Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Toán 5 - Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi hanh-nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiến sỹ: Nguyễn Hữu Thọ

Bài giảng Môn Toán 5- Xác suất Thống kê

2011 -2 012

Bài số 9
BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH MẪU
Quy luật phân bố xác suất của các thống kê đặc trưng mẫu phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa
các tham số của mẫu với các tham số của dấu hiệu nghiên cứu tương ứng của tổng thể. Lý thuyết
Thống kê sử dụng hai phương pháp sau:
● Suy diễn thống kê: Nếu đã biết quy luật phân bố xác suất cũng như các tham số đặc trưng của
tổng thể thì có thể sử dụng các kết quả trên để suy đoán về tính chất của một mẫu ngẫu nhiên rút ra từ
tổng thể đó. Chẳng hạn nếu biết dấu hiệu nghiên cứu X có phân bố chuNn n(x ; µ, σ) thì thống kê

Z =

X −µ

có phân phối chuNn tắc n(z ; 0,1) .
σ/ n
● Quy nạp thống kê: Sử dụng các phương pháp thống kê dể từ các đặc trưng mẫu suy ra các đặc
trưng của tổng thể.
Chính vì vậy, các phương pháp thống kê giải quyết được nhiều bài toán thực tế, có thể giúp cho các
nhà nghiên cứu tìm ra quy luật của tồng thể, giúp các nhà hoạch định chính sách dư đoán sự phát triển
trong tương lai, đề ra các quyết định chấp nhận hoặc bác bỏ các giả thuyết nào đó.
Nếu dấu hiệu nghiên cứu của tổng thể có thể xem như một biến ngẫu nhiên và giả sử bằng lý thuyết đã
xác định được dạng phân bố xác suất của nó thì vấn đề xác định các tham số của đặc trưng của tổng thể
sẽ quy về bài toán xác định các tham số đặc trưng của quy luật phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X .
Chẳng hạn, nếu đã biết dấu hiệu nghiên cứu của tổng thể có phân bố chuNn n(.; µ, σ) thì bài toán đặt ra
là phải ước lượng các tham số là kỳ vọng µ và phương sai σ 2 , hai tham số này cũng chính là trung bình
và phương sai của tổng thể.
Giả sử BNN có tham số θ chưa biết. Ước lượng tham số θ là dựa vào mẫu ngẫu nhiên
ˆ
(X1, X 2,..., Xn ) ta đưa ra thống kê θ để ước lượng(dự đoán) θ . Ước lượng gồm:
i.Ước lượng điểm: chỉ ra θ = θ0 nào đó để ước lượng θ .
ˆ ˆ
ˆ
ˆ
ii. Ước lượng khoảng: chỉ ra một khoảng (θL , θU ) chứa θ sao cho P (θL < θ < θU ) = 1 − α cho
trước ( 1 − α goi là độ tin cậy của ước lượng).
I.ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM
∧

ˆ
1. Định nghĩa. Một ước lượng điểm cho tham số tổng thể θ là một giá trị đơn θ của một thống kê Θ .
ˆ
Chú ý. Thực chất ta đã dùng một giá trị θ dể thay thế cho giá trị của tham số θ chưa biết của tổng thể,
∧

thông thường giá trị được chọn này là giá trị cụ thể của một thống kê Θ nào đó của mẫu ngẫu nhiên. Ví
dụ như giá trị x của thống kê X , được tính toán từ một mẫu cỡ n , là một ước lượng điểm của tham số
trung bình tổng thể µ .
∧

Cùng một mẫu ngẫu nhiên ta có thể xây d...
Bài ging Môn Toán 5- Xác sut Thng kê
Ti
ến s: Nguyn Hu Th
2011 -2 012
1
Bài s 9
BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH MU
Quy lut phân b xác sut ca các thng đặc trưng mu phn ánh mi liên h cht ch gia
các tham s ca mu vi các tham s ca du hiu nghiên cu tương ng ca tng th. thuyết
Thng kê s dng hai phương pháp sau:
Suy din thng kê: Nếu đã biết quy lut phân b xác sut cũng như các tham s đặc trưng ca
tng th thì th s dng các kết qu trên đ suy đoán v tính cht ca mt mu ngu nhiên rút ra t
tng th đó. Chng hn nếu biết du hiu nghiên cu
X
phân b chuNn
( ; , )
n x
µ σ
thì thng
/
X
Z
n
µ
σ
=
có phân phi chuNn tc
( ;0,1)
n z
.
Quy np thng kê: S dng các phương pháp thng kê d t các đặc trưng mu suy ra các đặc
trưng ca tng th.
Chính vy, các phương pháp thng gii quyết được nhiu bài toán thc tế, th giúp cho các
nhà nghiên cu tìm ra quy lut ca tng th, giúp các nhà hoch đnh chính sách dư đoán s phát trin
trong tương lai, đề ra các quyết định chp nhn hoc bác b các gi thuyết nào đó.
Nếu du hiu nghiên cu ca tng th có th xem như mt biến ngu nhiên và gi s bng lý thuyết đã
xác định được dng phân b xác sut ca tvn đề xác định các tham s ca đặc trưng ca tng th
s quy v bài toán xác định các tham s đặc trưng ca quy lut phân b xác sut ca biến ngu nhiên
.
X
Chng hn, nếu đã biết du hiu nghiên cu ca tng th phân b chuNn
(.; , )
n
thì bài toán đặt ra
là phi ước lượng các tham sk vng
µ
và phương sai
2
σ
, hai tham s này cũng chính là trung bình
và phương sai ca tng th.
Gi s BNN tham s
θ
chưa biết. Ước lượng tham s
θ
da vào mu ngu nhiên
1 2
( , ,..., )
n
X X X
ta đưa ra thng kê
ˆ
θ
để ước lượng(d đoán)
θ
. Ước lượng gm:
i.Ước lượng đim: ch ra
0
θ θ
=
nào đó để ước lượng
θ
.
ii. Ước lượng khong: ch ra mt khong
ˆ ˆ
( , )
L U
θ θ
cha
θ
sao cho
ˆ ˆ
( ) 1
L U
P
θ θ θ α
< < =
cho
trước (
α
goi là độ tin cy ca ước lượng).
I.ƯỚC LƯỢNG ĐIM
1. Định nghĩa. Mt ước lượng đim cho tham s tng th
θ
là mt giá tr đơn
ˆ
θ
ca mt thng kê
Θ
.
Chú ý. Thc cht ta đã dùng mt giá tr
ˆ
θ
d thay thế cho giá tr ca tham s
θ
chưa biết ca tng th,
thông thưng giá tr được chn này là gtr c th ca mt thng
Θ
nào đó ca mu ngu nhiên.
d như giá tr
x
ca thng
X
, được tính toán t mt mu c
n
, mt ước lượng đim ca tham s
trung bình tng th
µ
.
Cùng mt mu ngu nhiên ta có th y dng được nhiu thng
Θ
khác nhau để ưc lượng
cho tham s tng th
θ
. Mt ưc lượng cũng có th có sai s khi ước lưng tham s chung. Đối vi mt
mu c th, th thu được mt ước lượng chính xác hơn ca
µ
bng cách s dng trung v mu
X
Bài giảng môn Toán 5 - Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Toán 5 - Xác suất thống kê - Người đăng: hanh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng môn Toán 5 - Xác suất thống kê 9 10 729