Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH

Được đăng lên bởi trannguyen61302038
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 1
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ HOÙA PHAÂN TÍCH

Hóa phân tích: nghiên cứu các phương pháp phân
tích định tính và định lượng thành phần hóa học
của các chất.
Trong
mẫu
p.t
có
p.t định tính:
những
chất
gì?
Hóa phân tích:
p.t định lượng: Hàm lượng các
chất trong mẫu
Khi nghiên cứu thành phần một chất chưa
biết:phân tích định tính trước, phân tích định
lượng được tiến hành sau.

CAÙC GIAI ÑOAÏN TIEÁN HAØNH PHAÂN TÍCH
→ Laáy maãu ñaïi dieän.
→ Baûo quaûn maãu phaân tích.
→ Taïo maãu döôùi daïng thích hôïp.
→ Tieán haønh phaân tích ñònh tính.
→ Löïa choïn qui trình phaân tích ñònh löôïng.
→ Coâ laäp hoaëc loaïi boû bôùt moät soá caáu töû caûn
trôû.
→ Tieán haønh ñònh löôïng.
→ Tính toaùn keát quaû.

Các phương pháp phân tích định lượng
Phân tích hóa học và phân tích dụng cụ
Haøm löôïng
Kyõ thuaät phaân tích
1 – 10mg :vi lượng

Phaân tích duïng cuï
10-3mg :siêu vi lượng
10- 100mg :bán vi lượng
Phaân tích hoùa hoïc
> 100mg:đa lượng

P.P hóa học
(Dùng thiết bị đơn giản)

PP khối lượng
PP thể tích

PP khối lượng
TD: Phân tích hàm lượng Fe3+ trong mẫu
Fe3+ + OH- → Fe(OH)3↓ → Fe2O3
Từ khối lượng Fe2O3 => hàm lượng Fe3+
+ Chuaån ñoä acid – bazô
PP thể tích
+ Chuaån ñoä phức chất
(Các chất pư ở
+ Chuaån ñoä oxy hóa - khử.
trạng thái dd)
+ Chuaån ñoä kết tủa.

Độ phát xạ
PP vật lý:Tín hiệu vật lý Phổ phát xạ
……
PP dụng cụ: PP hóa lý
PP quang, pp điện
(Pư hóa học + PP điện thế
tín hiệu vật lý) PP hấp thu phân tử

CHƯƠNG II
PHƯƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH KHỐI LƯỢNG

I. Nguyên tắc:
lọc
R
rửa,
sấy
Y↓
Z (dạng cân)
X (dd)
nung
(dạng kết tủa)
II. Các yêu cầu đối với dạng kết tủa và dạng cân
1. Dạng kết tủa:
* TY < 10-10 ,tinh khiết và dễ lọc
* Y → Z dễ dàng và hoàn toàn
2. Dạng cân:
* có thành phần đúng với cthh xác định.
* Không (hút ẩm, hấp thụ CO2, bị phân hủy).
* mZ > mng.tố cần phân tích càng nhiều => độ chính xác
↑

III. Cách tính kết quả trong phân tích khối lượng
1. Hệ số chuyển K: Nếu dạng cân:AmBn
m.M A
K=
M Am Bn

MA: nguyên tử gam của chất
cần phân tích A
Trường hợp tính % A dưới dạng AxDy từ AmBn
M Ax D y m
K=
.
M Am Bn x

2. Hệ số pha loãng:
*Vđm:Thể tích dd (X) sau khi a gam
Vđm chất cần phân tích hòa tan.
F=
Vxđ *Vxđ: Thể tích dd(X) lấy đem phân
tích

3. Tính kết quả:
a: lượng cân ban đầu của
b
% X = K . .100 mẫu chứa X cần phân tích
a

b: khối lượng dạng cân.
Nếu đem a gam hòa tan và định mức đến Vđm:

Vđm
% X = K.
.100
Vxđ

* Để xác định độ ẩm của mẫu:

a − a'
(a’: lượng mẫu còn
%đô.âm =
.100 lại sau khi sấy khô)
a

Td1:
H+ Fe(OH) .xH O↓ Lọc Fe O
2 3
1,1245g(X) OH3
2...
CHÖÔNG 1
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ HOÙA PHAÂN TÍCH






!"#$
%&'
#
!"#$
Khi nghiên cứu thành phần một chất chưa
biết:phân tích định tính trước, phân tích định
lượng được tiến hành sau.
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH - Người đăng: trannguyen61302038
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH 9 10 290