Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hình học hoạ hình

Được đăng lên bởi Khắc Tam
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 2872 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài giảng

Biên soạn: TS. Phạm Văn Sơn
Bộ môn hình họa – Vẽ Kỹ Thuật
Trường ĐHBK Hà Nội

Chương 1
phép chiếu

I. Phép chiếu xuyên tâm

S

Cho mặt phẳng Πi, gọi là mặt
phẳng hình chiếu

A

Một điểm S không thuộc mặt
phẳng Π i gọi là tâm chiếu
Chiếu một điểm A từ tâm S lên mặt
phẳng Π i là :

Ai

1) Vẽ đường thẳng SA
2) Giao điểm của đường thẳng SA
với mặt phẳng Π i là Ai

Πi

Điểm Ai là hình chiếu xuyên tâm của điểm A

II. Phép chiếu song song
Định nghĩa:

s

A
Cho mặt phẳng Πi, gọi là mặt
phẳng hình chiếu

d

Một đường thẳng s không song song với
mặt phẳng Π i gọi là hướng chiếu

Ai

Chiếu một điểm A theo hướng s lên
mặt phẳng Π i là:
1) Qua A vẽ đường thẳng d//s

Πi

2) Vẽ giao điểm của đường thẳng
d với mặt phẳng Π i là Ai
Điểm Ai là hình chiếu song song của điểm A

Tính chất của phép chiếu song song
1. Hình chiếu của một đường thẳng không song song với hướng
chiếu là một đường thẳng
A
a M
a
B
N
s
d
ai
Ai
Πi

e
Mi Bi

Ni

Có thể xác định ai như sau
* Bước 1: Lấy 2 điểm A,
B∈a
* b.2: tìm Ai, Bi theo định nghĩa
* b.3: Nối AiBi ta được ai

Chú ý: ai cũng là giao tuyến của mặt phẳng α với mặt phẳng Πi

Trường hợp đặc biệt 1: Hình chiếu của một đường thẳng song
song với hướng chiếu là một điểm

a
M

s

ai LMi

Πi

Trường hợp đặc biệt 2: Một đường thẳng song song với mặt
phẳng hình chiếu thì song song với hình chiếu của nó

A

B

a
α

s
ai
Ai
Πi
Vµ AB=AiBi

b

Bi

Mở rộng: một hình phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu
thì có hình chiếu bằng hình thật

Πi

2. Hai đường thẳng song song (và không song song với hướng chiếu) thì
hai hình chiếu song song.
A
a

k
C

B
t

b

s

ki

Bi

Ai
Πi
Vµ:

AB : CD = Ai Bi : Ci Di

D

ti
Ci

Di

3. Phép chiếu song song bảo toàn thứ tự và tỷ số đơn của 3 điểm
thẳng hàng
A

B

C

s

Ci
Bi
Ai
Πi
AB:BC=AiBi:BiCi

4. Một mặt phẳng song song với hướng chiếu thì hình chiếu
của nó suy biến là một đường thẳng
α

s

M
g Lα i

Mi

Πi

5. Một điểm nằm trên mặt phẳng hình chiếu thì điểm đó trùng với
hình chiếu của nó.

s
A=Ai

Πi

III. Phép chiếu vuông góc
Cho mặt phẳng Πi, gọi là mặt
phẳng hình chiếu

A

Chiếu vuông góc một điểm A lên mặt
phẳng Π i là:

d

1) Qua A vẽ đường thẳng d vuông
góc với mặt phẳng Π i

2) Vẽ giao điểm của đường thẳng
với mặt phẳng Π i là Ai
§iÓm Ai lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña ®iÓm A

Ai
Πi

s

1.5. Tính chất của phép chiếu vuông góc
* Có đầy đủ các tính chất của phép chiếu song song, ngoài ra còn có các
tính chất riêng.
A
Tính chất 1
B

Ai
Πi
Đặc biệt:
+ AiBiAB là hình thang vuông
+ AiBi<AB

Bi

Hìn...
 à
Biên so n: TS. Ph m V n S n ă ơ
B môn hình h a – V K Thu t
Tr ng HBK Hà N iườ Đ
Bài giảng hình học hoạ hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hình học hoạ hình - Người đăng: Khắc Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Bài giảng hình học hoạ hình 9 10 786