Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng luyện đề thi thử đại học số 05 (Phần 2)

Được đăng lên bởi quachvanthoai4422
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoá học LTĐH KIT-1: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Quang Anh)

Bài giảng luyện đề thi thử đại học số 05 (Phần 2)

BÀI GIẢNG LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 05 (PHẦN 2)
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
Giáo viên: NGUYỄN QUANG ANH
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Luyện đề thi thử đại học số 05 (Phần 2) thuộc khóa học
LTĐH KIT-1: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Quang Anh) tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức phần
Di truyền, Tiến hoá, Sinh thái, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này.

Câu 26. Cấu trúc xương của phần trên ở tay người và cánh dơi là rất giống nhau trong khi đó các xương
tương ứng ở cá voi lại có hình dạng và tỷ lệ rất khác. Tuy nhiên, các số liệu di truyền chứng minh rằng tất
cả ba loài sinh vật nói trên đều được phân li từ một tổ tiên chung trong cùng một thời điểm. Điều nào dưới
đây là lời giải thích đúng nhất cho các số liệu này?
A. Các gen đột biến ở cá voi nhanh hơn so với người và dơi.
B. Cá voi xếp vào lớp thú là không đúng.
C. Do chọn lọc tự nhiên trong môi trường nước tác động tích lũy những biến đổi quan trọng trong giải
phẫu chi trước của cá voi.
D. Sự tiến hóa của chi trước thích nghi với người và dơi nhưng chưa thích nghi với cá voi.
Câu 27. Cho một hệ sinh thái rừng gồm các loài và nhóm loài sau: nấm, vi khuẩn, trăn, diều hâu, quạ,
mối, kiến, chim gõ kiến, thằn lằn, sóc, chuột, cây gỗ lớn, cây bụi, cỏ nhỏ. Các loài nào sau đây có thể xếp
vào bậc dinh dưỡng 2?
A. Kiến, thằn lằn, chim gõ kiến, diều hâu.
B. Chuột, thằn lằn, trăn, diều hâu.
C. Chuột, quạ, trăn, diều hâu, vi khuẩn.
D. Nấm, mối, sóc, chuột, kiến.
Câu 28. Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau nhiều là
A. ức chế cảm nhiễm.
B. ký sinh.
C. cạnh tranh.
D. vật ăn thịt - con mồi.
Câu 29. Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 0,4225BB : 0,4550Bb :
0,1225bb. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn
hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì
A. tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi.
B. alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
C. alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
D. tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau.
Câu 30. Trong thực tế cơ thể tam bội thường bất thụ vì
A. xác suất để tạo ra giao tử đơn bội của cơ thể tam bội là rất nhỏ nên xác suất để các giao tử bình
thường kết hợp với nhau tạo ra hợp tử 2n lại nhỏ hơn nữa.
B. trong quá trình...
Khoá hc LTĐH KIT-1: Môn Sinh hc (Thy Nguyn Quang Anh)
Bài ging luyện đề thi th đại hc s 05 (Phn 2)
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 26.
Cấu trúc xương của phn trên tay người và cánh dơi là rất giống nhau trong khi đó các xương
tương ứng cá voi li có hình dng và t l rt khác. Tuy nhiên, các s liu di truyn chng minh rng tt
c ba loài sinh vật nói trên đều được phân li t mt t tiên chung trong cùng mt thời điểm. Điều nào dưới
đây là lời giải thích đúng nhất cho các s liu này?
A.
Các gen đột biến cá voi nhanh hơn so với người và dơi.
B.
Cá voi xếp vào lớp thú là không đúng.
C.
Do chn lc t nhiên trong môi trường nước tác động tích lũy những biến đổi quan trng trong gii
phẫu chi trước ca cá voi.
D.
S tiến hóa của chi trước thích nghi với người và dơi nhưng chưa thích nghi với cá voi.
Câu 27.
Cho mt h sinh thái rng gm các loài và nhóm loài sau: nm, vi khuẩn, trăn, diều hâu, qu,
mi, kiến, chim gõ kiến, thn ln, sóc, chut, cây g ln, cây bi, c nhỏ. Các loài nào sau đây có thể xếp
vào bậc dinh dưỡng 2?
A.
Kiến, thn ln, chim gõ kiến, diu hâu.
B.
Chut, thn lằn, trăn, diu hâu.
C.
Chut, quạ, trăn, diều hâu, vi khun.
D.
Nm, mi, sóc, chut, kiến.
Câu 28.
Trong mt cái ao, kiu quan h có th xy ra gia hai loài cá có sinh thái trùng nhau nhiu là
A.
c chế cm nhim.
B.
ký sinh.
C.
cnh tranh.
D.
vật ăn thịt - con mi.
Câu 29.
Mt qun th ngu phi, thế h xut phát thành phn kiu gen là 0,4225BB : 0,4550Bb :
0,1225bb. Khi trong qun thy, các cá th có kiu gen d hp có sc sng và kh năng sinh sản cao hơn
hn so vi các cá th có kiểu gen đồng hp thì
A.
tn s alen tri và tn s alen lặn có xu hướng không thay đổi.
B.
alen trội có xu hướng b loi b hoàn toàn khi qun th.
C.
alen lặn có xu hướng b loi b hoàn toàn khi qun th.
D.
tn s alen tri và tn s alen lặn có xu hướng bng nhau.
Câu 30.
Trong thc tế cơ thể tam bội thường bt th
A.
xác suất để to ra giao t đơn bội của cơ thể tam bi là rt nh nên xác suất để các giao t bình
thường kết hp vi nhau to ra hp t 2n li nh hơn nữa.
B.
trong quá trình gim phân to ra giao t đơn bội không th th tinh vi các loi giao t khác.
C.
không có s tiếp hợp và trao đổi chéo trong gim phân nên không to ra giao t bình thường.
D.
các giao t bất thường s mt cân bng h gen có kh năng thụ tinh bình thường sinh ra con ch
kh năng sinh sản sinh dưỡng.
Câu 31.
Chu trình sinh địa hóa là con đường tun hoàn vt cht
A.
gia h sinh thái và môi trường.
B.
t môi trường vào cơ thể sinh vt và tr lại môi trường.
BÀI GING LUYỆN ĐỀ THI TH ĐẠI HC S 05 (PHN 2)
(TÀI LIU BÀI GING)
Giáo viên: NGUYN QUANG ANH
Đây tài liệu tóm c các kiến thức đi kèm với bài ging Luyện đề thi th đại hc s 05 (Phn 2) thuc khóa hc
LTĐH KIT-1: Môn Sinh hc (Thy Nguyn Quang Anh) tại website Hocmai.vn. Để th nm vng kiến thc phn
Di truyn, Tiến hoá, Sinh thái, Bn cn kết hp xem tài liu cùng vi bài ging này.
Bài giảng luyện đề thi thử đại học số 05 (Phần 2) - Trang 2
Bài giảng luyện đề thi thử đại học số 05 (Phần 2) - Người đăng: quachvanthoai4422
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng luyện đề thi thử đại học số 05 (Phần 2) 9 10 314