Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Môn Nhiệt động hóa học

Được đăng lên bởi quankk
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 11252 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
-----

BÀI GIẢNG MÔN

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Người soạn: Giang Thị Kim Liên

Đà Nẵng, 2009
1

CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC VÀ ÁP DỤNG VÀO
HÓA HỌC (NHIỆT HÓA HỌC)
Nhiệt động học nghiên cứu dạng nhiệt của chuyển động vật chất và những qui luật
của chuyển động đó. Nhiệt hóa học là một phần của nhiệt động học nhằm mục đích khảo
sát sự trao đổi năng lượng đi kèm theo những biến đổi vật lý, hóa học của vật chất. Nhiệt
hóa học nghiên cứu mối liên hệ giữa dạng nhiệt và dạng hóa học của chuyển động vật chất;
giúp tiên đoán trong một số trường hợp một biến đổi có thể xảy ra được hay không; áp
dụng những định luật cơ bản của nhiệt động lực học vào các hiện tượng hóa học và đặc biệt
là các hiện tượng hóa lý (cân bằng hóa học, ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến quá
trình hóa học, các tính chất nhiệt động của các chất, các hệ). Nghiên cứu về lý thuyết dung
dịch; cấu tạo và tính chất dung dịch của các chất không điện ly; quy tắc pha..
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1. Hệ nhiệt động (Hệ thống - system)
Khái niệm hệ nhiệt động: Hệ nhiệt động là một phần của vũ trụ có giới hạn xác
định đang được khảo sát về phương diện trao đổi năng lượng và vật chất, là tập hợp của
một số lớn các tiểu phân. Phần còn lại của vũ trụ là môi trường ngoài đối với hệ. Hệ có thể
trao đổi năng lượng (nhiệt, công) và vật chất với môi trường ngoài.
Ví dụ: Một bình chứa hỗn hợp gồm hai hóa chất đang phản ứng với nhau. Hệ là các
chất có mặt trong bình phản ứng, giới hạn của hệ là thành bình, phần vũ trụ ngoài ống là
môi trường ngoài.
Phân loại hệ:
+ Hệ hở (hệ mở): là hệ có thể trao đổi cả năng lượng lẫn vật chất với môi trường ngoài.
Ví dụ: đun sôi một ấm nước, nhiệt được cung cấp vào hệ, hệ mất vật chất ra môi
trường ngoài dưới dạng hơi nước.
+ Hệ kín (hệ đóng): là hệ chỉ trao đổi năng lượng với môi trường ngoài nhưng không trao
đổi vật chất với môi trường ngoài. Ví dụ: hệ gồm các hóa chất đang cho phản ứng trong
một ống thủy tinh hàn kín. Hệ không mất vật chất nhưng có thể nhận nhiệt từ môi trường
vào (nếu phản ứng thu nhiệt) hoặc cung cấp nhiệt cho môi trường (nếu phản ứng tỏa nhiệt).

2

+ Hệ cô lập: là hệ không trao đổi cả năng lượng lẫn vật chất với môi trường ngoài. Ví dụ:
một bình chứa hóa chất được đậy kín và được bao phủ bằng một lớp vật liệu cách nhiệt để
cho vật chất và nhiệt lượng không thể trao đổi với môi trường ngoài.
+ Hệ đoản nhiệt: Có sự trao đổi chất nhưng không có sự trao đổi nhiệt với môi trường.
+ Hệ đồng thể: có tính chất đồng nhất ...
1
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM
---

---
BÀI GING MÔN
NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC
Người son: Giang Th Kim Liên
Đà Nng, 2009
Bài giảng Môn Nhiệt động hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Môn Nhiệt động hóa học - Người đăng: quankk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Bài giảng Môn Nhiệt động hóa học 9 10 517