Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật điện tử số

Được đăng lên bởi locvl_1982
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 4223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1



2



3

( A) B

an 1 B n

1

an 2 B n

2

..... a 0 B 0

a 1B

1

.....a m B

m

Bk4

(1101,012 ) 1.2 3 1.2 2
(12,4) 8

1.81

(13,8)16

1.161

2.8 0

0.21 1.2 0

4.8

3.16 0

0.2

1

1.2

2

(13,25)10

1

8.16

15

(2 3

8)6

247

…
…

…

…
20

…8



9

-

-10

-

2n

1000
100000

23

8
2

5

32

2n

(2 n 1)

2n

111



12

-13

-14



15



16



17



18

2n
2n 1

…19

0

x1.x2
x1

x2

x1

x2
x x220

x1 .x 2 ...x n
x1

1) AB
3) A

A

x2

A

x1
... x n

2) A

x2

... x n

x1 .x 2 ...x n

AB

A

A

a. / F

(A B B D)(AC BD);

b./ F

AB B D

c. / F

A.B C

d./ F

A B CD C

AD

BC C D
D

AB21

…22



23

y

x24

2n

2n25

2n


26

2n

2n

…

…

A

A B C

A

A B C

A

A B C

A

A B C

A

A B C

A

A B C

A

A B C

A

A B C


27


m0

M0






2n 1

f i mi
028

F

A

A

F ( A, B, C )

F

ABC
m

0,3,4,7

( A B C )( A B C )( A B C )( A B C )29

F ( A, B, C )

m

(1,3,4)30

F

AB D

BCD

AC

2n

AB

F

A
A

F ( A, B, C )

AB

(0,1,2,5)

F ( A, B, C , D )

A
A

m

A

m

(0,2,3,8,9,10,11,13,15)

A31

F

F

ABC

ABC

BC

( A B)( B C

ABCD C D

D)( A C )32

y1

x1 .x 2

y2

x1 . y1

y3

x 2 . y1

y

y 2 . y3

y

x2 )

x 1 . y1 . x 2 . y1

x 1 . y1
(x1

( x1

x 2 y1
x 2 )(x 1

x1

y1 ( x1

x2 )

x 2 ) x1 x 2

x1 x 2

x233

y

y

x1

x2

... x n

x1 .x 2

y

x1.x2 ...xn34

x

x

x

x

x1

x2

x1

x1

x2

x

x1 .x 2

F1

x2

AB B C BC ;

x.x

F2

A(B CD);

x

x

x1 .x 2

x1 .x 2

x1 .x 2

x1

x

x235

F1

AB B C BC ;

F2

A(B CD);

…
y

x1 .x 2

y

x1

y

x1 .x 2

x1 .x 2

x2

x1 .x 2

x1

x2

x1

x236

A

A

B

(B
A(...
http://www.ebook.edu.vn
§Ò c¬ng bµi gi¶ng kü thuËt ®iÖn tö sè
Gi¶ng viªn: NguyÔn Xu©n C«ng
1
Ch¬ng I: kh¸i niÖm c¬ n a hÖ thèng sè
1.1. Kh¸i niÖm tÝn hu
c¬ b¶n cã haich biÓu diÔn gi¸ trÞa ®¹i lîng, ®ã t¬ng tù (analog)
vµ sè (digital).
- BiÓu diÔn ng t¬ng tù: trong c¸ch biÓu diÔn d¹ng t¬ng tù, mét ®¹i lîng
®îc biÓu diÔn ng hu ®iÖn thÕ, cêng ®é ng ®iÖn, hay ®o chuyÓn ®éng
t¬ng quan víi gi¸ trÞ a ®¹i lîng ®ã.
dô: §ång ®o n tèc trong xe «t«, kim ®o phi lÖch t¬ng øng víi c
®é hiÖn t¹i cña xe vµ ®é lÖch y pi thay ®æi tøc t khi vËn tèc xe t¨ng hay gi¶m.
t vÝ dô kh¸c ®¹i lîng t¬ng chiÕc micr«. Trong thiÕt bÞ nµy, biªn
®é hiÖu ®iÖn thÕ ®Çu ra lu«n tØ lÖ víi cêng ®é sãng ©m c ®éng vµo mµng rung
a micr« ë ®Çu vµo.
c ®¹i lîng t¬ng tù t ®Æc ®iÓm rÊt quan träng ®ã lµ: §¹i lîng t¬ng
cã t thay ®æi theo mét kho¶ng gi¸ trÞ liªn tôc.
- BiÓu diÔn d¹ng : Trong ch biÓu diÔn d¹ng sè, ®¹i lîng ®îc biÔu diÔn
ng c¸c biÓu tîng gäi lµ (digit).
dô nh ®ång hiÖn sè, hiÓn thÞ thêi gian trong ny nh g, pt, gi©y
díi ng sè thËp ph©n. Tuy thêi gian trong ngµy thay ®æi liªn c, nhng sè hiÖn
a ®ång hå sè l¹i thay ®æi tõng bíc, mçi bíc lµ mét phót hay t gi©y.
i ch kh¸c, c ®¹i lîng ®Æc ®iÓm gi¸ trÞ cña thay ®æi theo
ng bíc rêi r¹c.
nh i c trong biÓu diÔn ng n khi ®äc gi¸ trÞ cña ®¹i lîng ,
kh«ng hÒ cã m¬ hå.
a. ¦u ®m cña thuËt sè so i thuËt t¬ng tù:
Do sö dông chun m¹ch n nh×n chung thiÕt bÞ sè thiÕt kÕ h¬n.
Th«ng tin ®îc lu tr÷ dµng
TÝnh chÝnh c vµ ®é tin cËy cao h¬n
Cã t p tnh ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng sè.
Bài giảng kỹ thuật điện tử số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật điện tử số - Người đăng: locvl_1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật điện tử số 9 10 352