Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa học Etilen

Được đăng lên bởi Ha Pham
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HÒA LONG

TIẾT 46: ETILEN
MÔN HÓA HỌC 9
Giáo viên thực hiện
Nguyễn Thị Tươi

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

? ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ c¸c PTHH thÓ hiÖn tÝnh chÊt ho¸ häc cña metan, cho biÕt
ph¶n øng ®Æctrưngcña metan.

§¸p ¸n

H
CÔNG THỨC CẤU TẠO:

H

C
H

1 .Tác dụng với Oxi:

CH4(k)+

t

O2(k) 2

o

CO2(k)+

H2O(k)

.Taùc duïng vôùi clo:
CH4+ Cl2

Phaûn öùng ñaëc tröng:

Aùnh saùng

CH3Cl

+ HCl

Phaûn öùng theá

2

H

ETILEN
CTPT: C2H4

- PTK: 28

? Dựa vào thông tin SGK, nêu tính chất
vật lý của etylen

Moâ hình phaân töû etilen :

DaïngDaï
roãng roãng

DaïngDaï
ñaëncg ñaëc

? Vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa etilen.

H

H

C

H

C

H

Thí nghiệm minh hoạ dẫn khí etilen qua dung dịch brom

etilen

C2H5OH và
H2SO4đđ
dd Brom

C¬ chÕ cña ph¶n øng etilen t¸c dông víi brom

§ibr«m Etan

Tiết 46

 ? Quan s¸t s¬ ®å vµ nªu hiÖn tîng
ETILEN
28®é, ¸p suÊt vµ xóc t¸c thÝch hîp
x¶y ra gi÷a c¸c ph©n töC
etilen
2Hkhi
4 cã nhiÖt
o
t C
P
Xúc tác

o
t C
P

Nếu 2 phân tử Etilen thì sản phẩm là ...

Xúc tác

H

H H

H

H

H H

H

Nếu 3 phân tử Etilen thì sản phẩm là ...

CH2

CH2

+

CH2

CH2

+

CH2

CH2

Rượu
etylic
45

0

Giấm
Nhựa PE, PVC

Axit axetic

Ứng dụng

ETILEN

Đicloetan
Kích thích quả mau chín

BT1/ T119 Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau:

Đặc điểm

Có liên kết đôi

Làm mất màu dd

Phản ứng trùng hợp

Tác dụng với oxi

Brom
Hợp chất

Metan
Metan

Etilen

Không
Không

Có

Không

Không

Có

Có

Có

Có

BT3/T 119:Phöông phaùp naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeà loaïi boû khí etilen laãn trong khí
metan .

A.Ñoát chaùy hoãn hôïp trong khoâng khí .
B.Daãn hoãn hôïp khí ñi qua dung dòch brom dö
C.Daãn hoãn hôïp khí ñi qua dung dòch muoái aên
D. Daãn hoãn hôïp khí ñi qua nöôùc

Bài tập: để đốt cháy 2,24 lít
khí etilen cần phải dùng:

a)Bao nhiêu lít oxi?
b)Bao nhiêu lít khộng khí chứa 20% thể tích khí oxi( biết thể
tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

Bài giải
Số mol etilen trong 2,24 lít là:

nC2H4=2,24 : 22,4

= 0,1(mol)

PTHH:C H + 3O 2CO + 2H O

2 4

2

a) Theo PT:n

O 2=

2

2

nC2H4=3. 0,1 = 0,3 (mol)

3

Thể tích của oxi cầndùng là: 0,3 . 22,4 = 6,72 (l)
b)Thể tích không khí cần dùng là:

= 33,6 (l)

...
TRƯỜNG THCS HÒA LONG
MÔN HÓA HỌC 9
Giáo viên thực hiện
Nguyễn Thị Tươi
TIẾT 46: ETILEN
Bài giảng hóa học Etilen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa học Etilen - Người đăng: Ha Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài giảng hóa học Etilen 9 10 25