Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa phân tích.

Được đăng lên bởi trthanh93@gmail.com
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
Bộ môn: Kỹ thuật môi trường
Khoa Quản lý công nghiệp và Môi trường

Mục đích môn học
Cung cấp kiến thức về:
- Chỉ thị môi trường
- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường
- Phương pháp xử lý và phân tích các thông số
chất lượng môi trường.
- Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng
trong phân tích môi trường.

Nội dung
• Chương I. Chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh
giá chất lượng môi trường
• Chương II. Các phương pháp đo đạc và phân
tích các thông số chất lượng môi trường
• Chương III. Xử lý mẫu
• Chương IV. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát
chất lượng trong phân tích môi trường
• Chương V. Các bài thí nghiệm và thực hành

Tài liệu tham khảo
.

Huúnh Trung Hải - Bµi giảng “ Ph©n tÝch m«i tr­êng” - ViÖn Khoa häc
c«ng nghÖ M«i tr­êng B¸ch khoa.

•

ViÖn thæ nh­ìng n«ng ho¸. Sæ tay ph©n tÝch ®Êt, n­íc, ph©n bãn vµ c©y
trång. Nhµ xuÊt bản n«ng nghiÖp, 1998.

•

TrÇn Tö HiÕu - Gi¸o trình Hãa ph©n tÝch - Tr­êng đ¹i häc khoa häc
tæng hîp Hµ Néi - 1992.

• C¸c TCVN vÒ m«i tr­êng.
•

APHA. Standard

Methods for the Examination of Water and

Wastewater. 19th Edition, 1995.
•

Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi. Cơ sở Hóa học
Phân tích. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2002.
•Trang web:Chương I: Chỉ thị môi trường và tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng môi trường

I.1. Khái niệm về chỉ thị môi trường
I.2. Tiêu chuẩn chất lượng môi trường

I.1. Khái niệm về chỉ thị môi trường
* “Chỉ thị” (indicator) là gì ?
Khi bạn bị ốm và bị sốt, sự tăng thân nhiệt của bạn
chính là một chỉ thị.
Nồng độ ôxy thấp của một con sông là chỉ thị cho thấy một
lượng lớn chất hữu cơ đã được thải vào con sông đó.
Một chỉ thị môi trường cũng tương tự như một thước đo
“nhiệt độ” môi trường.
Vậy, việc truyền đạt thông tin chính là chức năng chính của
các chỉ thị.

* Khái niệm về chỉ thị môi trường
- Theo UNEP: ChØ thÞ m«i tr­êng (CTMT, Environmental
Indicator) lµ mét ®é ®o tËp hîp mét sè sè liÖu vÒ m«i tr­êng
thµnh mét th«ng tin tæng hîp (Aggregate) vÒ mét khÝa c¹nh m«i
tr­êng cña mét quèc gia hoÆc mét ®Þa ph­¬ng.
-Theo Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng
11 năm 2005: “ ChØ thÞ m«i tr­êng lµ mét hoÆc tËp hîp th«ng sè vÒ
m«i tr­êng ®Ó chØ ra ®Æc tr­ng cña m«i tr­êng” .
“Chỉ thị môi trường là cơ sở để lượng hóa chất lượng môi trường,
theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập báo cáo hiện
trạng môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành bộ
chỉ thị môi trường quốc gia để áp dụng trong cả nước”.

NhiÒu chØ...
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
Bộ môn: Kỹ thuật môi trường
Khoa Quản lý công nghiệp và Môi trường
Bài giảng hóa phân tích. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa phân tích. - Người đăng: trthanh93@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Bài giảng hóa phân tích. 9 10 229