Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nội dung
Chương 3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử ........................................................................ 1
3.1. Nguyên tắc phương pháp phổ phát xạ nguyên tử ....................................................................... 1
3.1.1. Sự tạo thành phổ phát xạ nguyên tử .................................................................................... 1
3.1.2. Tính đa dạng của phổ phát xạ nguyên tử ............................................................................. 4
3.1.3. Các loại vạch phổ đặc trưng của một nguyên tố .................................................................. 5
3.1.4. Sơ đồ thiết bị quang phổ phát xạ nguyên tử ........................................................................ 6
3.2. Phân tích bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử ................................................... 11
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác.................................................................................... 13
3.4. Ứng dụng của phương pháp trong phân tích ............................................................................ 13
3.5. Câu hỏi ôn tập ............................................................................................................................ 15

Chương 3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử
Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (AES) được Bunsen và Kirchoff phát minh vào giữa
thế kỷ 19. Từ khi được phát minh, phương pháp AES đã đóng góp quan trọng vào sự
phát minh các nguyên tố hóa học mới vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Phương pháp
được ứng dụng vào các mục đích phân tích định tính, bán định lượng và định lượng hầu
hết các kim loại và nhiều nguyên tố phi kim loại như P, Si, As và B với độ nhạy thường
tới cấp hàm lượng 0,001% hoặc hàm lượng thấp hơn. Một nét hết sức đặc thù của
phương pháp AES là có thể phân tích được nhiều nguyên tố trong một lần phân tích và
có thể phân tích các nguyên tố trong các đối tượng ở rất xa dựa vào ánh sáng phát xạ từ
đối tượng đó.

3.1. Nguyên tắc phương pháp phổ phát xạ nguyên tử
3.1.1. Sự tạo thành phổ phát xạ nguyên tử

Phương pháp AES dựa vào việc đo bước sóng, cường độ và các đặc trưng khác của bức
xạ điện từ do các nguyên tử hay các ion ở trạng thái hơi phát ra. Việc phát các bức xạ
điện từ do các nguyên tử hay các ion ở trạng thái hơi phát ra là do sự thay đổi trạng thái
năng lượng của nguyên tử. Theo học thuyết cấu tạo nguyên tử, các nguyên tử có thể có
một số mức năng lượng gián đoạn Eo, E1, E2, ... m...
1
Ni dung
Chương 3. Phương pháp quang phổ phát x nguyên t ........................................................................ 1
3.1. Nguyên tắc phương pháp ph phát x nguyên t ....................................................................... 1
3.1.1. S to thành ph phát x nguyên t .................................................................................... 1
3.1.2. Tính đa dạng ca ph phát x nguyên t ............................................................................. 4
3.1.3. Các loi vch ph đặc trưng của mt nguyên t .................................................................. 5
3.1.4. Sơ đồ thiết b quang ph phát x nguyên t ........................................................................ 6
3.2. Phân tích bằng phương pháp quang phổ phát x nguyên t ................................................... 11
3.3. Các yếu t ảnh hưởng đến độ chính xác .................................................................................... 13
3.4. ng dng của phương pháp trong phân tích ............................................................................ 13
3.5. Câu hi ôn tp ............................................................................................................................ 15
Chương 3. Phương pháp quang ph phát x nguyên t
Phương pháp phổ phát x nguyên t (AES) được Bunsen và Kirchoff phát minh vào gia
thế k 19. T khi đưc phát minh, phương pháp AES đã đóng góp quan trọng vào s
phát minh các nguyên t hóa hc mi vào cui thế k 19, đu thế k 20. Phương pháp
được ng dng vào các mục đích phân tích định tính, bán định lượng định lượng hu
hết các kim loi nhiu nguyên t phi kim loại như P, Si, As B với độ nhạy thường
ti cấp hàm lượng 0,001% hoặc hàm lượng thấp hơn. Một nét hết sức đặc thù ca
phương pháp AES th phân tích được nhiu nguyên t trong mt ln phân tích
th phân tích các nguyên t trong các đối tượng rt xa da vào ánh sáng phát x t
đối tượng đó.
3.1. Nguyên tắc phương pháp ph phát x nguyên t
3.1.1. S to thành ph phát x nguyên t
Phương pháp AES dựa vào việc đo bước sóng, cường độ các đặc trưng khác ca bc
x đin t do các nguyên t hay các ion trạng thái hơi phát ra. Việc phát các bc x
điện t do các nguyên t hay các ion trạng thái hơi phát ra là do s thay đổi trng thái
năng lượng ca nguyên t. Theo hc thuyết cu to nguyên t, các nguyên t th
mt s mức năng lượng gián đoạn E
o
, E
1
, E
2
, ... mà không có trạng thái năng lượng trung
gian d gia E
o
E
1
, hoc gia E
1
E
2
... Trong điều kiện bình thường các nguyên t
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ 9 10 659