Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2
Đun nóng – Làm Nguội – Ngưng tụ
GV: TS. Nguyễn Minh Tân
Bộ môn QTTB CN Hóa – Thực phẩm

TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT GIÁN TIẾP
Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt: xác định bề mặt truyền nhiệt (kích thước, cấu tạo)
và lượng nhiệt hoặc lượng chất tải nhiệt dựa vào năng suất yêu cầu và điều
kiện nhiệt độ hoặc ngược lại xác định năng suất và lượng chất tải nhiệt khi biết
kích thước của thiết bị
(1) Chọn cấu tạo thiết bị

(2) Xác định Δttb và nhiệt
độ trung bình

(3) Xác định lượng nhiệt
và chất tải nhiệt
QTTB II 01

- Kích thước ống truyền nhiệt
- Vận tốc chất tải nhiệt
(chảy xoáy, chất lỏng: w = 0,1m/s – 1m/s
Chất khí: w = 2 – 20m/s)

- Tra các thông số vật lý của chất tải nhiệt ở
nhiệt độ trung bình

- Xây dựng phương trình cân bằng nhiệt

TS. Nguyễn Minh Tân

2

1

TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT GIÁN TIẾP
(4) Xác định hệ số truyền
nhiệt

K=

1
1

α1

+∑

λi 1
+
δi α2

,

W
m °C
2

Phía chất tải nhiệt I

(

)

q1 = α1 t1 − tT1 ,

W
m2

Phía chất tải nhiệt II

Nhiệt tải qua tường

⎛ tT − tT2
qt = ⎜ 1
⎜ ∑r
⎝

QTTB II 01

⎞
⎟,
⎟
⎠

q2 = α 2 (tT 2 − t 2 ),

W
m2

W
m2

Truyền nhiệt ổn định
TS. Nguyễn Minh Tân

q1 = qt = q2 = q

3

TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT GIÁN TIẾP
(5) Xác định bề mặt
truyền nhiệt

F=
Xác định số ngăn

QTTB II 01

Q
, m2
KΔttb
m=

Wtb
W

TS. Nguyễn Minh Tân

4

2

CHỌN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT
Xác định lượng chất tải nhiệt

T = T1 + T2
Chi phí đầu tư
QTTB II 01

T = T1 + T21 + T22 = f (G1 ,G2 )

Chi phí chất tải
nhiệt
TS. Nguyễn Minh Tân

5

CHỌN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT
Đặc điểm chất tải nhiệt đi trong ống
- Có thể tích nhỏ
- Có thể có cặn bẩn
- Có áp suất lớn
- Có thể có tính ăn mòn
- Nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp

Đặc điểm chất tải nhiệt đi ngoài ống
- Có thể tích lớn
- Hệ số cấp nhiệt nhỏ hơn
- Có tính ăn mòn yếu hơn

QTTB II 01

TS. Nguyễn Minh Tân

6

3

Chương 3
Cô đặc

3.1. KHÁI NIỆM CHUNG
Cô đặc: quá trình làm tăng nồng độ của chất hoà tan không hoặc khó bay hơi trong
dung môi bay hơi
- Để tách một phần dung môi, trong cô đặc, phải thực hiện ở nhiệt độ sôi. Hơi do
dung dịch sôi bay hơi ra gọi là hơi thứ
- Quá trình cô đặc có thể tiến hành ở chân không, ở áp suất cao hoặc áp suất khí
quyển.
- Cô đặc chân không hoặc áp suất khí quyển tiến hành trong thiết bị một nồi.
- ô đặc nhiều nồi, hơi thứ của nồi trước dùng làm hơi đốt cho nồi sau. áp suất làm
việc của nồi sau phải nhỏ hơn của nồi trước để tạo ra hiệu số nhiệt độ giữa hơi thứ
nồi trước và nhiệt độ sôi của nồi sau, nghĩa là thiết lập động lực của quá trình.
...
1
GV: TS. Nguyn Minh Tân
B môn QTTB CN Hóa – Thcphm
Chương 2
Đun nóng – Làm Ngui–Ngưng t
QTTB II 01 TS. Nguyn Minh Tân 2
TÍNH TOÁN THIT B TRAO ĐỔI NHIT GIÁN TIP
Tính toán thiếtb trao đổinhit: xác định b mttruyn nhit (kích thước, cuto)
lượng nhit
hoc lượng chttinhit davàonăng sutyêucuvàđiu
kinnhit độ hocngượclixácđịnh năng sut
lượng chttinhit khi biết
kích thướccathiếtb
(1) Chncutothiếtb
-Kíchthước ng truynnhit
-Vntcchtti nhit
(chyxoáy, chtlng: w = 0,1m/s – 1m/s
Cht khí: w = 2 – 20m/s)
(2) Xác định Δt
tb
và nhit
độ trung bình
- Tra các thông s vtlýcachtti nhit
nhit độ trung bình
(3) Xác định lượng nhit
và chtti nhit
-Xâydng phương trình cân bng nhit
Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN 9 10 167