Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng dành cho lớp đảng viên mới

Được đăng lên bởi thế hồng ngọc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
HUYỆN ĐỨC CƠ
BÀI GIẢNG

Dµnh cho häc viªn líp
båi dìng nghiệp vụ cô
•
•
•
•

Ng­êi­so¹n:­­­­­­­­­NGO­ĐUC­NGA­
§èi­t­îng­gi¶ng:­­­Häc­viªn­líp­Båi­d­ìng­kÕt­n¹p­§¶ng.
Sè­tiÕt­lªn­líp­:­­­­­04­tiÕt
Thêi­gian­lªn­líp:­30-7-2014

Bµi 4

Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng
®¹o đøc Hå ChÝ Minh

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI SÁNG LẬP,
LÃNH ĐẠO VÀ RÈN LUYỆN ĐẢNG TA

I- Sù cÇn thiªt häc tËp vµ lµm theo t tëng vµ tÊm g¬ng
®¹o ®øc Hå ChÝ Minh
1- §¹o ®øc vµ vai trß cña ®¹o ®øc trong ®êi sèng x· héi
§¹o ®øc lµ mét h×nh th¸i cña ý thøc x· héi, bao gåm nh÷ng
nguyªn t¾c, chuÈn mùc vµ thang bËc gi¸ trÞ ®îc x· héi thõa nhËn.
§¹o ®øc cã t¸c dông chi phèi, ®iÒu chØnh hµnh vi cña con ngêi,
phï hîp víi lîi Ých cña toµn x· héi.
§èi víi mçi c¸ nh©n, ý thøc vµ hµnh vi ®¹o ®øc mang tÝnh “bæn
phËn”, diÔn ra mét c¸ch tù gi¸c, chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu tinh
thÇn bªn trong.
Đạo đức có 3 chức năng chủ yếu:
Chøc n¨ng gi¸o dôc, mỗi cá nhân tự giáo dục rèn luyện, hoàn
thiện nhân cách của mình theo chuẩn mực chung của xã hội
Víi chøc n¨ng ®iÒu chØnh, chuÈn mùc ®¹o ®øc ®iÒu chØnh hµnh vi
cña mçi c¸ nh©n vµ mèi quan hÖ gi÷a ngêi vµ ngêi trong x·
héi.
Víi chøc n¨ng ph¶n ¸nh, ®¹o ®øc ph¶n ¸nh thùc tr¹ng x· héi, do
tån t¹i x· héi quyÕt ®Þnh ý thøc x· héi.

2. VÒ sù suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc lèi sèng trong x· héi hiÖn
nay (Một số nhận dạng)
• Mét lµ, chủ nghÜa c¸ nh©n, lèi sèng vị kû, vô lîi, bu«ng th¶, hëng thô,
thiÕu lý tëng, thiÕu ý chÝ phÊn ®Êu xuÊt hiÖn trong tÊt c¶ c¸c tÇng líp
x· héi.
• Hai lµ, tệ tham nhòng, hèi lé, bßn rót cña c«ng, l·ng phÝ diÔn ra ë
nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc, ®ang “trë thµnh quèc n¹n”, g©y bøc xóc
trong nh©n d©n.
• Ba lµ, hµnh ®éng c¬ héi, “ch¹y chät” v× lîi Ých c¸ nh©n kh¸ phæ biÕn.
• Bèn lµ, lêi nãi kh«ng ®i ®«i víi viÖc lµm, nãi vµ lµm tr¸i víi ngh ị
quyÕt cña §¶ng; nãi nhiều, lµm Ýt; ph¸t ng«n tuú tiÖn, v« nguyªn t¾c.
• Năm lµ, tÖ quan liªu, xa d©n, l·nh ®¹m, v« c¶m trø¬c nh÷ng khã
kh¨n, bøc xóc vµ yªu cÇu, ®ßi hái chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n.
• S¸u lµ, t×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc trong quan hÖ gia ®×nh vµ quan
hÖ gi÷a c¸ nh©n víi x· héi.
• BÈy lµ, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp sa sót, ngay c¶ trong nh÷ng lÜnh vùc ®îc
x· héi t«n vinh. HiÖn tîng mª tÝn, dÞ ®oan cã chiÒu híng lan réng, ¶nh
hö¬ng xÊu ®Õn thuÇn phong, mü tôc vµ trËt tù, an toµn x· héi.

Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn cã c¶ kh¸ch quan
vµ chñ quan
• VÒ kh¸ch quan, tríc hÕt do t¸c ®éng tiªu cùc cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ
trêng, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng kÝch thÝch lèi sèng thùc dông trong x·
h...
TRUNG T M B I D NG CH NH TRÂ ƯỠ Í
HUY N C C ĐỨ Ơ
BÀI GIẢNG
Dµnh cho häc viªn líp
båi d ìng nghi p v
Ngêiso¹n:NGO UCNGAĐ
§èitînggi¶ng:HäcviªnlípBåidìngkÕtn¹p§¶ng.
SètiÕtlªnlíp:04tiÕt
Thêigianlªnlíp:30-7-2014
Bài giảng dành cho lớp đảng viên mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng dành cho lớp đảng viên mới - Người đăng: thế hồng ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng dành cho lớp đảng viên mới 9 10 630