Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
Cô đặc

3.4. CẤU TẠO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC
Các loại thiết bị cô đặc đun nóng bằng hơi được dùng phổ biến, gồm hai phần
chính:
a) bộ phận đun sôi dung dịch (phòng đốt) trong đó bố trí bề mặt truyền
nhiệt để đun sôi dung dịch ;
b) bộ phận bốc hơi (phòng bốc hơi ) là một phòng trống, ở đây hơi thứ
được tách khỏi hỗn hợp lỏng - hơi của dung dịch sôi (khác với thiết bị chỉ có
phòng đốt). Có thể cấu tạo thêm bộ phận phân ly hơi - lỏng ở trong phòng bốc
hơi hoặc ở trên ống dẫn hơi thứ, để thu hồi các hạt dung dịch bị hơi thứ mang
theo với yêu cầu Đơn giản, gọn, chắc, dễ chế tạo, sửa chữa, lắp ráp, các chi
tiết phải quy chuẩn hoá, giá thành rẻ;
Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị:
chế độ làm việc ổn định, ít bám cặn, dễ làm sạch, dễ điều chỉnh và kiểm
tra.
Cường độ truyền nhiệt lớn( hệ số truyền nhiệt K lớn).
Phân loại thiết bị:
-theo sự bố trí bề mặt truyền nhiệt: nằm ngang, thẳng đứng,loại nghiêng;
-theo cấu tạo bề mặt truyền nhiệt: vỏ bọc ngoài, ống xoắn, ống chùm;
-theo chất tải nhiệt: đun nóng bằng dòng điện, bằng khói lò, bằng hơi
nước, bằng chất tải nhiệt đặc biệt;
-theo tính chất tuần hoàn của dung dịch: tuần hoàn tự nhiên, tuần hoàn
QTTB II cưỡng
01
TS. Nguyễn Minh Tân
2
bức .. .

1

3.3. CẤU TẠO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC
Thiết bị cô đặc có ống tuần hòan ở tâm
Cấu tạo:
- Phần dưới của thiết bị là phòng đốt, có các ống
truyền nhiệt và ống tuần hoàn tương đối lớn
- Dung dịch ở trong ống còn hơi đốt đi vào khoảng
trống phía ngoài ống.
Nguyên tắc làm việc:
Dung dịch trong ống truyền nhiệt sôi tạo thành hỗn
hợp hơi - lỏng có khối lượng riêng giảm đi và bị
đẩy từ dưới lên trên miệng ống
Trong ống tuần hoàn, thể tích dung dịch theo một
đơn vị bề mặt truyền nhiệt lớn hơn so với ống
truyền nhiệt do đó lượng hơi tạo ra trong ống ít
hơn,vì vậy khối lượng riêng của hỗn hợp hơi - lỏng
ở đây lớn hơn trong ống truyền nhiệt, sẽ bị đẩy
xuống dưới
QTTB II 01

TS. Nguyễn Minh Tân

3

3.3. CẤU TẠO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC
Thiết bị cô đặc có ống tuần hòan ở tâm
Kết quả là trong thiết bị có chuyển động tuần hoàn
tự nhiên từ dưới lên trong ống truyền nhiệt và từ
trên xuống trong ống tuần hoàn
Tốc độ tuần hoàn càng lớn thì hệ số cấp nhiệt phía
dung dịch càng tăng và quá trình đóng cặn trên bề
mặt truyền nhiệt cũng giảm.
- Tốc độ tuần hoàn thường không quá 1,5 m/s.
Khi năng suất thiết bị lớn có thể thay ống tuần hoàn
bằng vài ống có đường kính nhỏ hơn
Phía trên phòng đốt là phòng bốc hơi trong đó có bộ
phận tách bọt dùng để tách các giọt lỏng do hơi thứ
mang theo.
ưu điểm cấu tạo đơn giản, dễ sửa chữ...
1
Chương 3
đặc
QTTB II 01 TS. Nguyn Minh Tân 2
3.4. CU TO THIT BĐẶC
Các loithiếtb đặc đun nóng bng hơi được dùng ph biến, gm hai phn
chính:
a) b phn đun sôi dung dch (phòng đốt) trong đób trí b mttruyn
nhit để đun sôi dung dch ;
b) b phnbchơi (phòng bchơi ) là mt phòng trng, ởđây hơith
đượctáchkhihnhplng - hơica dung dch sôi (khác vithiếtb
ch
phòng đốt). Có th cuto thêm b phnphânlyhơi-lng trong phòng bc
hơihoc trên ng dnhơith, để thu hicácht dung dch b hơith mang
theo viyêucu Đơngin, gn, chc, d chế to, sacha, lp ráp, các chi
tiếtphi quy chun hoá, giá thành r;
Yêu cuk thutcathiếtb:
ch
ếđlàm vic n định, ít bám cn, d làm sch, dễđiuchnh và kim
tra.
Cường độ truyn nhitln( h s truyn nhitK ln).
Phân loithiếtb:
-theo s b trí b mttruyn nhit: nm ngang, thng đứng,loi nghiêng;
-theo cutob mttruynnhit: v bc ngoài, ng xon, ng chùm;
-theo chttinhi
t: đun nóng bng dòng đin, bng khói lò, bng hơi
nước, bng chtti nhit đặcbit;
-theo tính chttun hoàn ca dung dch: tun hoàn t nhiên, tun hoàn
cưỡng bc .. .
Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN 9 10 852