Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nội dung
Chương 7. Phương pháp phân tích vôn-ampe............................................................................ 1
7.1. Cơ sở của phương pháp .................................................................................................. 1
7.1.1. Đặc điểm chung ....................................................................................................... 1
7.1.2. Quá trình xảy ra trên điện cực thủy ngân ................................................................. 3
7.1.3. Điện thế nửa sóng và phương trình sóng cực phổ ................................................... 9
7.1.4. Các cực đại trên sóng cực phổ ............................................................................... 10
7.1.5. Phương trình Inkovich ........................................................................................... 10
7.2. Các phương pháp vôn-ampe trực tiếp ........................................................................... 11
7.2.1. Điện thế nửa sóng E1/2 và phân tích cực phổ định tính .......................................... 11
7.2.2. Phương pháp cực phổ dòng một chiều ................................................................... 12
7.2.3. Phương pháp đo vi phân ........................................................................................ 13
7.2.4. Cực phổ xung ......................................................................................................... 14
7.2.5. Phương pháp vôn-ampe ngược (vôn-ampe hòa tan- stripping analysis) .............. 16
7.3. Câu hỏi ôn tập ............................................................................................................... 18

Chương 7. Phương pháp phân tích vôn-ampe
7.1. Cơ sở của phương pháp
7.1.1. Đặc điểm chung

Phương pháp phân tích vôn-ampe là nhóm các phương pháp dựa vào đường cong vôn-ampe,
hay còn gọi là đường cong phân cực, là đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ
dòng điện với điện thế khi tiến hành điện phân dung dịch phân tích. Quá trình điện phân được
thực hiện trong một bình điện phân đặc biệt, trong đó có một điện cực có diện tích bé hơn
điện tích của điện cực kia nhiều lần. Điện cực có diện tích bé được gọi là vi điện cực. Quá
trình khử (hay oxy hóa) chủ yếu xảy ra trên vi điện cực.
Ví dụ, đường cong vôn-ampe trên hình 7-1 là đường cong mô tả mối quan hệ dòng và thế của
điện cực làm việc trong quá trình oxy hóa hay khử của hỗn hợp Fe(CN)63–/Fe(CN)64– xảy ra
trên điện cực đĩa quay. Theo qui ước, dòng là dương khi chất...
1
Ni dung
Chương 7. Phương pháp phân tích vôn-ampe............................................................................ 1
7.1. Cơ sở của phương pháp .................................................................................................. 1
7.1.1. Đặc điểm chung ....................................................................................................... 1
7.1.2. Quá trình xảy ra trên điện cc thy ngân ................................................................. 3
7.1.3. Điện thế nửa sóng và phương trình sóng cực ph ................................................... 9
7.1.4. Các cực đại trên sóng cc ph ............................................................................... 10
7.1.5. Phương trình Inkovich ........................................................................................... 10
7.2. Các phương pháp vôn-ampe trc tiếp ........................................................................... 11
7.2.1. Điện thế na sóng E
1/2
và phân tích cc ph định tính .......................................... 11
7.2.2. Phương pháp cực ph dòng mt chiu ................................................................... 12
7.2.3. Phương pháp đo vi phân ........................................................................................ 13
7.2.4. Cc ph xung ......................................................................................................... 14
7.2.5. Phương pháp vôn-ampe ngược (vôn-ampe hòa tan- stripping analysis) .............. 16
7.3. Câu hi ôn tp ............................................................................................................... 18
Chương 7. Phương pháp phân tích vôn-ampe
7.1. Cơ sở của phương pháp
7.1.1. Đặc điểm chung
Phương pháp phân tích vôn-ampe nhóm các phương pháp dựa vào đường cong vôn-ampe,
hay còn gọi đường cong phân cực, là đường cong biu din mi quan h giữa cường độ
dòng điện với đin thế khi tiến hành điện phân dung dịch phân tích. Quá trình điện phân được
thc hin trong một bình điện phân đặc biệt, trong đó một điện cc có diện tích hơn
điện tích của điện cc kia nhiu lần. Điện cc diện tích được gọi vi điện cc. Quá
trình kh (hay oxy hóa) ch yếu xảy ra trên vi điện cc.
Ví dụ, đường cong vôn-ampe trên hình 7-1 là đường cong mô t mi quan h dòng và thế ca
điện cc làm vic trong quá trình oxy hóa hay kh ca hn hp Fe(CN)
6
3
/Fe(CN)
6
4
xy ra
trên đin cực đĩa quay. Theo qui ước, dòng dương khi chất phân ch b kh trên điện cc
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ 9 10 439