Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng kĩ thuật sinh học trong quản lí môi trường (1)

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2061 lần   |   Lượt tải: 8 lần
KỸ THUẬT SINH HỌC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG
Giáo viên: TS. Bùi Xuân Dũng
Bộ môn: Quản lý môi trường
Khoa: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
Điện thoại: 0904-628-003
Hòm thư: buixuandungfuv@gmail.com

Website: sites.google.com/site/bxdungvfu/home

THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Häc liÖu b¾t buéc
Kỹ thuật sinh học môi trường, Bùi Xuân Dũng-2006

2. Tµi liÖu tham kh¶o

- Các sách về công nghệ môi trường.
- Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học,

Lê Đức Thẩm-2003.
- Chỉ thị sinh học môi trường, Lê Văn Khoa-2007.
- Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường,
Lê Đức Thẩm chủ biên.

3. C¸c trang Website:http://www google.com.............

CÁCH ĐÁNH GIÁ
- HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Thi cuối kỳ: 60% - Trắc nghiệm
Điểm quá trình: 40%, gồm
+ Kiểm tra ngắn (5 phút): 10%

+ Tiểu luận: 15%
+ Tham gia lớp học: 15%

- HỌC PHẦN THỰC TẬP: 0.7 tín chỉ.

Đây là hiện tượng gì? Tại sao? Biện
pháp có thể khắc phục

Đây là hiện tượng gì? Tại sao? Biện pháp
có thể khắc phục

Đây là hiện tượng gì? Tại sao? Biện pháp
có thể khắc phục

Kỹ thuật sinh học quản lý môi trường?
Đó là tổng hợp các biện pháp bảo vệ, xử lý và
phục hồi môi trường đã bị ô nhiễm, suy thoái
thông qua sử dụng sinh vật, hệ sinh thái hoặc
những chế phẩm có nguồn gốc từ sinh vật.

Tham khảo
• Định nghĩa "Công nghệ sinh học môi trường" là sự kết
hợp về mặt nguyên lý của nhiều ngành khoa học và kỹ
thuật để sử dụng những khả năng sinh hóa to lớn của các
vi sinh vật, thực vật hay một phần cơ thể của những sinh
vật này để phục hồi, bảo vệ môi trường và sử dụng bền
vững nguồn tài nguyên. (Dẫn theo EPFL/LEB lab for

enviromental Biotechnology)

Vài nét chính về sử dụng các biện pháp
sinh học trong QLMT
• LÞch sö

• Sö dông nã ®Ó lµm g× ?
• Nh÷ng thuËn lîi

• Nh÷ng h¹n chÕ
• Định hướng sử dụng biện pháp sinh học
trong tương lai

1. LÞch sö ph¸t triÓn
• <100 n¨m: Ch©u ©u ®· dïng c¸c ®Çm lÇy ®Ó

xö lý « nhiÔm.
• Trong suèt mét tr¨m n¨m võa qua: nhiều loài

c...
KỸ THUẬT SINH HỌC QUẢN
MÔI TRƯỜNG
Giáo viên: TS. Bùi Xuân Dũng
Bộ môn: Quản lý môi trường
Khoa: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
Điện thoại: 0904-628-003
Hòm thư: buixuandungfuv@gmail.com
Website: sites.google.com/site/bxdungvfu/home
bài giảng kĩ thuật sinh học trong quản lí môi trường (1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng kĩ thuật sinh học trong quản lí môi trường (1) - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
bài giảng kĩ thuật sinh học trong quản lí môi trường (1) 9 10 187