Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hình học họa hình (hình họa)

Được đăng lên bởi Khắc Tam
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 5784 lần   |   Lượt tải: 56 lần

Biªn so¹n: TS. Ph¹m V¨n S¬n
Bé m«n H×nh ho¹ - VÏ kü thuËt
Trêng §HBK Hµ néi
Bài giảng hình học họa hình (hình họa) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hình học họa hình (hình họa) - Người đăng: Khắc Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Bài giảng hình học họa hình (hình họa) 9 10 817