nhau?
D
B
2 x  x  1
2x
Áp dụng: Hãy chứng tỏ:

x 1
x2 1

KIỂM TRA BÀI CŨ
C
A
và
được gọi là bằng nhau?
D
B
2 x  x  1
2x
• Áp dụng: Hãy chứng tỏ:

x 1
x2 1

• Khi nào hai phân thức

Giải:

 • Hai phân thức

A C
và gọi là bằng nhau khi A.D = B.C
D
B

2 x  x  1
2x
2
v
ì
2x.
x
 1  2 x( x  1).( x  1)


•
2
x 1
x 1

/

TINH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

1/ Tính chất cơ bản của phân thức:
1 Nhắc lại tính chất cơ bản của phân số, đọc công thức tổng
quát cho từng tính chất
Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0
thì được một phân số bằng phân số đã cho
a a.m
Tổng quát:
=
(m  0)
b b.m
Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho một ước chung của
chúng thì được một phân số bằng phân số đã cho
Tổng quát:

a a:n

(n ƯC (a,b))
b b:n

/

1

TINH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

Tính chất cơ bản của phân số:
a
a.m
+)
=
( với m là số nguyên khác 0)
b
b.m
+)

a
a:n
=
b
b:n

( với n là ước chung của a và b)

Tính chất của phân
thức có giống tính
chất của phân số
hay không?

/

TINH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

1. Tính chất cơ bản của phân thức.
x . Hãy nhân cả tử và mẫu của
2
Cho phân thức
3
phân thức này với (x + 2) rồi so sánh phân thức vừa
nhận được với phân thức đã cho.
3

3x2 y
Cho phân thức6xy3 . Hãy chia cả tử và mẫu

của phân thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa
nhận được với phân thức đã cho.
Nhóm 1 và 2 làm ?2. Nhóm 3 và 4 làm ?3.

/

TINH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

1. Tính chất cơ bản của phân thức.
2 Nhân cả tử và mẫu của phân thức

x
với (x + 2) ta
3

x2 + 2x
được phân thức mới là
3x + 6
x
x2 + 2 x
và
Phải so sánh hai phân thức:
3x + 6
3
ïï
( x 2 + 2 x).3 = 3x 2 + 6 xü
2
Ta có:
=>
(
x
+ 2 x).3 = (3 x + 6).x
ý
2
ï
(3x + 6).x = 3x + 6 x ïþ
x2 + 2 x x
hay
=
3x + 6
3

Nhận xét: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức
với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì ta được một
phân thức bằng phân thức đã cho.

/

TINH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

1. Tính chất cơ bản của phân thức.
2y
3x
3 Chia cả tử và mẫu của phân thức 6xy3 cho 3xy
x

ta được phân thức mới:

2 y2

Phải so sánh hai phân thức:
Ta có:

x
3x 2 y
và
6xy3
2 y2

ïï
x.6 xy 3 = 6 x 2 y 3 ü
3
2
2
=>
x
.6
xy
=
2
y
.3
x
y
ý
2
2
2 3ï
2 y .3 x y = 6 x y ïþ
3x 2 y
x
hay
=
6 xy 3 2 y 2

Nhận xét: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức
cho một nhân tử chung của chúng thì ta được một
phân thức bằng phân thức đã cho

/

TINH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

1. Tính chất cơ bản của phân thức.
Nếu nhân cả tử ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đại số lớp 8 - Người đăng: vuthithem81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài giảng đại số lớp 8 9 10 778