Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa chất công trình

Được đăng lên bởi cq-54-gttp
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
M
M
Đ
Đ
U
U
I- §Þa chÊt c«ng tr×nh häc
1- Kh¸i niÖm:
§CCT khoa häc øng dông c¸c tri thøc ®Þa chÊt phôc vô c¸c c«ng t¸c y
dùng kh¸c nhau: Quy ho¹ch, thiÕt kÕ, thi c«ng, khai th¸c vµ b¶o vÖ CTXD.
2- §èi t−îng nghiªn cøu:
§Êt ®¸ x©y dùng, bao gåm:
- §Êt ®¸ lµm nÒn cho CTXD;
- §Êt ®¸ lµm m«i tr−êng cho CTXD;
- §Êt ®¸ lµm VLXD.
Ngoµi ra, cßn nghiªn cøu n−íc trong ®Êt ®¸ vµ sù t¸c ®éng qua l¹i cña ®Êt ®¸
vµ n−íc.
C¸c lo¹i ®èi t−îng nghiªn cøu rÊt ®a d¹ng vµ lu«n biÕn ®æi theo kh«ng gian vµ
thêi gian.
M
M
Đ
Đ
U
U
II- NhiÖm vô nghiªn cøu
1- X¸c ®Þnh, ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh:
- §iÒu kiÖn ®Þa m¹o;
- §iÒu kiÖn ®Þa tÇng;
- §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n;
- C¸c hiÖn t−îng, qu¸ tr×nh ®Þa chÊt ®éng lùc c«ng tr×nh.
2- Dù b¸o c¸c hiÖn t−îng, qu¸ tr×nh ®Þa chÊt ®éng lùc bÊt lîi.
3- §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m phßng ngõa vµ c¶i t¹o ®iÒu kiÖn §CCT bÊt
lîi.
4- X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng cung cÊp VLXD tù nhiªn, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p khai
th¸c.
Iii- Néi dung nghiªn cøu
1- §iÒu kiÖn ®Þa tÇng.
2- §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n.
3- C¸c hiÖn t−îng vµ qu¸ tr×nh ®Þa chÊt ®éng lùc.
4- C¸c ph−¬ng ph¸p th¨m dß vµ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh.
M
M
Đ
Đ
U
U
IV- C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
1- Ph−¬ng ph¸p ®Þa chÊt häc (ph−¬ng ph¸p thùc ®Þa)
ph−¬ng ph¸p quan träng nhÊt ®−îc tiÕn hµnh ë ngoµi hiÖn tr−êng (khoan,
®µo th¨m dß, c¸c thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng kh¸c …)
2- Ph−¬ng ph¸p trong phßng
2.1. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch: Quang häc, nhuém mµu, ph©n tÝch.
2.2. Ph−¬ng ph¸p t−¬ng tù ®Þa chÊt:
Dùa vµo hiÓu biÕt rÊt kü mét vïng ®· nghiªn cøu ®Ó nhËn biÕt cho vïng
cã cÊu tróc, kiÕn t¹o t−¬ng tù.
2.3. Ph−¬ng ph¸p m« h×nh ho¸:
dông vËt liÖu tÝnh chÊt t−¬ng víi ®èi t−îng ta nghiªn cøu ë hiÖn
tr−êng nh−ng cã kÝch th−íc nhá h¬n nhiÒu ®Ó nghiªn cøu.
2.4. Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n lý thuyÕt:
Sö dông c¸c c«ng thøc to¸n häc, c¸c ph−¬ng tr×nh to¸n häc.
Ch
Ch
−¬
−¬
ng
ng
I
I
kh
kh
¸
¸
i
i
ni
ni
Ö
Ö
m
m
Kho
Kho
¸
¸
ng
ng
v
v
Ë
Ë
t
t
v
v
µ
µ
®
®
Êt
Êt
®¸
®¸
I. Kho¸ng vËt
1- Kh¸i niÖm
1.1. §Þnh nghÜa:
Kho¸ng vËt lµ nh÷ng chÊt thiªn nhiªn ®ång nhÊt theo thµnh phÇn vµ cÊu t¹o
®−îc t¹o thµnh sau nh÷ng qu¸ tr×nh lý, h häc kh¸c nhau x¶y ra trong hoÆc
trªn vá qu¶ ®Êt.
Cã thÓ chØ do 1 hoÆc nhiÒu nguyªn tè hãa häc t¹o thµnh.
1.2. Tr¹ng th¸i kho¸ng vËt: KhÝ (Mªtan), láng (thñy ng©n, dÇu má), r¾n.
1.3. Sè l−îng: kho¶ng 2.800;
- Kho¸ng vËt t¹o ®Êt ®¸ (th−êng gÆp trong thµnh phÇn ®Êt ®¸): 50
1.4. BiÕn thÓ kho¸ng vËt: kho¶ng 4.000
2- Qu¸ tr×nh thµnh t¹o:
2.1. Qu¸ tr×nh néi ®éng lùc.
2.2. Qu¸ tr×nh ngo¹i ®éng lùc.
2.3. Qu¸ tr×nh biÕn chÊt.
Ch
Ch
−¬
−¬
ng
ng
I
I
kh
kh
¸
¸
i
i
ni
ni
Ö
Ö
m
m
Kho
Kho
¸
¸
ng
ng
v
v
Ë
Ë
t
t
v
v
µ
µ
®
®
Êt
Êt
®¸
®¸
3- CÊu tróc kho¸ng vËt
3.1. Kh¸i niÖm:
CÊu tróc kho¸ng vËt lµ sù s¾p xÕp, ph©n bè mét c¸ch cã quy luËt trong kng
gian c¸c ion, nguyªn tö hoÆc ph©n tö t¹o nªn chóng.
a b
H×nh 1.1. CÊu tróc than ch× (a) kim c−¬ng (b)
3.2. Vai trß cña yÕu tè cÊu tróc ®èi víi tÝnh chÊt cña kho¸ng vËt.
Ch
Ch
−¬
−¬
ng
ng
I
I
kh
kh
¸
¸
i
i
ni
ni
Ö
Ö
m
m
Kho
Kho
¸
¸
ng
ng
v
v
Ë
Ë
t
t
v
v
µ
µ
®
®
Êt
Êt
®¸
®¸
4- Thµnh phÇn ho¸ häc cña kho¸ng vËt
4.1. C¸c nguyªn tè tù sinh
4.2. C¸c hîp chÊt ho¸ häc
5- Mét sè tÝnh chÊt lý häc cña kho¸ng vËt
5.1. §é cøng
- §é cøng t−¬ng ®èi (b¶ng 1)
- §é cøng tuyÖt ®èi: Tank - 2,4; Kim c−¬ng - 10.060 KG/mm
2
B¶ng 1- B¶ng ®é cøng kho¸ng vËt Mosh
5.2. TØ träng: phô thuéc vµo thµnh phÇn hãa häc vµ cÊu tróc tinh thÓ
-
Giao
®
é
ng
: 0,6
19
-
Trung
b
×
nh
: 2,5
10Kim c−¬ng5Apatit
9Cori®on4Fluorit
8Topaz3Canxit
7Th¹ch anh2Th¹ch cao
6Octoclaz1Tank
Đé cøngKho¸ng vËtĐé cøngKho¸ng vËt
Bài giảng địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng địa chất công trình - Người đăng: cq-54-gttp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài giảng địa chất công trình 9 10 793