Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng động vật có xương sống

Được đăng lên bởi Tinh Doong
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 15337 lần   |   Lượt tải: 40 lần
MỤC LỤC
PHẦN I: LÝ THUYẾT
Chương 1. Ngành Nửa dây sống (Hemichordata)..................................................................3
1.1 Đặc điểm chung....................................................................................................................3
1.2 Đại diện ngành Nửa dây sống-Sun dải (Balanoglossus).......................................................3
1.3 Phân loại ngành Nửa sống (Hemichordata)..........................................................................3
1.4 Sự thích nghi của ngành Nửa dây sống (Hemichordata)......................................................3
1.5 Mối quan hệ giữa ngành Nửa dây sống, Da gai, Dây sống..................................................4
Chương 2. Ngành Dây sống (Chordata)..................................................................................5
2.1 Ngành Dây sống (Chordata).................................................................................................5
2.2 Phân ngành Có bao (Tunicata)..............................................................................................6
2.3 Phân ngành Sống đầu (Cephalochordata).............................................................................7
2.4 Phân ngành Động vật có xương sống(Vertebrata)................................................................8
Chương 3. Lớp cá Miệng tròn (Cyclostomata).....................................................................10
3.1 Đặc điểm chung..................................................................................................................10
3.2 Đại diện lớp cá Miệng tròn - Cá Bám đá (Lampetra).........................................................10
3.3 Sự đa dạng của lớp cá Miệng tròn.......................................................................................12
3.4 Nguồn gốc và hướng tiến hóa của lớp cá Miệng tròn.........................................................12
Chương 4. Lớp Cá sụn (Chondrichthyes).............................................................................13
4.1 Đặc điểm chung..................................................................................................................13
4.2 Cấu tạo, chức năng và thích nghi sinh thái.........................................................................13
4.3 Sự đa dạng của lớp Cá sụn..................................................................................................16
4.4 Nguồn gốc và hướng tiến hóa của lớp Cá sụn..................
MỤC LỤC
PHẦN I: LÝ THUYẾT
Chương 1. Ngành Nửa dây sống (Hemichordata)..................................................................3
1.1 Đặc điểm chung....................................................................................................................3
1.2 Đại diện ngành Nửa dây sống-Sun dải (Balanoglossus).......................................................3
1.3 Phân loại ngành Nửa sống (Hemichordata)..........................................................................3
1.4 Sự thích nghi của ngành Nửa dây sống (Hemichordata)......................................................3
1.5 Mối quan hệ giữa ngành Nửa dây sống, Da gai, Dây sống..................................................4
Chương 2. Ngành Dây sống (Chordata)..................................................................................5
2.1 Ngành Dây sống (Chordata).................................................................................................5
2.2 Phân ngành Có bao (Tunicata)..............................................................................................6
2.3 Phân ngành Sống đầu (Cephalochordata).............................................................................7
2.4 Phân ngành Động vật có xương sống(Vertebrata)................................................................8
Chương 3. Lớp cá Miệng tròn (Cyclostomata).....................................................................10
3.1 Đặc điểm chung..................................................................................................................10
3.2 Đại diện lớp cá Miệng tròn - Cá Bám đá (Lampetra).........................................................10
3.3 Sự đa dạng của lớp cá Miệng tròn.......................................................................................12
3.4 Nguồn gốc và hướng tiến hóa của lớp cá Miệng tròn.........................................................12
Chương 4. Lớp Cá sụn (Chondrichthyes).............................................................................13
4.1 Đặc điểm chung..................................................................................................................13
4.2 Cấu tạo, chức năng và thích nghi sinh thái.........................................................................13
4.3 Sự đa dạng của lớp Cá sụn..................................................................................................16
4.4 Nguồn gốc và hướng tiến hóa của lớp Cá sụn....................................................................17
Chương 5. Lớp Cá xương (Osteichthyes).............................................................................18
5.1 Đặc điểm chung..................................................................................................................18
5.2 Cấu tạo, chức năng và thích nghi sinh thái.........................................................................18
5.3 Sự đa dạng của lớp Cá xương.............................................................................................21
5.4 Nguồn gốc và các mối quan hệ giữa các nhóm cá..............................................................22
5.5 Một số đặc điểm sinh học và sinh thái cá...........................................................................22
5.6 Tầm quan trọng của các lớp cá...........................................................................................23
Chương 6. Lớp Lưỡng cư (Amphibia)..................................................................................24
6.1 Đặc điểm chung..................................................................................................................24
6.2 Cấu tạo, chức năng và thích nghi sinh thái.........................................................................24
6.3 Sự đa dạng của lớp Lưỡng cư.............................................................................................27
6.4 Nguồn gốc và hướng tiến hóa của lớp Lưỡng cư................................................................28
6.5 Một số đặc điểm sinh thái học của Lưỡng cư....................................................................28
6.6 Tầm quan trọng của lớp Lưỡng cư......................................................................................29
Chương 7. Lớp Bò sát (Reptilia)............................................................................................30
7.1 Đặc điểm chung..................................................................................................................30
7.2 Cấu tạo, chức năng và thích nghi sinh thái.........................................................................30
7.3 Sự đa dạng của lớp Bò sát...................................................................................................31
1
bài giảng động vật có xương sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng động vật có xương sống - Người đăng: Tinh Doong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
bài giảng động vật có xương sống 9 10 708