Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa học đại cương - Động hóa học

Được đăng lên bởi nguyen-trang
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 13676 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG 4: ĐỘNG HÓA HỌC

- Tốc độ phản ứng
+ Khái niệm
+ Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
- Cân bằng hóa học
+ Khái niệm
+ Hằng số cân bằng hóa học
+ Sự chuyển dịch cân bằng
- Phản ứng quang hóa
- Bài tập

I – TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
1.1.- KHÁI NIỆM TỐC ĐỘ PƯ
Tốc độ phản ứng được biểu diễn bằng biến thiên nồng độ của 1 trong
các chất tham gia phản ứng hoặc chất taọ thành sau phản ứng trong 1
đơn vị thời gian ở điều kiện xác định.
Giả sử ta có phản ứng: A + B → C + D
Ở thời điểm t1, nồng độ chất phản ứng A là C1
Ở thời điểm t2, nồng độ chất phản ứng A là C2

C1 − C 2
C −C
ΔC
=− 2 1=−
t 2 − t1
t 2 − t1
Δt
Nếu khảo sát biến thiên nồng độ theo chất sản phẩm phản ứng thì:
V=

V=

C 2 −C1
ΔC
=
t 2 −t 1
Δt

Biểu thức tổng quát về tốc độ trung bình của phản ứng:

V=±

ΔC
Δt

Nếu xét trong khoảng thời gian vô cùng nhỏ thì vận tốc tức thời của
phản ứng là:
ΔC
dC
v = ± lim
=±
(4.2)
Δt → 0 Δt
dt

(4.1)

1.2.- PHẢN ỨNG ĐƠN GIẢN VÀ PHẢN ỨNG PHỨC TẠP
Phản ứng đơn giản:

Là phản ứng chỉ diễn ra qua một giai đoạn

CH3 – N = N – CH3 → CH3 – CH3 + N2.
H2 + I2 → 2HI
2NO + O2 → 2NO2

Phản ứng phức tạp:

Là phản ứng diễn ra qua một số giai đoạn

2NO + 2H2 → N2 + 2H2O
Các giai đoạn phản ứng:
NO + H2 → NOH2.
NOH2 + NO → N2 + H2O2.
H2O2 + H2 → 2H2O

1.3 – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TỐC ĐỘ PƯ
1.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ chất tham gia phản ứng

a .Định luật tác dụng khối lượng
- Phản ứng đồng thể.
Định luật tác dụng khối lượng: (nhà bác học Na-uy C. Guldbert và P.Waage
đưa ra năm 1864), được phát biểu như sau:

“ở một nhiệt độ xác định, tốc độ của phản ứng hoá học tỷ lệ thuận với
tích nồng độ của các chất tham gia phản ứng với luỹ thừa thích hợp”.
Giả sử có phản ứng: mA + nB = pC + qD.
v = k.CAx.CBy
- CA,CB: là nồng độ chất A và chất B.
- x, y: là những số, nói chung x≠ m, y ≠ n . Trong một số trường hợp chỉ số
này trùng với hệ số tỉ lượng m, n trong phương trình phản ứng. Do vậy, để dễ
hiểu ta có thể biểu diễn:
v = k.CAm.CBn
- k: là hằng số tốc độ phản ứng có giá trị phụ thuộc vào bản chất của chất
phản ứng và nhiệt độ phản ứng (không phụ thuộc vào nồng độ C). k được xác
định bằng thực nghiệm.

Thí dụ: Có phản ứng 2SO2 + O2 → 2SO3
tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào khi giảm thể tích của hệ
xuống 3 lần ở nhiệt độ không đổi
2
v 0 = kCSO 2 C O 2

Thể tích giảm 3 lần

v = k.[3CSO 2 ] .[3CO ] = 27 v 0
2

2

Nếu phản ứng xảy ra giữa các chất khí. Theo phương trình trạng thái
khí lí tưởng: nồng độ của chất khí tỉ lệ với áp suất riêng phần của khí đó
trong hỗn hợp.
Áp suất riêng phầ...
CHƯƠNG 4: ĐỘNG HÓA HỌC
- Tốc độ phản ứng
+ Khái niệm
+ Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
- Cân bằng hóa học
+ Khái niệm
+ Hằng số cân bằng hóa học
+ Sự chuyển dịch cân bằng
-
Phản ứng quang hóa
-
Bài tập
Bài tập
Bài giảng hóa học đại cương - Động hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa học đại cương - Động hóa học - Người đăng: nguyen-trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài giảng hóa học đại cương - Động hóa học 9 10 512