Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kính lúp

Được đăng lên bởi lathusoncam
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XUÂN TRƯỜNG
TRƯỜNG T.H.C.S XUÂN NINH

VËT LÝ 9
TIÕT 57: KÝNH LóP

GIAÙO VIEÂN: LÖÔNG XUAÂN YEÂN

Kieåm tra baøi cuõ :
Ñaët moät vaät saùng AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät
thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï f, ñieåm A naèm treân truïc chính
vaø caùch thaáu kính moät khoaûng d.
a) Haõy döïng aûnh cuûa vaät khi d < f.
b) Haõy neâu nhaän xeùt ñaëc ñieåm cuûa aûnh.



B
F

A

O

F’

Tiết 57

0
5
i
ø
Ba

Kính luùp laø gì ?
Haõy quan saùt caùc kính luùp coù trong phoøng thí
nghieäm vaø cho bieát ñoù laø loaïi thaáu kính gì ?

H×nh a

H×nh c

H×nh b

H×nh d

SoáKính
boäi luù
giaù
kínhlaøluù
p cduøcuû
nga ñeå
mpgìñöôï
? c kí hieäu nhö theá naøo,
ñuôïc ghi baèng gì vaø lieân heä vôùi tieâu cöï baèng coâng
thöùc naøo ?

Haõy tieán haønh thí nghieäm: Duøng moät vaøi kính luùp coù soá boäi giaùc
khaùc nhau (2x, 3x, 5x) ñeå quan saùt cuøng moät vaät nhoû (coù theå laø
doøng chöõ). Töø ñoù cho bieát:
a) Soá
boäi giaùc lieân quan vôùi aûnh quan saùt ñöôïc nhö theá naøo?
b) Tính tieâu cöï cuûa caùc kính luùp ñoù?

C1

Kính luùp coù soá boäi giaùc caøng lôùn seõ coù tieâu cöï
caøng daøi hay ngaén ?

C2 Soá boäi giaùc nhoû nhaát cuûa kính luùp laø 1,5×. Vaäy
tieâu cöï daøi nhaát cuûa kính luùp seõ laø bao nhieâu?

KEÁT LUAÄN
1 .Kính luùp laø gì ? Kính luùp ñöôïc duøng ñeå laøm gì ?
1. Kính luùp laø thaáu kính hoä2i tuï
coùu tieâ
u cöï ngaé
, iduø
ngc ñeå
.Neâ
yù nghóa
soá nboä
giaù
cuûa
kính
p c. vaät nhoû.
quan
saùtluùcaù
2. Soá boäi giaùc cuûa kính luùp cho bieát aûnh maø maét thu ñöôïc khi
duøng kính lôùn gaáp bao nhieâu laàn so vôùi aûnh maø maét thu ñöôïc
khi quan saùt tröïc tieáp vaät maø khoâng duøng kính.

Hoaït ñoäng nhoùm
Haõy quan saùt moät vaät nhoû (coù theå laø doøng chöõ)qua
kính luùp, ño khoaûng caùch d töø vaät ñeán kính, so saùnh
khoaûng caùch ñoù vôùi tieâu cöï f cuûa kính.
1. Ta thu ñöôïc keát quaû naøo sau ñaây:
A. d > f

B. d = f

C. d > f
2. Veõ aûnh cuûa vaät qua kính luùp

D. d < f



B
F

A

O

F’

C3 Qua kính seõ coù aûnh thaät hay aûo? To hay nhoû hôn vaät ?

C4

Muoán coù aûnh nhö ôû C3, ta phaûi ñaët vaät trong
khoaûng naøo tröôùc kính ?

KeátKhi
luaäquan
n : saùt moät vaät qua kính luùp thì phaûi ñaët vaät ôû vò trí
naøo tröôùc kính? Ñaëc ñieåm cuûa aûnh quan saùt ñöôïc?
Khi quan saùt moät vaät nhoû qua kính luùp, ta phaûi ñaët vaät

trong khoaûng tieâu cöï cuûa kính sao cho thu ñöôïc moät aûnh
aûo lôùn hôn vaät. Maét nhìn thaáy aûnh aûo naøy.

C5

Haõy keå moät soá tröôøng hôïp thöïc teá ñôø...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XUÂN TRƯỜNG
TRƯỜNG T.H.C.S XUÂN NINH
GIAÙO VIEÂN: LÖÔNG XUAÂN YEÂN
VËT LÝ 9
TIÕT 57: KÝNH LóP
Bài giảng kính lúp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kính lúp - Người đăng: lathusoncam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng kính lúp 9 10 470