Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa học

Được đăng lên bởi trannam2021988
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoa Công Nghệ

Tổ Hóa dầu

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT
Môn: HÓA LÝ 2 (1406172055)
SỐ: 05

SỐ TIẾT: 03

Ngày thực hiện

Lớp CDHD9LTQN

1. Tên bài giảng mới :
LÝ THUYẾT VỀ QUÁ TRÌNH SƠ CẤP
Mục tiêu : (Hiểu, làm được)
-

Hiểu được các khái niệm.

-

Nắm được sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng, năng lượng hoạt

hóa, thuyết va chạm và phức chất hoạt động.
-

Giải được các bài tập trong giáo trình

Phương tiện và đồ dùng dạy học :
Giáo trình Hóa lý 2, bài giảng, tài liệu tham khảo
Bảng, bút lông, micro và máy chiếu.
2. Nội dung và phương pháp giảng dạy :
TT
5.1.

Nội dung giảng dạy
T/g
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản 20’
ứng, quy tắc Van’t Hoff

gợi mở mở đề, cho ví dụ

Mối quan hệ giữa hệ số nhiệt độ của

minh họa.

vận tốc phản ứng và các hằng số vận tốc:
\

k  T n.10 
kT

Phương pháp
Thuyết trình, diễn giải

 n (với   2 4 )

15’

Trong đó:
: hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng
KT, kT+10: hằng số tốc độ phản ứng ở
nhiệt độ T và T + 10.
5.2 Phương trình Arrhennius, năng lượng
hoạt động hóa
E
d ln k
 a2
dT
RT

Trong đó:
k: hằng số vận tốc của phản
ứng.
1

10’

Khoa Công Nghệ

Tổ Hóa dầu

R: hằng số khí

20’

Ea: năng lượng hoạt hóa

Thuyết trình, pháp vấn

Lấy tích phân phương trình từ nhiệt độ
T1 đến T2 ta được:
ln

k T2
k T1



Ea
R

 1 1
 

T
T
 2
1

Hãy phân biệt hấp phụ vật
lý và hóa học?

Năng lượng cần thiết để chuyển phân
tử có năng lượng trung bình thành phân tử

5.3

90’

hoạt động được gọi là năng lượng hoạt hóa

Ứng

dụng

của

từng

Ea.

phương trình hấp phụ đẳng

Thuyết va chạm hoạt động

nhiệt ?

Theo Arrhenius điều kiện để một phản
ứng hóa học có thể xảy ra là các phân tử của
các chất tham gia phản ứng phải va chạm
tương tác lẫn nhau. Va chạm dẫn đến sự hình
thành liên kết hóa học mới gọi là va chạm
hoạt động hay va chạm hiệu quả còn các
phân tử va chạm tương ứng gọi là các phân
tử hoạt động.

25’

Cho ví dụ một vài loại chất
hấp phụ và ứng dụng của

Biến đổi năng lượng của phản ứng thuận
nghịch đơn giản
5.4

nó trong thực tiễn?
Độ xốp càng lớn thì khả
năng hấp phụ của chất đó

Thuyết phức chất hoạt động

như thế nào ?

Ví dụ sự hình thành phân tử HI:
H2 + I2 = 2HI
Quá trình được biểu diễn bằng sơ đồ:
2

Khoa Công Nghệ

Tổ Hóa dầu

Với:
3.5

- EH-H : năng lượng liên kết của H 2 = 104
kcal/mol
- EI-I

: năng lượng liên kết của I2 = 36

kcal/mol
- EH-I : năng lượng liên kết của HI = 72
kcal/mol
3.6

-

E at

: năng lượng hoạt hóa của phản ứng

thuận = 40 kcal/mol
-

E na

: năng lượng hoạt hóa của phản ứng

nghịch =...
Khoa Công Nghệ Tổ Hóa dầu
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT
Môn: HÓA LÝ 2 (1406172055)
SỐ: 05 SỐ TIẾT: 03
Ngày thực hiện Lớp CDHD9LTQN
1. Tên bài giảng mới :
LÝ THUYẾT VỀ QUÁ TRÌNH SƠ CẤP
Mục tiêu : (Hiểu, làm được)
- Hiểu được các khái niệm.
- Nắm được sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng, năng ng hoạt
hóa, thuyết va chạm và phức chất hoạt động.
- Giải được các bài tập trong giáo trình
Phương tiện và đồ dùng dạy học :
Giáo trình Hóa lý 2, bài giảng, tài liệu tham khảo
Bảng, bút lông, micro và máy chiếu.
2. Nội dung và phương pháp giảng dạy :
TT Nội dung giảng dạy T/g Phương pháp
5.1.
\
5.2
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản
ứng, quy tắc Van’t Hoff
Mối quan hệ giữa hệ số nhiệt độ của
vận tốc phản ứng và các hằng số vận tốc:
n
T
10.nT
k
k
(với
42
)
Trong đó:
: hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng
K
T
, k
T+10
: hằng số tốc độ phản ứng
nhiệt độ T và T + 10.
Phương trình Arrhennius, năng lượng
hoạt động hóa
2
a
RT
E
dT
klnd
Trong đó:
k: hằng số vận tốc của phản
ứng.
20’
15’
10’
Thuyết trình, diễn giải
gợi mở mở đề, cho dụ
minh họa.
1
Bài giảng hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa học - Người đăng: trannam2021988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng hóa học 9 10 87