Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung
Chương 4. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ...................................................... 1
4.1. Nguyên tắc phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (AAS) ............................................ 1
4.2. Điều kiện tạo thành phổ hấp thụ nguyên tử ................................................................ 3
4.2.1. Quá trình nguyên tử hóa ...................................................................................... 3
4.2.2. Sự hấp thụ bức xạ cộng hưởng ........................................................................... 5
4.3. Sơ đồ thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử ............................................................... 7
4.3.1. Nguồn phát bức xạ cộng hưởng .......................................................................... 7
4.3.2. Điều biến nguồn bằng gương xoay ...................................................................... 9
4.3.3. Thiết bị nguyên tử hóa ......................................................................................... 9
4.4. Phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử ....................................................... 10
4.5. Ứng dụng của phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ................................................ 11
4.6. Câu hỏi ôn tập .......................................................................................................... 11

Chương 4. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
(Atomic Apsorption Spectroscopy)

4.1. Nguyên tắc phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (AAS)
Phương pháp AAS dựa vào khả năng hấp thụ chọn lọc các bức xạ cộng hưởng của nguyên
tử ở trạng thái tự do. (Đối với mỗi nguyên tử vạch cộng hưởng là vạch quang phổ nhạy nhất
của phổ phát xạ nguyên tử của chính nguyên tố đó).
Thông thường thì khi hấp thụ bức xạ cộng hưởng, nguyên tử sẽ chuyển từ trạng thái ứng với
mức năng lượng cơ bản sang mức năng lượng cao hơn ở mác gần mức năng lượng cơ bản
nhất, người ta gọi đó là bức chuyển cộng hưởng (hình 4-1).

NĂNG LƯỢNG

NGUYÊN TỬ Ở TRẠNG

NGUYÊN TỬ Ở

THÁI CƠ BẢN

TRẠNG THÁI KÍCH THÍCH

Hình 4-1. Quá trình hấp thụ nguyên tử

1

Trong phương pháp này, các nguyên tử tự do (ở trạng thái hơi) được tạo ra do tác dụng của
nguồn nhiệt biến các chất từ tập hợp bất kỳ thành trạng thái nguyên tử, đó là quá trình
nguyên tử hóa.

Quá trình nguyên tử hóa có thể thực hiện bằng phương pháp ngọn lửa: bằng cách phun mù
dung dịch phân tích ở trạng thái sol khí vào ngọn đèn khí, hoặc bằng phương pháp không
ngọn lửa: nhờ tác dụng nhiệt của lò graphit...
1
Ni dung
Chương 4. Phương pháp quang ph hp th nguyên t ...................................................... 1
4.1. Nguyên tc phương pháp ph phát x nguyên t (AAS) ............................................ 1
4.2. Điu kin to thành ph hp th nguyên t ................................................................ 3
4.2.1. Quá trình nguyên t hóa ...................................................................................... 3
4.2.2. S hp th bc x cngng ........................................................................... 5
4.3. Sơ đ thiết b quang ph hp th nguyên t ............................................................... 7
4.3.1. Ngun phát bc x cng hưng .......................................................................... 7
4.3.2. Điu biến ngun bng gương xoay ...................................................................... 9
4.3.3. Thiết b nguyên t hóa ......................................................................................... 9
4.4. Phương pháp phân tích ph hp th nguyên t ....................................................... 10
4.5. ng dng ca phương pháp ph hp th nguyên t ................................................ 11
4.6. Câu hi ôn tp .......................................................................................................... 11
Chương 4. Phương pháp quang ph hp th nguyên t
(Atomic Apsorption Spectroscopy)
4.1. Nguyên tc phương pháp ph phát x nguyên t (AAS)
Phương pháp AAS da vào kh năng hp th chn lc các bc x cng ng ca nguyên
t trng thái t do. i vi mi nguyên t vch cộng ng là vch quang ph nhy nht
ca ph phát x nguyên t ca chính nguyên t đó).
Thông thường thì khi hp th bc x cộng hưởng, nguyên t s chuyn t trng thái ng vi
mc năng ng cơ bn sang mc năng ợng cao hơn mác gn mc năng ng cơ bn
nhất, người ta gọi đó là bức chuyn cộng hưởng (hình 4-1).
NĂNG L
ƯỢ
NG
NGUYÊN T
TR
NG
THÁI CƠ BN
NGUYÊN T
TRNG THÁI KÍCH THÍCH
Hình 4-1. Quá trình hp th nguyên t
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ 9 10 354